" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Διακήρυξις Ἐλευθερίας: 17 Μαρτίου 1821 - Ἡ Αὐγή τῆς Ἐπαναστάσεως

Διακήρυξη Ελευθερίας: 17 Μαρτίου 1821 - Η Αυγή της Επανάστασης

ἀναδημοσίευσις ἀπό : Χρυσή Αὐγή

Στις 17 Μαρτίου του 1821 στην Αρεόπολη σηκώνεται η Σημαία της Επαναστάσεως και ευθύς αμέσως ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και χιλιάδες Ελλήνων κινούνται προς την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, την Καλαμάτα.

Πέντε μέρες μετά καταλαμβάνουν τους γύρω λόφους. Ο Σουλεϊμάν αγάς Αρναούτογλου μόνο τότε καταλαβαίνει τι συμβαίνει και πιθανόν θυμάται την ιστορία με ένα φορτίο συνοδευόμενο από ενόπλους που είχαν αφήσει να περάσει οι αρχές πριν από μερικές μέρες. Είναι πλέον αδύνατο να διαφύγει και επιπλέον ακόμα και να μην ήταν αποκλεισμένος, καταλαβαίνει ότι η δύναμη που είχε φέρει από την Μάνη, υπό τον Μαυρομιχάλη, μάλλον δεν έχει έρθει για τον σκοπό που την κάλεσε. Αναγκάζεται να παραδοθεί αμαχητί.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας οι δυνάμεις των εξεγερμένων Ελλήνων θα πραγματοποιήσουν την Εθνική Συνέλευση στην Καλαμάτα, όπου θα συγκροτηθεί η πρώτη επαναστατική κυβέρνηση και οι οπλαρχηγοί θα κατευθυνθούν προς τη Σκάλα Μεσσηνίας και την Καρύταινα (με επικεφαλής των Θεόδωρο Κολοκοτρώνη), προς την Τριπολιτσά (με τους Παπαφλέσσα, Αναγνωσταρά και Κυριακούλη Μαυρομιχάλη) και προς την Κορώνη και Μεθώνη. Παράλληλα στα Καλάβρυτα μαίνεται από τις 21 Μαρτίου μάχη για την απελευθέρωση της πόλης. Η Επανάσταση των Ελλήνων έχει ξεκινήσει…
Προειδοποίησις εἰς τάς Εὐρωπαϊκάς Αὐλάς,

Ἐκ μέρους τοῦ φιλογενοῦς ἀρχιστρατήγου τῶν Σπαρτιατικῶν στρατευμάτων

Πέτρου Μαυρομιχάλη καί τῆς Μεσσηνιακῆς Συγκλήτου

Ὁ ἀνυπόφορος ζυγός τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας εἰς τό διάστημα ἑνός καί ἀπέκεινα αἰῶνος, κατήντησεν εἰς μίαν ἀκμήν, ὥστε νά μήν μείνη ἄλλο εἰς τούς δυστυχεῖς Πελοπονήσιους Γραικούς, εἰ μή μόνον πνοή καί αὐτή διά νά ὠθῄ κυρίως τούς ἐγκαρδίους των ἀναστεναγμούς.

Εἰς τοιαύτην ὄντες κατάστασιν στερημένοι ἀπό ὅλα τά δικαιά μας, μέ μίαν γνώμην ὁμοφώνως ἀπεφασίσαμεν νά λάβωμεν τά ἅρματα, καί νά ὁρμήσωμεν κατά τῶν τυράννων. Πᾶσα πρός ἀλλήλους μας φατρία καί διχόνοια, ὡς καρποί τῆς τυραννίας ἀπερρίφθησαν εἰς τόν βυθόν τῆς λήθης, καί ἅπαντες πνέομεν πνοήν ἐλευθερίας.

Αἱ χεῖρες ἡμῶν αἱ δεδεμέναι μέχρι τοῦ νῦν ἀπό τάς σιδηρᾶς ἁλύσσους τῆς βαρβαρικῆς τυραννίας, ἐλύθησαν ἤδη, καί ὑψώθηκαν μεγαλοψύχως καί ἔλαβον τά ὅπλα πρός μηδενισμόν της.

Ἡ γλῶσσα μας ἡ ἀδυνατοῦσα εἰς τό νά προφέρῃ λόγον, ἐκτός τῶν ἀνωφελῶν παρακλήσεων, πρός ἐξιλέωσιν τῶν βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει καί κάμνει νά ἀντηχῇ ὁ ἀήρ τό γλυκύτατον ὄνομα τῆς Ἐλευθερίας.

Ἐν ἑνί λόγῳ ἀπεφασίσαμεν, ἤ νά ἐλευθερωθῶμεν, ἤ νά ἀποθάνωμεν. Τούτου ἕνεκεν προσκαλοῦμεν ἐπιπόνως τήν συνδρομήν καί βοήθειαν ὅλων τῶν ἐξευγενισμένων Εὐρωπαίων γενῶν, ὥστε νά δυνηθῶμεν νά φθάσωμεν ταχύτερον εἰς τόν Ἱερόν καί δίκαιον σκοπόν μας καί νά λάβωμεν τά δίκαιά μας.

Νά ἀναστήσωμεν τό ταλαιπωρημένον Ἑλληνικόν γένος μας. Δικαίῳ τῷ λόγῳ ἡ μήτηρ μας Ἑλλάς, ἐκ τῆς ὁποίας καί ὑμεῖς ἐφωτίσθητε, ἀπαιτεῖ ὡς ἐν τάχει τήν φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, καί εὐέλπιδες, ὅτι θέλει ἀξιωθῶμεν, καί ἡμεῖς θέλομεν σᾶς ὁμολογῇ ἄκραν ὑποχρεώσιν, καί ἐν καιρῷ θέλομεν δείξῃ πραγματικῶς τήν ὑπέρ τῆς συνδρομῆς σας εὐγνωμοσύνην μας.

1821: Μαρτίου 23: Ἐν Καλαμάτᾳ
Ἐκ τοῦ Σπαρτιατικοῦ Στρατοπέδου
Πέτρος Μαυρομιχάλης
Ἀρχιστράτηγος τοῦ Σπαρτιατικοῦ
καί Μεσσηνιακοῦ στρατοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου