" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Ἄν τε νά δοῦμε τί θά μείνῃ νά λέγεται ...Ἑλλάδα ...

Φωτό ἀπό τήν ἡμέρα ἀνακοινώσεως ἰδρύσεως τῆς δημοκρατίας τῆς Τσαμουριᾶς.Στό κέντρο ὁ Ἰωνᾶς
Προσέξτε τίς σημαῖες πίσω : ΗΠΑπαρα (πού λέει καί ὁ εργδημεργ)-Ὀλλανδία (τοῦ Ἰωνᾶ) καί αὐτή τῶν ἀλβαναριῶν. Καί αὐτή ἡ φωτό,ἀπό ἐδῶ
Yohan Byrde,ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβῃ «ἐργολαβία» (εἰδικός σύμβουλος, γραμματέας ἐξωτερικῶν και πρέσβης !) γιά λογαριασμό τῶν άλβαναριῶν,τό θέμα τῆς Τσαμουριᾶς,εἶναι λέει πρόεδρος ἑνός διεθνοῦς ἰδρύματος ὀνοματι ΙΝΕΧ.  Τί σόϊ ἴδρυμα εἶναι αὐτός ὁ internationsexchange( ἀνταλλαγή διεθνῶν σχέσεων);

Φαντάζομαι πώς λίγο -πολύ,ὅλοι πλέον ἔχετε καταλάβῃ τί σημαίνει ἕνα «διεθνές ἴδρυμα» καί τόν ῥόλον πού παίζει. Τό περίεργο στήν ὑπόθεσιν τοῦ Ἰωνᾶ Yohan Byrde,εἶναι πώς μέσα στά ἐνδιαφέροντά του,καταγράφονται συμβουλές ἀπό πολιτική,μάρκετινγκ,ξενοδοχεῖα ἕως καί ψυχολογία,ποδόσφαιρο καί ...διαχείρισιν ταλέντων ! ! !  Φυσικά ἡ εἰδικότης του δέν θά μποροῦσε νά στερεῖται καί τό τελέντο του στήν ...παγκοσμιοποίησιν !

Γιά διαβᾶστε ἐδῶ στήν σελίδα τοῦ ΙΝΕΧ σχετικῶς μέ τόν Ἰωνᾶ 
Βεβαίως,ὅπως θά δεῖτε,σέ πρῶτο πλάνο δέν ὑπάρχει φωτό τοῦ ἐν λόγῳ,ἀλλά τά ...χεράκια του μέ τό γνωστό πλέον σχηματισμό...Καί τί ἀκριβῶς κάνει αὐτό τό ἴδρυμα,μέσῳ ὅλων αὐτῶν τῶν ...ἐκδηλώσεων,ὅπως ἀποδεικνύουν καί τά ...ταλέντα τοῦ «εἰδικοῦ» Ἰωνᾶ; Φέρνει,λέει,τά ἔθνη κοντά !

Καί πόσον κοντά,δῆλα δή τά φέρνει; Μήπως μέ τό νά τά καταστρέφει; Μήπως μέ τό νά διαμεσολαβήσῃ στήν δημιουργία μιᾶς νέας ῥάτσας ὅντων χωρίς ταυτότητα ; Ξέρετε βεβαίως τί σημαίνει αὐτό,ἔ; Σᾶς θυμίζει τό σχέδιον Καλλέργη,μήπως ; Καλά κάνει καί σᾶς τό θυμίζει,διότι ἀπό ὅτι δείχνει ἡ πορεία αὐτοῦ τοῦ ίδρύματος,αὐτός εἶναι ὁ ῥόλος του.

Κυττᾶξτε τό λογότυπόν του :
Πώ,πώ σύμβολα ! ! ! Ἀπό τά χεράκια (λευκά καί μαῦρα) πού φαίνεται νά προστατεύουν τήν περιστεράν, δαφνοστεφανομένα (!),στό Ἄπειρον πού σκέπει τήν ὑδρόγειον !

Τί εἶναι αὐτά μωρέ ;

Τρεῖς λοιπόν ἐκ τοῦ ἰδρύματος αὐτοῦ παρέα μέ τό διεθνές δικαστήριον τῆς Χάγης ἀνέλαβαν τήν ἐργολαβία γιά τήν Τσαμουριά, Μέ προεξέχοντος τοῦ Ἰωνᾶ,ἔχουμε ἐπίσης τόν ἀντιπρόεδρο Jeroen Zandberg  καί ὁ Ὀλλανδός σύμβουλος Ruud Lammers.

Καί αὐτός ὁ Ἰωνᾶς μέ καταγωγή ἀπό τήν Σουμάτρα βρέθηκε οἰκογενειακῶς στήν Ὀλλανδία ! Καί ἐκεῖ σπούδασε οἰκονομία μέ ἐπίκεντρον τήν ψυχολογία ! Ἤμαρτον πιά μέ αὐτήν τήν ψυχολογία ! Μέσα σέ ὅλα πιά ; ! Καί φυσικά ἔμαθε,λέει καί πολλές γλῶσσες. Βρέ,τόν Σουματριανό,πολυμαθέστατος ! Ἡ καριέρα του ξεκίνησε στά Ἡνωμένα Ἔθνη. Μωρέ μπράβο,μέ τήν πρώτη στά πολύ βαθιά ...Σ'αὐτά τά βαθιά καί ἡ θέσις του στήν UNICEF. Εἶναι τόσες πολλές οἱ θέσεις του πού σέ πιάνει ζαλάδα... (ἀπό έδῶ)

Ἔχει καί σελίδα στό facebook. Ἀνάμεσα σέ πολλές φωτό πού ἔχει,ἐμένα μοῦ ἔκανε ...ἐντύπωσιν αὐτή :
Ἄνευ σχολίου...

Αὐτός λοιπόν τώρα,ὅπως εἴπαμε ἀνέλαβε ἐργολαβία τήν προώθησιν τῆς Τσαμουριᾶς.Καί ὅπου Τσαμουριά,ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς ἐξ ἑλλαδικῆς,τί σημαίνει.Μέ πολύ λαϊκά : Δῶσε κι'ἐμένα μπάρμπα ! Ἄλλο ἔνα κομμάτι τῆς Ἑλλάδος πού διεκδικεῖται ἀπό τά ἀλβαναριά.

Καί τί ἀκριβῶς ἔκανε ὁ ἀνωτέρῳ «ξεχωριστός» γιά τό θέμα Τσαμουριά; Πρῶτα-πρῶτα ἐπεσκέφθη τήν ἑλλαδική καί συναντήθηκε μέ τούς πολιτικάντηδές μας. Ἄντε καί τό ...καταπίνουμε αὐτό,ἀφοῦ ἀφορᾶ (κατά τά ἀλβαναριά) τήν χώρα μας.

Ποῦ πῆγε μετά ;Ἔλα ντέ; Μά,ποῦ ἀλλοῦ; Στό Ἰσραήλ ! ! !Καί ἕνας λογικός ἄνθρωπος θά ἀναρωτιόταν : Τί δουλειά ἔχει τό Ἰσραήλ μέ τό θέμα τῆς Τσαμουριᾶς καί τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἀλβανίας σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος;  Μά ἐκεῖ εἶναι τό θέμα. Ὅτι ἔχει νά κάνῃ μέ τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδος ΠΑΝΤΑ πίσω πρέπει νά βρίσκεται ὁ ...περιούσιος ...Καί ἐπίσης πολύ σημαντικό στοιχεῖον. Ἡ μητέρα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ὑποτιθεμένης δημοκρατίας τῆς Τσαμουριᾶς τοῦ Ali Aliu,εἶναι,(τί ἄλλο;) ἑβραῖα ! Ἑβραῖος,λοιπόν καί ὁ Ἀλῆ !

Μάλιστα στήν σελίδα τοῦ ΙΝΕΧ,ὅπου ἀναφέρεται τό γεγονός τῆς ἐπισκέψεως στό Ἰσραήλ,ἀπό τούς Τσάμηδες καί τόν Ἰωνᾶ,αἰτιολογοῦν τό γιατί :

Israel is one of the world’s senior democracies and is dedicated to upholding the values of democracy and human rights. Furthermore, it’s Jewish character makes it an unique partner for more global awareness for peaceful identity politics and diplomacy. Added to this is the fact that there is a substantial Jewish cultural influence on the Chamerian people.For example, the mother of the Chamerian Prime Minister is herself of Jewish origin.

Το Ισραήλ είναι μία από τις ανώτερες δημοκρατίες του κόσμου και είναι αφοσιωμένο στην υπεράσπιση των αξιών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο εβραϊκός χαρακτήρας τον καθιστά μοναδικό εταίρο για μεγαλύτερη παγκόσμια συνειδητοποίηση για την πολιτική της ειρηνικής ταυτότητας και τη διπλωματία. Προστίθεται το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική εβραϊκή πολιτισμική επιρροή στους Τσάμηδες.Γιά παράδειγμα, ἡ μητέρα τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Τσαμουριᾶς ἔχει ἑβραϊκή καταγωγή.

 Ἐδῶ μπορεῖτε νά διαβάσετε ὁλόκληρο τό θέμα τῆς ἐπισκέψεως στό Ἰσραήλ.

Καλέ,ποιός μίλησε γιά τεμαχισμό τῆς Ἑλλάδος; Ἰδέα σας εἶναι πώς τά κουμμούνια ἐπιλέχθησαν γι'αὐτό.Ὅπως ἐπίσης ἰδέα σας εἶναι πώς μισοῦν,μα πάρα πολύ μισοῦν ὅτι Ἑλληνικόν !

INEX Meets with Greek Parliamentarians


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: