" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

Σχεδιασμένα τέλεια κι᾿ἐκτελεσμένα ἀπ᾿ὅλους...


Ὁ «μεγάλος φωστῆρας»,τό Ἀδωνάϊ,ἔχει βάλλει στά σκαριά «μεγάλο ἔργο» γιά νά βοηθήσῃ,γενικῶς καί ἀορίστως ὅπως ὅλα πάντα γίνονταν σέ τοῦτο τό κράτος,τρομάρα τους,ἕνα νέο ὄργανο,μία «διυπερησιακή μονάδα ἐλέγχου ἀγορᾶς,γιά τήν ἀνάπτυξιν,τήν ἔρυενα,τήν καινοτομία»,ὅπως τήν ὀνομάζει στό νομοσχέδιο πού ἔχει ἤδη ἑτοιμασθῇ. 

Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία»

Ὅλο αὐτό εἶναι κάτι σάν συνέχεια τοῦ συριζέϊκου,ἀναλόγου ἔργου,μέ τήν δημιουργία τοῦ ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. (θά δεῖτε παρακάτω). Λοιπόν ἕνα ἐκ τῶν ἄρθρων τῆς ἐν λόγῳ «διυπηρεσιακῆς μονάδος» εἶναι : 

Άρθρο 44 Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ
....
« Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι... Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των ν. 2083/1992 και 3685/2008 και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).».

Πᾶμε τώρα νά δοῦμε τί εἶναι τό ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ. Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί ένα νέο θεσμό μέσω του οποίου επιχειρείται μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο της ‘Ερευνας και της Καινοτομίας στη χώρα. Ο Οργανισμός στηρίζει την ελεύθερη έρευνα (τη συστηματική έρευνα που γεννά η επιστημονική περιέργεια) και τους νέους ερευνητές μέσω υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητικών έργων για Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ.
 • Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών μελετών 
 • Χρηματοδοτεί υψηλής ποιότητας ερευνητικά προγράμματα με επιστημονικούς υπεύθυνους Μεταδιδάκτορες, Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ 
 • Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων 
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων για την εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός, η Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγήτρια κα Ξένια Χρυσοχόου, ο νέος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Κωνσταντίνος Χαριτίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κα Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Γενική Συνἐλευσις ΕΛΙΔΕΚ,

Χαριτίδης Κων/νος 
Ἀπορία : Πόσο ἀπαραίτητο εἶναι μία Γ/Σ/ἑνός ἱδρύματος νά ἀπαρτίζεται ἀπό 35 τακτικά μέλη καί ἰσάριθμα ἀναπληρωματικά; Μήπως ἐπεί δή εἶναι ...κρατική ὑπόθεσις; Μέ θητεία 3ετή παρακαλῶ.
Βεβαίως ὑπάρχουν καί ἄλλα δύο ὅργανα διοικήσεως: τό  ἐπιστημονικό συμβούλιον 9μελές μέ 4ετή θητεία.Ἀλλά καί ἡ συμβουλευτική ἐπιτροπή ἀποτελούμενη ἀπό 11 μέλη ἐπίσης μέ 4ετή θητεία.

Τό ὅλον μᾶς κάνει 90 ἄτομα τά ὁποῖα θά ἀμοίβονται,φαντάζομαι λόγῳ τῶν προσόντων τους ( «σεντόνια» ὁλόκληρα τά βιογραφικά καί οἱ τῖτλοι,ὅπως τοῦ προέδρου τοῦ Γ/Σ,Χαριτίδη Κων/νου, τό ὁποῖον εἶναι 47 σελίδες ἐδῶ ! ! !  Τά λοιπά πού μπορεῖτε νά τά δεῖτε ἐδῶ ),ἀδρῶς !
Νά προσθέσω μόνον πώς ἀπ᾿ὅτι μποροῦμε νά συμπεράνουμε,ἀπό τό στύλ τοῦ προέδρου,πρέπει ἐκεῖ μέσα νά διαπνέονται ἀπό ἕναν ἀέρα «ἀριστερῶν πεποιθήσεων».Ἤ νά τό πῶ : πολιτιστικό μαρξισμό...;

Ὅλοι αὐτοί λοιπόν ἀπεφάσισαν πώς τό ΕΛΙΑΜΕΠ πρέπει νά χρηματοδοτεῖται. Ἤ ἀλλιῶς νά τό πληρώνουμε μέσῳ φόρων,ὅλοι οἱ Ἕλληνες,διά τό «ἐθνικόν» ἔργο πού παράγει ! ! !

«Ἐθνικόν ἔργο» τό ΕΛΙΑΜΕΠ ;


Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Ὁ Μπαμπινιώτης συνδέεται στενὰ μὲ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ποὺ οὐσιαστικῶς ἀποδόμησε κάθε ὑγειὴ θεσμὸ μέσα στὴν χώρα. Ἀπὸ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἔως καὶ παιδεία θὰ τὸ δοῦμε νὰ λαμβάνῃ ἐνεργὸ θέσιν… Καὶ φυσικὰ μέσα στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ γερὸ καὶ ἀδιαπραγμάτευτο πάτημα εἶχε κι ὁ γνωστός μας Βερέμης…
(Ναί, ναί… αὐτὸς ποὺ παρέλαβε καὶ τὴν ὑπόλοιπη παδεία γιὰ νὰ τὴν ἀποτελειώσῃ. Αὐτὸς ποὺ μᾶς …«ἐδίδαξε» νέου εἴδους ἱστορία, παραμορφωτική, μέσῳ τῆς σειρᾶς τοῦ ΣΚΑΙ!!!)...


Ε Λ Ι Α Μ Ε Π 

...Ο Θοδωρής Κουλουμπής είναι επίσης σκοτεινό πρόσωπο. Το μόνο που παραμένει με βεβαιότητα γνωστό για αυτόν είναι πως το παίζει «ομογενής εξ Αμερικής» που «συνεχώς ενδιαφέρεται για την Ελλάδα». Ποιος ήταν ο πατέρας του; Άγνωστο. Ο ίδιος άφηνε παλιά (τώρα κανείς δεν τολμάει να τον ρωτήσει) υπαινιγμούς πως ο ίδιος δεν τον γνώρισε, γιατί ο καημένος είχε χαθει στη… μάχη της Κρήτης. Πώς, πού, πότε – ουδείς ξέρει. Η μητέρα του φαίνεται πως ήτανε δασκάλα Ελληνικής Γλώσσας σε «σχολεία της Ομογένειας στην Αμερική». Ο Θοδωρής πάντως σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις (ιουδαϊκό εφεύρημα, που εκ προοιμίου αποκλείει οποιαδήποτε σοβαρή, συστηματική μάθηση) σε κρατικό, άρα φτηνό και λαϊκό πανεπιστήμιο των Η.Π.Α., αλλά ξαφνικά -και αιφνιδιαστικά- βρέθηκε καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο American University, στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών...


Καί ἐδῶ,βεβαίως... 

Συμπτωματικῶς καλέ,τό σόϊ τοῦ Κούλη ἀσχολεῖται μέ τήν «ἀνοικτή κοινωνία» τοῦ Σόρος,συμπτωματικῶς...
Οι περισσότεροι υπουργοί εν τω μέσω της νυκτός συζητούν για τους ισχυρότατους δεσμούς του πρωθυπουργού με το ΕΛΙΑΜΕΠ και τις ΜΚΟ


...πλέον πολλοί ἔχουμε καταλάβῃ τόν ῥόλον τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ,(πού δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε πώς εἶναι δημιούργημα τοῦ Σημίτη),τοῦ Ῥοζάκη ἤ Ῥοζενστάϊν πού ἦταν πρόεδρος στήν ἐπιτροπή πού χάρισε τήν Μακεδονία στούς σκοπιαούς,( ἐπί Ἀλιέξι Τσίπρα,ἔτσι; Γιατί ΔΕΝ εἶναι θέμα κυβερνήσεως νουδού ἤ τσυριζα.Οἱ προδότες,οἱ ἀνθέλληνες λειτουργοῦν ἀπ᾿ὅλα τά ...μετερίζια. Εἶναι χαμαιλέοντες,ἄκρως προσαρμοζόμενοι σ᾿ὁποιοδήποτε περιβάλλον,ὁποίου ...χρώματος...! ),τοῦ Ντόκου ἤ ἀκόμη καί τοῦ Ζαββοῦ,τοῦ κουμπάρου τοῦ Γκεόργκι Σβάρτς ἤ Σόρος.
Μέ τέτοιες διάνοιες πῶς δέν σώζεται αὐτό ὁ τόπος;  Συνεχίζοντας μέ τό ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.,βλέπουμε μία ἀκόμη,ἀπό τίς προτεραιότητες/ἐπιτυχίες του. Τό μνημόνιο συνεργασίας μέ τό Texas A&M Engineering Experiment Station

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΙΔΕΚ -Texas A&M Engineering Experiment Station 

...το μνημόνιο συνεργασίας εκφράζει τη βούληση και των δύο φορέων να αναπτύξουν συνεργατικές δράσεις με σκοπό την ενίσχυση της ποιοτικής έρευνας και της διεθνούς επιστημονικής κινητικότητας. Ειδικότερα το ΕΛΙΔΕΚ στοχεύει στη διεθνή διασύνδεση και κινητικότητα των Ελλήνων επιστημόνων.

Τί ἐννοεῖ; Μήπως νά στέλνῃ πακέτο τούς χαρισματικούς νέους ἐπιστήμονες στό Ἀμέρικα; Ἄν κρίνουμε άπό τούς στόχους τοῦ ἐν λόγῳ ἱδρύματος (ὑποτροφίες κ.λπ.) μᾶλλον κατά ἐκεῖ πάει τό πρᾶγμα. Ἔμ,τζάμπα πῆγε στό Τέξας τό Ἄλεξ ὅπου ἔλαβε καί τό χρῖσμα γιά τήν ἐξουσία; Μέσα στό συμφωνημένο πακέτο ἦταν ΚΑΙ αὐτό.
Ἵδρυσις ΕΛΙΔΕΚ,Ὀκτώβριος 2016 ( Νόμος 4429,ΦΕΚ Α΄ 199)
Τό θεσμικό πλαίσιο στό ὁποῖο βασίσθηκε ἡ ἵδρυσις τοῦ ΕΛΙΔΕΚ συμπεραλβάνεται στό : «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο 47( ρυθμίσεις γιά τήν ἔρευνα), Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159) καί πολλά ἀκόμη ...θεσμικά  ΕΔΩ

Καταλάβατε τώρα,πόσο «κόπτονται» γιά τήν παιδεία,τήν ἔρευνα,τά πανεπιστήμια καί κυρίως γιά τό ποιά «μυαλά» θά κρατήσουν στήν ἑλλαδική,γιά νά συνεχίσουν τό «θεάρεστο καί ἐθνικόν ἔργο» τους καί ποιά θά τά στείλουν πακέτο στό ἐξωτερικό; Νομίζω πώς δέν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως ἀμφιβολία σέ κανέναν σας. Ὅπως ἐπίσης ὅτι κάθε κυβέρνησις πού ἔρχεται στόν τόπο αὐτό ἁπλῶς συνεχίζει ὅ,τι καί ἡ προηγουμένη μέ ἕναν μοναδικό στόχο : τήν καταστροφή αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους. τελεία καί παύλα.-

Πρός ἐπαλήθευσιν τῶν ἀνωτέρῳ,διαβάζουμε :

Δείτε ποιανού κείμενο έβαλαν στις Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς εξετάσεις.... Καλό φ ρ ι κ ά ρ ι σ μ α ...


Texas A&M University

Το Texas A&M University ( Texas A&M ή A&M ) είναι ένα δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο στο College Station του Τέξας . Ιδρύθηκε το 1876 και έγινε το εμβληματικό ίδρυμα του Texas A&M University System το 1948. Από το 2020 , το φοιτητικό σώμα του Texas A & M είναι το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες ...Ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους χαμογελά με τους γονείς του, τον πρώην Πρόεδρο Τζορτζ Μπους, και την πρώην πρώτη κυρία Μπαρμπάρα Μπους μετά την αρχική του ομιλία στη χειμερινή σύγκληση του Πανεπιστημίου του Τέξας A&M την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2008, στο College Station του Τέξας (ἐδῶ)


Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Καλημέρα σας, οικοδέσποινα!

  Έ, πάντα το τερπνόν μετά του ωφελίμου στο ψευτο-Ρωμαίϊκο. Μην απορείτε καθόλου.

  Αφ' ενός, μιά ολόκληρη ...μεραρχία κρατικοδιαίτων κηφήνων θα ταΐζονται -κυριολεκτικώς!- στο Πρυτανείον, αφ' ετέρου θα φροντίζουν (συστηματικώς πλέον) να στέλνουν όλα τα ταλαντούχα νέα μυαλά της Ελλάδας στο εξωτερικό. (Διότι τώρα, όλο καί ξεφεύγει κάποιο.) Προς χάριν των "φίλων" καί "συμμάχων" μας, αλλά προς μεγίστην ζημίαν της Ελλάδας μας - εννοείται.

  Σχετικώς, κάτι έπιασε τ' αυτί μου ότι έρχονται σαρωτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δημοτικών καί Γυμνασίων / Λυκείων, με έμφαση στις "δεξιότητες", τύπου ρομποτάκια, κτλ. Αυτά μας μάραναν, βλέπετε!... τη στιγμή που διαβάζουμε γραπτά μαθητών, καί μας βγαίνουν τα μάτια από ανορθογραφίες, ασυνταξίες, αδυναμία εκφράσεως απλών νοημάτων με λέξεις στη σωστή σειρά.
  (Καί όχι, δεν φταίνε οι εκπαιδευτικοί. Τουλάχιστον, όχι όλοι. Έχω δεί φιλολογίνες στα όρια να ξεσπάσουν σε λυγμούς. Δεν έχει χαθεί το φιλότιμο από παντού, βλέπετε! Ξέρεις τί είναι τελικώς να κάνεις μάθημα ...στα θρανία της αίθουσας, διότι τα μαθητούδια έχουν ...βαρηκοΐα καί σ' έχουν γράψει εκεί που δεν πιάνει το μελάνι - ταις ευλογίαις του Υπουργείου ημών; Παράνοια σκέτη!)

  (Θα μου πείς... εδώ διαβάζουμε -κι ακούμε- καί γραπτά ενηλίκων στην τηλεόραση κι αλλού, καί πάλι μας βγαίνουν τα μάτια. Νά, το ίδιο το Υπουργείο, ας πούμε, ονομάζεται "Παιδείας" - κι όχι "Εκπαιδεύσεως", όπως είναι το σωστό.
  Ναί, αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό.)

  Πότε θα μάθουν Ελληνικά, τα παιδιά; πότε θα μάθουν Μαθηματικά; καί κυρίως, πότε θα μάθουν την Ιστορία μας ΑΠΕΞΩ;

  "Καινοτομίες", "ρομποτάκια", κι αηδίες! Χά! Ρέ, άει στα κομμάτια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί τό ζητούμενον εἶναι,ἀγαπητέ εργδημεργ,πώς δέν μποροῦμε νά περιμένουμε ν᾿ἀλλάξῃ κάτι.Δέν μποροῦμε διότι δέν ὑπάρχει κανείς πού νά ἔχῃ διάθεσιν καί δύναμιν νά ν᾿ἀποδείξῃ πώς πονᾷ τόν τόπο αὐτό πώς νοιάζεται...

   Μπροστά σέ μία τέτοια,τραγική γιά τό Ἔθνος μας,πραγματικότητα τί θά μποροῦσε ν᾿ἀλλάξῃ τήν κατεύθυνσιν τῆς καταστροφῆς;

   Ἔλα ντέ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. τερμα οι απατεωνες τυπου Αδωνη.........ΝΔ εγινε πλεον μπλε συριζα

  ΤΩΡΑ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ......με το νεο κομμα ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἄς περιμένουμε νά δοῦμε ποιά πρόσωπα θά στελεχώσουν τήν νέα αὐτή προσπάθεια.Ἄς περιμένουμε,διότι ἔχουν δεῖ πολλά τά μάτια μας πού δέν μπορούσαμε νά πιστέψουμε πώς θά γίνονταν κι᾿ὅμως ἔγιναν,ὅπως τό Ἀδωνάϊ πού ἀπό ὑπέρ-πατριώτης μετετράπῃ στόν πλέον σκληρό σιωνιστή ! ( Προσωπικῶς,ὄχι γιά νά τό καυχηθῶ,ἀλλά γιατί μᾶλλον λειτουργῶ μέ γνώμονα τήν λογική,ἴσως τήν ὑπέρμετρη λογική,δέν μοῦ ἔκανε καθόλου ἐντύπωσι ἡ μετατσροφή τοῦ συγκεκριμένου.Ἁπλῶς τό θεωροῦσα ἀναμενόμενον.Φαινόταν στό ἄτομο πόσο «διψασμένος» ἦταν γιά ...ἀναγνώρισιν ! Θυμᾶμαι,κάπου στό 2005 πρέπει νά ἦταν,πού μοῦ ἔλεγε φῖλος πόσο θαυμάζει τόν Ἄδωνι.Τοῦ εἶχα ἀπαντήσει :Τί θαυμάζεις ἀπό αὐτόν;Ἕνας ἔμπορος εἶναι,κυριολεκτικῶς.Γιά σκέψου,τί ζητᾷ ἕνας ἔμπορος;Τί ἐπιδιώκει;Μπορεῖ νά θυσιάσῃ τό κέρδος πρός χάριν «ἰδεῶν» καί «ἀξιῶν» ;

   Ἡ ἀπάντησις στά παρά πάνω εἶναι τό προφίλ τοῦ Ἄδωνι.

   Γι᾿αὐτό σοῦ λέω ἀγαπητέ,μήν βιάζεσαι,περίμενε καί «κράτα καί μικρό καλάθι» ...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Για τον Άδωνι τι να πει κάποιος, άλλα έλεγε στο ΛΑ.Ο.Σ., τελείως διαφορετικά όταν πήγε στη ΝΔ, παίζει σίγουρα ρόλο και η αίσθηση της καρέκλας και η παραζάλη της εξουσίας αλλά αυτός το παράκανε, μάλλον ήταν ο μόνος τρόπο για να πάρει κυβερνητική καρέκλα σε αυτή τη ΝΔ και με βάση αυτά που πίστευε στο παρελθόν, τα όποια τον έκαναν γνωστό σε κάποιο ιδιαίτερο κοινό.
  Άκουσα και τον Λαμπάκη αν θυμάμαι καλά, παλιά συνέντευξη σχετικά με το ΕΛΙΑΜΕΠ.

  Έχω μια διαρκή απορία γιατί δεν ενώνονται στο πατριωτικό χώρο; Τους φταίει ο Ν. Μιχαλολιάκος που σίγουρα έχει κάνει πολλά λάθη, ίσως και σκόπιμα. Το καταλαβαίνω, οι άλλοι τι κάνουν;
  Γιατί πχ ο Κασιδιάρης με το κόμμα του, ο Λαγός με το Ε.ΛΑ.ΣΥΝ., το Ε.ΣΥ.-END και το ΕΜΕΙΣ-ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ(Σιμιγδαλάς-Κ.Πλεύρης) δεν ενώνονται, να μπουν βουλή και μετά αν θέλουν να τα σπάσουν να χωρίσει ο καθένας το δρόμο του. Τόσο δύσκολο είναι;
  Στην διακυβέρνηση της χώρας πατριωτικά κάποιος βάζει φρένα, είναι κατανοητό, η εξουσία διακυβεύεται. Στην ένωση δυνάμεων εκτός βουλής, ποιος βάζει φρένο από την στιγμή που πιστεύουν περίπου τα ίδια πράγματα; Μήπως τους κρατάνε από κάπου και αυτούς ακόμα, γιατί για να είναι απλά ο προσωπικός εγωισμός του καθενός-κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και δεν ξεθυμαίνει με τίποτα, από ότι φαίνεται. Τι διαφορά έχει ο Γούδης με Λαμπάκη ή την Μπιτάκου, Η.Κωνσταντινίδη περίπου τα ίδια δεν πιστεύουν. Με τις τηλεοπτικές άδειες για παράδειγμα είχαν πάει οι επιχειρηματίες σε διαφορετικά δωμάτια και τους έκαναν προσφορές χωρίς να ξέρουν τι είπε ο κάθε ένας, αν βάλουν αυτούς σε ξεχωριστά δωμάτια και τους κάνουν τις ίδιες ερωτήσεις θα λάβουν παρόμοιες απαντήσεις, αυτό πιστεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ τό Ε.ΣΥ.-END,τό προσέθεσες σοβαρῶς ἤ ἀστειευόμενος;
   Ἐάν εἶναι τό πρῶτο,τότε ἀλήθεια δέν μπορῶ νά πῶ τίποτα...!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Οι διεθνεις τραπεζιτες εχουν τα φραγκα. Οπως τα εχουν δηλαδη δια της καταληψεως της νομισματικης λειτουργιας!!!! FIAT MONEY τα λενε!! Και ειναι κατα μια εννοια απολυτα ευλογο και φυσικο αυτο που κανουν (με την δικη τους οπτικη βεβαιως) ...... Δηλαδη να ιδρυουν η οχι πανεπιστημια, να ιδρυουν η οχι ερευνητικα ιδρυματα, κομματα, να χρηματοδοτουν η οχι την τεχνη την επιστημη τα NOBEL κλπ, να χρηματοδοτουν η οχι επιχειρησεις, να χρηματοδοτουν η οχι κρατη κλπ, κλπ, κλπ!!!Κατα το δοκουν εντελως!!!! Και υπο την ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ εμφυτευση των δικων τους "αρχων" και "πεποιθησεων" παντου.Η ιδρυση και η λειτουργια των δομων αυτων χρειαζεται και κοσμο, πολυ κοσμο και πολλα υποτιθεμενα στελεχη, πρακτορες δηλαδη που να τρεχουν "τα προτζεκτ" . Διαφαινεται δε οτι δεν ειναι καθολου μα καθολου δυσκολο να βρουν τους ανθρωπους αυτους , οταν το χρημα, τα πτυχια, τα διδακτορικα, οι κρατικες θεσεις, οι διορισμοι και τα καθηγητηλικια δινονται αφειδως και κυριολεκτικα με την σεσουλα σε αυτους που ειναι δικα τους δημιουργηματα.Ενταξει ξεφευγουν και μερικοι για το αλλοθι στα ορια ομως του στατιστικου λαθους. Δεν ειναι καθολου δυσκολο τελικα να στρατευτουν αναριθμητοι χαμηλων ηθικων αντιστασεων τυποι και τυπισες οχι σε κατι ομιχλωδες και αμφιλεγομενο που θα μπορουσε εστω να τους δωσει και ενα αλλοθι, αλλα πλεον στο ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΘΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΚΟ!!!!Για τα φραγκα!!! ΔΕΙ ΔΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΥΤΩΝ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΔΕΟΝΤΩΝ!! αλλωστε!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ὁρθῶς τά λές,ὅπως πάντα σχεδόν,ἀγαπητέ Θαλῆ !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ΑΗΔΙ-ΓΙΕΚ!
  Άμα βλέπω κάτι τέτοιους με φουλάρι.. μού γυρίζει το μάτι ανάποδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΟ ΘΕΑΜΑ!!!!!!!!!ΣΑΜΑΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ........ΟΙ ΑΠΑΙΧΤΟΙ.......YouTube
  ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:Το να ειναι καποιοs ΝΑΙΤΗΣ η και ΤΕΚΤΩΝ ακομη..Δεν αποτελει λογο διαγραφηs απο το ΛΑ.Ο.Σ.!
  Γνωριζω ΤΕΚΤΟΝΕΣ οι οποιοι ειναι πραγματικα πατριωτεs και χριστιανοι ορθοδοξοι!Υπαρχουν μεταξυ των μελων μαs και καθολικοι και εβραιοι!!!
  κυριε/α 3:40 μηπωs εμπερδεψατε την βουρτσαν με την π@@@Υ@@@σαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή