" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Ψυχολογική χειραγώγησις

Μᾶς λένε πώς δέν ἔγινε νοθεία ἐκλογῶν,παρά τό πλῆθος τῶν ἀποδείξεων πώς ἔτσι ἔγινε. Αὐτό εἶναι ψυχολογική χειραγώγησις. Μᾶς παραπλανοῦν,μέ «ταραχές»,«καταγγελίες νομικῆς δράσεως» ἐνῷ ἡ ἐλευθερία καταργεῖται στό τελευταῖο προπύργιο τῆς ἀνεξαρτησίας.Καί μᾶς προμηνύουν : θά σᾶς ἀφήσουμε χωρίς ἐργασία ἄν ἐπιμείνετε νά χρησιμοποιεῖτε τήν ἀντίληψή σας καί τήν κοινή λογική.

«Σήμερα ζοῦμε σέ μία διαρκή κατάστασι ψυχολογικῆς χειραγωγήσεως.Ἡ πραγματικότητα πού μᾶς παρουσιάζουν τά μμε ερχεται σέ πλήρη ἀντίθεσιν μέ αὐτό πού βλέπουμε μέ τά ἴδια μας τά μάτια. Καί ἄν τολμήσουμε ν᾿ἀμφισβητήσουμε αὐτή τήν ψευδή πραγματικότητα βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ χαρακτηρισμούς ὡς ῥατσιστές,προκατειλημμένοι ἤ ἁπλῶς τρελοί. Δέν εἶστε ῥατσιστές,δέν εἶστε τρελοί.Εἶστε ἄτομα πού χειραγωγοῦνται ψυχολογικῶς» 

Τό παρακάτω θέμα τοῦ «Ἀνώνυμου» ἐξηγεῖ τήν προέλευσι τοῦ ὄρου  Gaslighting καί καταγράφει μερικούς ἀπό τούς τρόπους πού τό ἐπιτυγχάνουν.Τό θέμα αὐτό γράφηκε πρίν τήν μεγαλύτερη ἐκδήλωσιν ψυχολογικῆς χειραγωγήσεως,μέσῳ τῆς ... ἀπάτης COVID.  
Καταστρέφουμε τίς κοινωνικές σας ζωές καί τά πρός τό ζῆν σας,γιά τό καλό σας

Ὁ Σατανισμός εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς ἀντίστροφης πραγματικότητος ὅπου τό κακό εἶναι καλό καί τό ψευδές εἶναι ἀληθινό.Ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ὅμηρος αὐτῶν τῶν ψυχοπαθῶν

«...ἔχουμε ἐπιτύχει,ἤδη,νά γίνουμε κύριοι τῆς σκέψεως τῶν χριστιανικῶν κοινωνιῶν σέ τέτοιο βαθμό,ὥστε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται τά παγκόσμια γεγονότα μέσῳ τῶν γυαλιῶν πού τούς βάζουμε μπροστά ἀπό τά μάτια τους...» ( πρωτόκολλο ΙΒ΄-ἀπό ἐδῶ)-)

γράφει ὁ Ἀνώνυμος
(henrymakow.com)

Ὁ ὄρος Gaslighting προέρχεται ἀπό τήν συστηματική ψυχολογική χειραγώγηση ἑνός θύματος ἀπό τόν σύζυγό της στό θεατρικό ἔργο τοῦ Πάτρικ Χάμιλτον τοῦ 1938, τό Gas Light,καί τίς προσαρμογές ταινιῶν πού κυκλοφόρησαν τό 1940 καί τό 1944.

Στήν ἱστορία, ἡ ὑπόθεσις άφορᾷ τήν προσπάθεια ἑνός ἄντρα νά πείσῃ τήν σύζυγό του καί τόν στενό κύκλο τους, πώς εἶναι τρελή. Αὐτό τό κάνει μέ τήν παραποίηση καί ἀλλαγή μικρῶν λεπτομερειῶν τοῦ περιβάλλοντος τους, καί κατόπιν μέ τό νά ἐπιμένει πώς αὐτή κάνει λάθος ὅταν παρατηρεῖ τίς ἀλλαγές, δέν θυμᾶται τά πράγματα καλά, ἤ πώς ἔχει παραισθήσεις ὅταν τοῦ ἀναφέρει τίς ἀλλαγές αὐτές.

Ὁ τίτλος τοῦ ἔργου ἀναφέρεται στό πῶς ὁ κακοποιός σύζυγος μειώνει ἀργά τά φῶτα ἀερίου στό σπίτι τους, ἐνῷ προσποιεῖται ὅτι τίποτα δέν ἔχει ἀλλάξη, σέ μία προσπάθεια νά κάνῃ τήν γυναίκα του νά ἀμφισβητήσῃ τίς δικές της ἀντιλήψεις. Ἡ σύζυγος ζητᾷ ἐπανειλημμένως ἀπό τόν σύζυγό της νά ἐπιβεβαιώσῃ τίς ἀντιλήψεις της σχετικά μέ τήν αὐξομείωσιν τῶν φώτων, ἀλλά αὐτός,σέ ἀντίθεσι μέ τήν πραγματικότητα, συνεχίζει νά ἐπιμένῃ ὅτι τά φῶτα εἶναι τά ἴδια καί ἀντ᾿αὐτοῦ,αὐτή εἶναι τρελή.

Σήμερα ζοῦμε σέ μία διαρκή κατάστασι ψυχολογικῆς χειραγωγήσεως.Ἡ πραγματικότητα πού μᾶς παρουσιάζουν τά μμε ἒρχεται σέ πλήρη ἀντίθεσιν μέ αὐτό πού βλέπουμε μέ τά ἴδια μας τά μάτια. Καί ἄν τολμήσουμε ν᾿ἀμφισβητήσουμε αὐτή τήν ψευδή πραγματικότητα βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ χαρακτηρισμούς ὅπως ῥατσιστές,προκατειλημμένοι ἤ ἁπλῶς τρελοί.Δέν εἶστε ῥατσιστές,δέν εἶστε τρελοί.Εἶστε ἄτομα πού χειραγωγοῦνται ψυχολογικῶς.

(Φωτό ἀριστερά :Ὁ Κυβερνήτης Cuomo πῆρε ἕνα βραβεῖο Emmy γιά τίς ἐνημερώσεις του Covid, ἀναγνώριση τῆς ἡθοποιΐας του.)

Ἡ πολιτεία τῆς Νέας Ὑόρκης ἔχει διπλάσιο ἀριθμό θανάτων ἀπό τό Covid-19 ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη πολιτεία, καί ἡ Νέα Ὑόρκη ἀντιστοιχεῖ στό ἕνα πέμπτο ὅλων τῶν θανάτων τοῦ Covid-19, ἀλλά μᾶς λένε ὅτι ὁ κυβερνήτης τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew Cuomo ἀντιμετώπισε τήν πανδημία καλύτερα ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλον κυβερνήτη. Ἄν ὅμως ὑποστηρίξουμε τίς πολιτικές ἐκείνων τῶν κυβερνητῶν τῶν ὁποίων οἱ πολιτεῖες εἶχαν μόνο ἕνα μικρό ποσοστό τῆς μεταδοτικότητος τοῦ ἰοῦ καί τῶν θανάτων σέ σχέσι μέ τήν Νέα Ὑόρκη, θά χαρακτηρισθοῦμε ἀντι-ἐπιστήμονες καί πώς ἐπιδιώκουμε τόν θάνατο τοῦ κόσμου. Ἔτσι ἀναρωτιόμαστε,εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολιγικῶς χειραγωγούμενοι.

Τά ἐπεισόδια εἶναι καλά ὅταν γίνονται ἀπό μειονότητες. 

Βλέπουμε πλῆθος ἀνθρώπων νά λεηλατοῦν καταστήματα, νά σπᾶνε τζαμαρίες καταστημάτων, νά καῖνε αὐτοκίνητα ἀκόμη καί κτίρια, ἀλλά μᾶς λένε ὅτι αὐτές οἱ διαδηλώσεις εἶναι «εἰρηνικές διαμαρτυρίες» καί ὅταν τολμᾶμε νά χαρακτηρίσουμε αὐτά τά ἐπεισόδεια ὡς καταστροφή τῶν πόλεών μας, χαρακτηριζόμαστε ὡς ῥατσιστές. Ἔτσι, ἀναρωτιόμαστε, εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολιγικῶς χειραγωγούμενοι.

Ἀφαιρέστε τήν ἀστυνομία

Βλέπουμε ὅτι τό σημαντικότερο πρόβλημα τῆς καταστροφῆς πολλῶν παρηκμασμένων πόλεων εἶναι τό ἔγκλημα : δολοφονίες, βία συμμοριῶν, ἐμπόριο ναρκωτικῶν, πυροβολισμοί, ἔνοπλες ληστεῖες, ἀλλά μᾶς λένε ὅτι δέν εἶναι τό ἔγκλημα τό πρόβλημα ἀλλά ἡ αστυνομία τῶν πόλεων. Μᾶς λένε ὅτι πρέπει νά ἀφαιρέσουμε τήν αστυνομία καί νά καταργήσουμε τήν ἐπιβολή τοῦ νόμου ἀπό τίς παρηκμασμένες πόλεις,γιά νά τίς καταστήσουμε ἀσφαλέστερες. Ἀλλά ἄν υποστηρίζουμε περισσότερη ἀστυνόμευση σε πόλεις πού μαστίζονται ἀπό τό ἔγκλημα, κατηγορούμεθα ὅτι εἴμαστε ὑπερασπιστές τῆς λευκῆς ὑπεροχῆς καί ῥατσιστές. Ἔτσι, ἀναρωτιόμαστε, εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολογικῶς χειραγωγούμενοι.

Συστηματικός ῥατσισμός

Οἱ ΗΠΑ δέχονται περισσότερους μετανάστες ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα στόν κόσμο.Ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν μεταναστῶν εἶναι «ἔγχρωμοι». Αὐτοί οἱ μετανάστες ἀπολαμβάνουν ἐλευθερία καί κάθε εὐκαιρία οἰκονομική πού δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν στίς χῶρες καταγωγῆς τους,ἀλλά μᾶς λένε ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶναι ἡ πιό ῥατσιστική καί καταπιεστική χώρα στόν πλανήτη καί ἄν διαφωνοῦμε λεγόμαστε ῥατσιστές καί ξενοφοβικοί.Ἔτσι, ἀναρωτιόμαστε, εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολογικῶς χειραγωγούμενοι.

ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία εἶναι κακή

Οἱ καπιταλιστικές χῶρες εἶναι οἱ πιό εὐημεροῦσες χώρες στόν κόσμο.Ἔχουν τό ὑψηλότερο βιοτικό ἐπίπεδο. Βλέπουμε ὅλο καί περισσότερους φτωχούς ἀνθρώπους νά ἐπιτυγχάνουν νά ἀνεβαίνουν τήν οἰκονομική κλίμακα στίς μεσαῖες βαθμίδες ἀκόμη καί στίς ἀνώτερες μέσῳ τῆς ἀτομικῆς προσπάθειας καί τῆς ἰκανότητός τους πού ὅμως τούς δίνει τήν δυνατότητα τό καπιταλιστικό σύστημα ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο οἰκονομικό σύστημα στόν κόσμο,ἀλλά μᾶς λένε ὅτι ὁ καπιταλισμός εἶναι ἕνα καταπιεστικό σύστημα πού ἔχει σχεδιαστῆ γιά νά ἔχη πάντα ὑποβαθμισμένους τούς ἀνθρώπους. Ἔτσι, ἀναρωτιόμαστε, εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολογικῶς χειραγωγούμενοι.

Ὁ κομμουνισμός εἶναι καλός

Οἱ κομμουνιστικές χῶρες σκότωσαν πάνω ἀπό 100 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους τὀν 20ο αἰῶνα. Οἰ κομμουνιστικές χῶρες ἀφαιροῦσαν τά βασικά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀπό τούς πολίτες τους,τούς ὑπαγόρευαν κάθε πτυχή τῆς ζωῆς τους,ἀντιμετώπιζαν τούς πολίτες τους ὡς σκλάβους καί οἱ οἰκονομίες τους ὀδηγήθηκαν στήν καταστροφή,ἀλλά μᾶς λένε πώς ὁ κομμουνισμός εἶναι καλός,πιό δίκαιος,πιό ἐλεύθερος καί τό πιό εὐημερούμενο οἰκονομικό σύστημα στόν κόσμο.Ἔτσι, ἀναρωτιόμαστε, εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολογικῶς χειραγωγούμενοι.

ΛΕΥΚΗ εὐθραυστότητα

Τό πλέον φρικτό παράδειγμα ψυχολογικῆς χειραγωγήσεως εἶναι ἡ ἔννοια τῆς «Λευκῆς εὐθραυστότητος». Περνᾶτε τήν ζωή σας προσπαθώντας νά εἶστε ἕνας καλός ἄνθρωπος,νά φέρεστε καλά,δίκαια καί μέ σεβασμό στούς συναθρώπους σας.Ἀποκρούετε κάθε ἔννοια ῥατσισμοῦ καί μισαλλοδοξίας,σ᾿ὅλες τους τίς μορφές. Κρίνετε τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν χαρακτῆρα τους καί ὄχι ἀπό τό χρῶμα τοῦ δέρματός τους.Δέν κάνετε διακρίσεις λόγῳ φυλῆς ἤ ἐθνικότητος.

Ἀλλά σᾶς λένε ὅτι εἶστε ῥατσιστής,ὄχι ἐπεί δή κάνατε ἤ εἴπατε κάτι,ἀλλά ἀποκλειστικά λόγῳ τοῦ χρώματος τοῦ δέρματός σας.Γνωρίζετε,ἐνστικτωδῶς,πώς τό νά κατηγορεῖτε κάποιον γιά ῥατσισμό,λόγῳ τοῦ χρὠματος τοῦ δέρματός του,εἶναι αὐτομάτως καί αὐτό ῥατσιστικό. Γνωρίζετε ὅτι δέν εἶστε ῥατσιστής,ὀπότε ὑπερασπίζεστε τόν ἑαυτό σας καί τόν χαρακτῆρα σας,ἀλλά σᾶς λένε ὅτι ἡ ὑπεράσπισις τοῦ ἐαυτοῦ σας εἶναι ἀπόδειξις τοῦ ῥατσισμοῦ σας.Ἔτσι, ἀναρωτιόμαστε, εἴμαστε τρελοί; Ὄχι,εἴμαστε ψυχολογικῶς χειραγωγούμενοι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τό Gaslighting ἔχει γίνη μία ἀπό τίς πιό διαδεδομένες καί καταστροφικές τακτικές στήν ἀμερικανική πολιτική.Εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπό αὐτό πού ἦταν τό πολιτικό μας σύστημα.Ἀσχολεῖται μέ ψέμματα καί ψυχολογικό ἐξαναγκασμό καί ὄχι μέ τήν ἀλήθεια καί τόν διανοητικό λόγον.
Ἐάν ἀναρωτηθεῖτε κάποια στιγμή,ἄν εἶστε τρελοί,δέν εἶστε. Οἱ τρελοί ἄνθρωποι δέν εἶναι ἀρκετά λογικοί ὥστε νά ἀναρωτηθοῦν ἄν εἶναι τρελοί.Ἐμπιστευτεῖτε τόν ἑαυτό σας,Πιστέψτε αὐτό πού λέει ἡ καρδιά σας.Ἒμπιστευτεῖτε αὐτό πού σᾶς λένε τά μάτια σας.Ποτέ μήν ἀκοῦτε ἀνθρώπους πού σᾶς λένε ὅτι εἶστε τρελοί,γιατί δέν εἶστε,σᾶς χειραγωγοῦν ψυχολογικῶς.

Σοφοκλῆς εἶπε: «Αὐτό πού πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι ὑπερισχύει τῆς ἀλήθειας». Καί αὐτό προσπαθοῦν νά ἐκμεταλλευτοῦν τά μέσα ἐνημέρωσης.


Φαντάζομαι πώς στά παραπάνω βλέπετε ἀπολύτως αὐτά πού βιώνουμε καί ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα.Γιά ποιόν λόγον ἄλλως τε,θά μποροῦσαν νά διαφέρουν οἱ μέθοδοι καί οἱ τακτικές τῶν ἑλλαδικῶν μμε; Χρονικῶς, τό Gaslighting,τό ζήσαμε στό ἔπακρον μέ τήν ὑπόθεσιν τῆς Χ.Α. καί ὅ,τι ἄφησε αὐτή ὡς ἐπέκεινα στήν ζωή τῶν Ἑλλήνων,σέ κάθε τομέα ἀπό τήν ἔκφρασιν τῆς ἀγάπης πρός τό Ἔθνος μας μέχρι καί κυρίως τό πρόβλημα τῆς λαθρομεταναστεύσεως.Ἐνδιαμέσως ἡ προώθησις μιᾶς παρά φύσιν,ἐλληνοτουρκικῆς προσεγγίσεως,βρῆκε τό ἀπόλυτο μέσο τοῦ Gaslighting,ὥστε ν᾿αποδομηθῇ ἡ Ἱστορία μας καί νά διαστρεβλωθῇ ἡ πραγματικότης.

Ναί,ἡ ἀπάτη τοῦ COVID δέν μποροῦσε παρά νά δώσῃ τό καλλίτερο πάτημα στούς ψυχοπαθεῖς πού μᾶς εξουσιάζουν,ὥστε νά ἀσκήσουν στήν πλέον χείριστο μορφή τό Gaslighting.Ἡ πρότασις τοῦ Μητσοτάκη,πού προωθεῖ οὐσιαστικῶς,τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό,τό ἀποδεικνύει...

( Πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς σιών,πρωτόκολλο ΙΒ΄ Tο μέλλον του Τύπου εις το βασίλειον των Μασώνων. Ο έλεγχος του Τύπου, τα πρακτορεία των ανταποκριτώνΗ αλληλεγγύη των μασώνων εν τω συγχρόνω Τύπῳ.)

...Αι εφημερίδες μας θα είναι όλων των αποχρώσεων. Αι μεν θα είναι αριστοκρατικαί, αι δε δημοκρατικαί, επαναστατικαί ή και αναρχικαί ακόμη....
Θα έχουν, όπως ο Ινδός θεός Vichnou, εκατόν χείρας, εκάστη των οποίων θα επισπεύδη την μεταβολήν της κοινωνίας· αι χείρες αύται θα οδηγώσι την κοινήν γνώμην πρός την διεύθυνσιν, ήτις αρμόζει προς τους σκοπούς μας, διότι πάρα πολύ τεταραγμένος άνθρωπος χάνει την δύναμιν του λογικεύεσθαι και παραδίδεται ευκόλως εις την υποβολήν. Οι ηλίθιοι, οίτινες θα πιστεύωσιν ότι επαναλαμβάνωσι την γνώμην της εφημερίδος του κόμματος των, θα επαναλαμβάνωσιν απλώς την γνώμην μας ή την γνώμην, η οποία θα μας αρέσκη. Θα φαντάζωνται ότι ακολουθούσι το όργανον του κόμματος των και θα ακολουθώσιν εν τη πραγματικότητι την σημαίαν, την οποίαν θα υψώσωμεν δι’ αυτούς.
Ίνα οδηγώμεν εις την κατεύθυνσιν ταύτην την στρατιάν των δημοσιογράφων μας, θα
χρειασθή να διοργανώσωμεν το έργον τούτο με εντελώς ιδιαιτέραν φροντίδα. Υπό το όνομα
«κεντρικόν γραφείον του τύπου» θα διοργανώσωμεν φιλολογικάς συγκεντρώσεις, εις τας οποίας οι πράκτορες μας θα δίδωσι, χωρίς κανείς να το αντιλαμβάνεται, το σύνθημα και τα σημεία...
...Ήδη από τούδε, τουλάχιστον εν τω Γαλλικώ τύπω, υφίσταται μία μασωνική αλληλεγγύη. Όλα τα όργανα του τύπου είναι συνδεδεμένα προς άλληλα δια του επαγγελματικού μυστικού· όπως εις τους αρχαίους μάντεις, κανέν εκ των μελών δεν προδίδει το μυστικόν των πληροφοριών του, εάν δεν λάβη διαταγήν προς τούτο. Κανείς δημοσιογράφος δεν θ’ αποφασίση να προδώση το μυστικόν τούτο, διότι ουδείς εξ αυτών θα γίνεται δεκτός εις τον σύνδεσμον, εάν δεν έχη ρυπαράν τινα κηλίδα εις το παρελθόν του...( ἀπό ἐδῶ)


18 σχόλια:

 1. Υπέστην gaslighting από το τσουλί τού Ραχωβίτσα, επί 54 μήνες (ανάμεσα και σε άλλα βασανιστήρια). Γιατί νομίζεις Πελασγική, ότι, έβγαλα κι αυτόν κι αυτήν «στα μανταλάκια» τού ιστολογίου μου από τον Ιανουάριο τού 2018; Διαλέξεις μπορώ να σάς δώσω για το αντικείμενο. Είναι κτήνη...
  ==========================
  Ένα πειραματόζωο ήμουν για τα καθάρματα των νεοταξίτικων υπηρεσιών...
  ==========================
  Αλλά έστιν Δίκης οφθαλμός ός τα πάνθ' ορά Ραχωβίτσα (και οι υπόλοιποι...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διηνέκη.τό θἐμα εἶναι νά τό καταλάβουν οἱ Ἕλληνες,αὐτό πού τούς γίνεται.Θεωρῷ πώς εἶναι πολύ,μά πολύ σημαντικό νά τό νοήσουν καλῶς,εἰδικῶς οἱ Ἕλληνες.

   Ὅσον ἀφορᾷ γιά τήν δική σου ἐμπειρία,τήν ὁποία ἀπολύτως καταλαβαίνω,πολύ καλῶς κάνεις καί τό ἐπαναλαμάνεις μήπως καί κάποιοι μπορέσουν νά δοῦν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,γιατί καί γιά ποιούς λόγους γίνεται,σέ τέτοιο βαθμό, στούς Ἕλληνες.Μήπως καί καταλάβουν,λέω...

   Διηνέκη,πιστεύω εἰλικρινῶς στήν Θεϊκή τιμωρία.Γρήγορα ἤ ἀργά,πάντως ΕΡΧΕΤΑΙ ! Μά ναί,ἔρχεται !

   Διαγραφή
  2. Ἔτσι ὅπως μᾶς θολώνουν τό μυαλό,μέ τίς ἀρλουμπο-θεωρίες τους,ἔχουν ἀναγάγη τίς σατανιστικές τους μεθόδους σέ «ἐπιστήμη» !

   Διαγραφή
  3. Πώς κατάφεραν όμως νά σέ κάνουν πειραματόζωο εσένα πού απ΄τό ιστολόγιό σου , μού έχεις δώσει τήν εντύπωση ενός έξυπνου ανθρώπου , μορφωμένου , σκεπτόμενου καί συνωμοσιολόγου . Ενός μή χειραγωγήσιμου καί ετοιμοπόλεμου άνδρα πού διαχειρίζεται τήν θέλησή του επί τών αισθημάτων του. Τελικά , γιά όλους μας υπάρχει μιά ποντικοπαγίδα , τό απρόβλεπτο , πού σάν τά έξυπνα πουλιά πιανόμαστε από τήν μύτη. Καί από πού νά φυλαχθείς όταν σέ διέπει ή καλοσύνη , ή ευαισθησία καί ή καλή προαίρεση; !

   Διαγραφή
  4. Πιστεύω,ἀγαπητή Σοφία,πώς αὐτό πού γράφεις :

   « Καί από πού νά φυλαχθείς όταν σέ διέπει ή καλοσύνη , ή ευαισθησία καί ή καλή προαίρεση; !»
   Εἶναι ἡ ἀπάντησις.Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ἔχει καλή προαίρεσιν καίἔτσι ἀντιμετωπίζει καί τούς γύρω του.Στήν περίπτωσιν αὐτή εἶναι αὐτό πού λένε :ἄν δέν πάθῃς δέν θά μάθῃς.

   Γι᾿αὐτό πιστεύω πώς καί ὁ Διηνέκης,πού ὅντως εἶναι ἕνα ἔξυπνο,διαβασμένο,«ψαγμένο» ἄτομο μέσα ἀπό τό πάθημά του καί τήν κοινοποίησίν του,προσπαθεῖ νά διαφυλάξῃ ἄλλους ἀνθρώπους ἀπό τέτοιες περιπτώσεις.Καί ἐπίσης,θεωρῶ πώς κάνει πολύ καλῶς πού τό ἐπαναλαμβάνει διότι ἡ ἐπανάληψις εἶναι ἡ μήτηρ τῆς μαθήσεως.Καί στήν περίπτωσιν αὐτή μιλᾶμε γιά ἕνα «πολύ δύσκολο μάθημα»,ἀφοῦ αὐτά τά ὄντα εἶναι πολύ ἐπικίνδυνα καί κυριολεκτικῶς σατανάδες !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

   Διαγραφή
  5. Σοφία, έχεις διαβάση αυτά εδώ;
   http://esxatianasxesi.blogspot.com/2020/10/the-narcissist-has-strong-negative.html
   https://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/08/blog-post_50.html
   https://esxatianasxesi.blogspot.com/2020/09/54.html
   ΕΞΗΓΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΑ

   Διαγραφή
  6. Με πλησίασε στην αρχή, δείχνοντας ένα εύθραυστο πλάσμα, ταλαιπωρημένη από βαριά μελαγχολία,
   που μοχθούσε στα 43 της (!!!) να μπη στην Ιατρική Αθηνών, για να εκπληρώση ένα όνειρο
   από τα νειάτα της...
   --------------------------
   Φέρθηκα πολύ ανθρώπινα. Πάρα πολύ ανθρώπινα.
   Αυτό ήταν...
   Ο ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΔΑΙΜΩΝ που μού έστειλε ο Ραχωβίτσας, άρχισε να... «ανακατεύει» την ζωή μου.
   Τι δεν καταλαβαίνεις αγαπητή Σοφία;
   --------------------------------
   Ό,τι γράφω τόσον καιρό, το γράφω, για να προσέχουν άλλοι «στόχοι» τού καθεστώτος.
   Όλοι οι τίμιοι πατριώτες, είμεθα «στόχοι». Οι πλέον ενοχλητικοί μάλιστα, υφίστανται και... «τιμωρίες».
   ------------------
   Πιστεύω ότι, το τσουλάκι το ολγάκι (με το μικροσκοπικό «ο») ήταν από τα... «επίλεκτα» πρακτοράκια του Ραχωβίτσα. Είχε σπουδές ψυχολογίας - με ΑΡΙΣΤΑ - στο Aμερικανικό Κολλέγιο "Deree", είχε διδαχθή υποκριτική στη σχολή «Κάρολος Κουν», είχε εργασθή στα Κεντρικά μεγάλης συστημικής Τραπέζης ως υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων επί 15 χρόνια, ο πατέρας της ήταν Γενικός Διευθυντής στα Κεντρικά αυτής τής Τραπέζης και από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, υψηλόβαθμος μασώνος. Με γνωριμίες τον Βουδιστή μεγαλομασώνο Λιακόπουλο, τον Γούδη, κλπ...

   Διαγραφή
 2. Ξανά εδώ:http://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_24.html
  Όλα έχουν σχέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τά πάντα,ἐννοεῖται.Τίποτα δέν εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπό τό ἄλλο,ἀπεναντίας ἀρρήκτως συνδεδεμένα ὡς οἱ κρίκοι τῆς ἀλυσίδας μέ τήν ὁποία μᾶς ἔχουν δέση χειροπόδαρα,τά βδελύγματα !

   Καί ὅσοι τούς ὑπηρετοῦν,τό χείριστον εἶδος !

   Διαγραφή
  2. O χ ι , δ ε ν είμαστε δεμένοι , είμαστε ελεύθεροι και αντιστεκομαστε .

   Διαγραφή
 3. Χθες το βράδυ, ο ΑΝΤ1, μετέδωσε την ταινία Changeling. Μια ταινία σε σκηνοθεσία τού Clint Eastwood, με πρωταγωνιστές την σατανίστρια Angelina Jolie και τον John >Malkovich. Ανάμεσα σ' όλα τα φοβερά και τρομερά θέματα που θίγει η ταινία, θίγεται κι αυτό τού GASLIGHTING !!!
  Η παραγωγή τής ταινίας, έγινε το έτος 2008.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα φοβερά και τρομερά για τα οποία έκανα λόγο πιο πάνω, ήταν οι δεκάδες ΝΗΠΙΟΚΤΟΝΙΕΣ, που έλαβαν χώρα στην Καλλιφόρνια, κατά την δεκαετία τού 1920.

   Διαγραφή
  2. Οἱ βρωμερές μέθοδοι τῆς ἐξουσίας σέ μικρογραφία !

   Ἑν τῷ μεταξύ,μ᾿ἀρέσει πού λέει,στίς πληροφορίες τῆς ταινίας,πώς ὁ Ἤστγουντ βρῆκε τήν πλέον κατάλληλο ἀντιπρόσωπο γιά τόν ῥόλο,στό πρόσωπο τῆς ἐλεεινῆς Τζολί ! Καί τί νά πῆ κανείς καί γιά τόν ἄλλο ἀντιπαθέστατο καί ὅ,τι ἄλλο ἄσχημο βγαίνει στό πρόσωπό του,τόν Μάλκοβιτς...

   Γενικῶς,πάντως,ταινίες ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 2000 μέχρι σήμερα,δέν τίς βλέπω μέ τίποτα ! Καί μόνο πού ἔχουν καθιερώση τήν μαυρίλα,τήν σκοτεινιά λές καί δέν ὑπάρχει ἡμέρα,φῶς,ἥλιος ἀρκεῖ γιά νά καταλάβῃ κανείς τί μηνύματα θέλουν νά περάσουν...

   Διαγραφή
  3. Διηνέκη,ἄν ἔχῃς προσέξη,τήν πρωτιά στά πλέον στυγερά΄ἐγκλήματα,ἀλλά κυρίως σέ κατά συρροή δολοφόνους τήν ἔχουν οἱ ΗΠΑ.Καί αὐτό,κατά τήν ἄποψίν μου,ἔχει νά κάνη μέ τίς διασταυρώσεις τῶν φυλῶν πού ἔχουν γίνη (καί μάλιστα σημείωσε πώς ἐκεῖνοι πού μετανάστευαν στήν Νέα Γῆ ἦσαν κατά τό πλεῖστον ἄτομα τυχάρπαστα,ἐγκληματίες,ἄχρηστα ὑποκείμενα,ἐκτός ἐκείνων -ξέρεις ποιῶν-πού ἤξεραν γιατί πῆγαν ἐκεῖ καί τί προετοίμαζαν-καί τό πέτυχααν-).Ὅλο αὐτό ἄν τό συνθέσει κανείς ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἕνα εἶδος ἐντελῶς ἀρρωστημένο.Ἄν μάλιστα προσθέσεις καί τούς διεστραμμένους καμπαλιστές πού ἔπρεπε νά ἰκανοποιοῦνται ἀναλόγως,στήν Νέα Γῆ,ἔχεις τό ἀποτέλεσμα πού προαναφέραμε σχετικῶς μέ τήν ἐγκληματικότητα.
   Ἔ κάπως ἔτσι θέλουν νά μεταλλάξουν καί τήν Εὐρώπη...

   Διαγραφή
  4. Richard Nikolaus Eijiro, Count of Coudenhove-Kalergi
   ==========================
   Χθες, η «Ελεύθερη Ώρα», είχε ένα (επικριτικό) άρθρο τής Αλεξάνδρας Συμεωνίδου, στη σελίδα 5, για την Πανευρώπη τού παλιοσαχλαμάρα και τον «Πρακτικό Ιδεαλισμό» του...
   ------------
   Όσο για το ποια είναι η Αλεξάνδρα Συμεωνίδου, έπαθα πλάκα: https://www.womenonly.gr/star_gallery/arthro/to_paramythi_tis_katelikse_se_efialti-110026685/

   Διαγραφή
  5. Διηνέκη,δέν εἶναι οὔτε ἡ πρώτη οὔτε ἡ τελευταία γυναῖκα (ξένη) πού ἔχει ὑποστῆ τέτοιου εἴδους μεταχείρισιν ἀπό μουσουλμάνους.Ὅσο πιό ὑψηλή θέσι ἔχει κάποιος ἀπό δαύτους,τόσο χειρότερα πράττει.

   Τώρα στό θέμα τοῦ Καλλέργη καί τῆς Παν-Εὐρώπης,εἶχε θέση κάποια ἐρωτήματα ὁ «Ἰωάννης Καποδίστριας» τῆς Ὀδύσσεια,ὅπου ἀπήντησα σχετικῶς,ἐδῶ : https://sxolianews.blogspot.com/2021/01/blog-post_32.html?showComment=1610563903606#c1226602848040289943

   Τό νά μήν βλέπουμε τήν σχέσιν τῶν ἑβραίων,σ᾿ὅλο αὐτό καί τό τί ἐπιφυλάσσουν δι᾿αὐτοῦ,μᾶλλον εἰς βάρος μας ( τῶν Εὐρωπαίων,ἐννοῶ) θά ἀποβῇ.Πρέπει,ὅσο ἔχουμε (;) τά περιθώρια,νά ἀντιδράσσουμε,πάραυτα !

   Τί σχεδιάζουν τά σατανικά μυαλά τους ! Φοβερόν ! ! !

   Διαγραφή
  6. Μέ τό «ξένη» ἐννοῶ μή μουσουλμάνα καί ἄλλης ὑπηκοότητος ἀπό τόν σύζυγον.

   Διαγραφή
 4. Όσο για το τι σημαίνει η λέξη "changeling", εδώ: https://en.wiktionary.org/wiki/changeling

  ΑπάντησηΔιαγραφή