" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Μήν κλαῖτε γιά τούς Βέλγους κλᾶψτε γιά αὐτά πού θά βροῦν κι' ἐμᾶς, λίαν συντόμως ...

 
φωτό


Μόλις ἐχθές φιλοξενήσαμε ἕνα ἄρθρο γιά τήν γενοκτονία τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης,τήν ὁποίαν τόσον ἐπιμελῶς διαχειρίζονται ἐδῶ καί μιάν 20ετία,οἱ ἀριστεριστές τῆς ὑφηλίου γενικότερα ἀλλά καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου εἰδικότερα. ( Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά ἐκ προθέσεως Γενοκτονία τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν;

Στό ἄρθρο αὐτό διαπιστώνει κανείς πώς ὅλα αὐτά πού ἔχουν σχεδιαστεῖ ἐντέχνως, μέ τίς ὁρδές τῶν ἀσιατο-αφρικανῶν πού μᾶς ἔρχονται ὡσάν τσουνάμι, πραγματώνονται σήμερα τόσο προκλητικά ! Ἀπό τά παντός εἴδους προνόμια, τήν ποινικοποιήσιν τῶν ἀντιδράσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν πού κυριολεκτικῶς πνίγονται μέσῳ αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς ἀλλά καί ὅλων ἐκείνων τῶν μέτρων κατά τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν πού σκοπό ἔχουν τόν ἀφανισμό τους καί τέλος τήν ἀντικατάστασίν τους ἀπό τά φερτά ὄντα ἐξ Ἀσίας καί Ἀφρικῆς...

Τό σημαντικότερον καί ἴσως πλέον συγκλονιστικό πού ἀναφέρεται στό ἄρθρο, εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῶν σχεδιαστῶν αὐτῆς τῆς καταστροφῆς γιά τό ἐάν τό θλιβερό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀφανισμοῦ συμπεριλαμάνει καί αὐτούς ! Εἶναι ὄντως πέραν πάσης λογικῆς ἐξηγήσεως, τό μῖσος πού τρέφουν ἑναντίον κάθε τι ἐθνικοῦ, σέ βαθμόν πού νά μήν ὑπολογίζουν ἀκόμη καί τήν ἴδιαν τους τήν ζωήν ! 


Τά σημερινά συμβάντα μέ τίς βομβιστικές ἐνέργειες στό Βέλγιο, μέ τά πολύνεκρα ἀποτελέσματα, εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῶν παραπάνω. Διότι ποιός μπορεῖ νά γνωρίζῃ ὅτι ἀνάμεσα στούς νεκρούς ἤ ἀκόμη καί τούς σοβαρά τραυματισμένους - ἀκρωτηριασμένους, δέν ὑπῆρχαν καί ἐκείνοι πού πρό ἡμερῶν κρατοῦσαν τά πανό μέ :   « welcome refugees » ! 
Τό ἴδιον ἰσχύει καί γιά τούς γάλλους πού « γεύτηκαν » πρό μηνῶν τήν μεγάλη σφαγήν ἀπό τούς refugees πού καλωσόριζαν ! 
Καί φυσικά δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον πώς καί οἱ δύο αὐτές χῶρες ἐνῶ εἶναι ἀπό τούς πρωτοστάτες τοῦ σχεδίου τῆς γενοκτονίας τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, δέχονται τά ἱσχυρότερα πλήγματα ἀπό τό ἀποτέλεσμα τοῦ σχεδίου τους...

Προσωπικῶς δέν θά κάνω καμμίαν ὑπόθεσιν ἀλλά θά τό γράψω εὐθέως ἀδιαφορῶντας γιά τήν ὅποια συνέπεια : Πιστεύω, ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων, πώς οἱ νόες τοῦ σχεδίου αὐτοῦ εἶναι ἑβραῖοι καί ὅλα πηγάζουν ἀπό τό σύμπλεγμά τους πού ἀκούει στό : «περιπλανώμενοι ἱουδαῖοι» ! 
Πρόκειται γιά λαό χωρίς πατρίδα, χωρίς προγονικά χώματα, χωρίς ἱστορία πού νά τούς καταξιώνει, χωρίς ῥίζες πού νά τούς κρατᾶ σ' ἕναν τόπο καί νά δημιουργοῦν ! 

Ὅλα αὐτά ἔχουν λειτουργήσῃ ὑποσυνειδήτως καί ἔχουν καταστῇ μέρος τοῦ γενετικοῦ τους ὑλικοῦ ...Γι'αὐτό καί ἀνά τήν παγκόσμιαν ἱστορία τούς ἀνακαλύπτουμε πίσω ἀπό κάθε δολοπλοκία, κάθε «αὐθὀρμητη» ἐπανάστασιν, κάθε κακό πού πλήττει τούς λαούς, πίσω ἀπό κάθε σχέδιον ὕπουλο, καταχθόνιο, σατανικό ... 

Ἄρα λοιπόν δέν εἶναι ὁλοι ἐκεῖνοι οἱ ἀριστεριστές, νεοφιλελεύθεροι πού σχεδιάζουν τά ἀποτρόπαια σχέδια, εἶναι τά συγκεκριμένα ὄντα πού σπείρουν ὅλες αὐτές τίς νεωτεριστικές θεωρίες στά μυαλά τῶν ἀδαῶν ἤ κάποιων ἐπίσης συμπλεγματικῶν ἀτόμων καί μετά τούς χρησιμοποιοῦν γιά τά βρωμερά τους σχέδια... 


Μήν κλαῖτε λοιπόν γιά τούς Βέλγους πού χάθηκαν, νά κλαῖτε γιά αὐτά πού θά βροῦν κι' ἐμᾶς λίαν συντόμως, καί γιά τήν Πατρίδα πού θά χάσουμε ! Νά κλαῖτε γιά τήν Ἱστορία τῆς ῥάτσας μας πού θά σβήσῃ ὅσο καθώμαστε ἄπραγοι καί καλωσορίζουμε τούς «refugees». Νά κλαῖτε πού οἱ νομάδες ἑβραῖοι θά ἐπιτύχουν νά εἶναι οἱ ἡγέτες ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος ἤ τέλος πάντων αὐτῶν πού θά ὑπάρχουν ὡς ἀνθρωπότης...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου