" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Ὁ «ἀθέατος» πόλεμος κατά τοῦ Ἀνθρώπου,εἶναι τό θέμα...


Τίς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες ἕνα θέμα μόνον μονοπωλεῖ τό ἐνδιαφέρον τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς :ὁ πόλεμος μέ τήν τουρκιά. Ἤ μᾶλλον ἐπί τό σωστότερον,ὁ φόβος ἐνός ἐπικειμένου πολέμου μέ τήν τουρκιά. 

Θέλετε ὅμως νά σᾶς πῶ ποιός εἶναι ὁ πραγματικός πόλεμος πού ὑφιστάμεθα,καί βρίσκεται στήν κορύφωσίν του τίς,τοὐλάχιστον,τελευταῖες δύο δεκαετίες; 

Ὁ πόλεμος κατά τῶν ἰδεῶν καί ἀξιῶν ! Ὁ πόλεμος κατά τῆς ἐλευθερίας λόγου πού δέν συμφωνεῖ μέ αὐτόν τῆς ΝΤΠ. Ὁ πόλεμος κατά τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας. Ὁ πόλεμος κατά τοῦ φύλου.Ὁ πόλεμος κατά τῆς θρησκείας ἤ ἀλλιῶς ἡ ἐπιβολή τῆς Ἀ-θεΐας.Ὁ πόλεμος κατά τῶν ἐθνῶν.

Αὐτός ὁ πόλεμος πού πραγματοποιεῖ μέ μαεστρία ἡ ΝΤΠ εἶναι τόσον ἄγριος,τόσον ἀπάνθρωπος πού ὅταν ὀλοκληρωθῆ καί θά ἔχουμε μεταλαχθῆ σέ ἀνθρωποειδῆ-ρομπότ-δοῦλοι τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν καί περιουσίων τῆς λεγομένης «γνωστικῆς ἐλίτ» ὅπως τήν λέει καί ὁ Θεόδοτος , τότε πολύ πιθανόν ἕνας πόλεμος μέ τήν τουρκιά νά φάνταζε ὡς τό μικρότερο κακό...

Ἀπό τήν προηγουμένη Παρασκευή,τό facebook μέ ἔβαλε τιμωρία καί μοῦ ἔκλεισε τό στόμα ἐπί 5ημέρου.Γιατί; Ἐπεί δή βρῆκε στό χρονολόγιό μου κάποιες παλιές δημοσιεύσεις σχετικές μέ τό νομίμως ἐκλεγέν κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Τό κόμμα πού ἔβαλαν στό ἑλλαδικό κοινοβούλιον μισό ἑκατομμύριο πολίτες τῆς χώρας. 

Καί αὐτές οἱ ἀναφορές μου-δημοσιεύσεις- ἦταν πολύ κακό γιά τό ἐν λόγῳ μέσον ! Ἐάν ὅμως ἐδημοσίευα θέματα ἀριστερίστικης θεματολογίας δέν θά συνέβαινε τό ελάχιστον. Ἀκόμη καί αναρχικοῦ περιεχομένου ἤ καί τρομοκρατικοῦ,δέν θά τά ἄγγιζαν καί οὐδέν πρόβλημα θά ὑπῆρχε ! 

Καταλάβατε τόν πόλεμο πού δεχόμεθα; Καταλάβατε τί ἑτοιμάζει ἡ ΝΤΠ ; 

Ἀπό τήν μία μεριά ὅτι ἔχει σχέσιν μέ τήν παράδοσιν τῶν λαῶν,τῆς γενιᾶς,τῆς ράτσας καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ πλήρης ἀποσύνθεσις τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν ! 

Αὐτός εἶναι ὁ σοβαρός πόλεμος !

 Ἡ στέρησις κάθε ἐλευθερίας στόν ἄνθρωπον,κυρίως δέ τῆς σκέψεως.

 Σκέψις σημαίνει ἐλεύθερος ἄνθρωπος πού κυττᾶ πρός τά ἄνω καί ἐπιδιωκει τήν ἀνύψωσιν τοῦ πνεύματος.Ἄρα,σημαινει τόν ἄνθρωπο πού ποτέ δέν θά καταντήσῃ δοῦλος καί ὑποτακτικός. Αὐτό βεβαίως ἔρχεται ἀπολύτως σέ ἀντίθεσιν μέ τίς ἐπιδιώξεις τῶν ἐκλεκτῶν -περιουσίων πού ὅπως πιστεὐουν ἔχουν τήν ...θεϊκή εὐχή νά κατέχουν 50000 δούλους ὁ καθείς ! 

Σ'αὐτά τά βρώμικα καί μακριά ἀπό κάθε τι ἀνθρώπινο,σχέδια,θά βρίσκομαι πάντα ἀπέναντι καί θά τά πολεμῶ παντί τρόπῳ. Δέν θά συμμετέχω οὐδέ ἀκουσίως στόν τρόμον πού κάθε φορά ἀναλόγως τῶν συμφρόντων καί τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν σχεδίων τους,σπέρνουν. 

Αὐτόν τόν πόλεμον πού φαίνεται νά εἶναι χαμένος γιά ἐμᾶς,πιστεύω ἕστω καί μέ τόν τελευταῖον ἐπιζήσαντα,πώς θά τόν κερδίσουμε στό τέλος. Τό πιστεύω, γιατί πιστεύω στίς ἀξίες καί τίς ἀρχές πού πρέσβευαν οἱ μεγάλοι νόες πρόγονοί μου. Καί πάνω σ'αὐτές ἔχτισα τά δικά μου ὁρἀματα καί συμπορεύομαι μέ ἐλαχίστους ἑναντίον τῶν βρωμερῶν ὅντων πού μᾶς ἐξουσιάζουν καί δυστυχῶς καί τῶν πολλῶν λοβοτομημένων πού ἀκολουθοῦν τούς ῥυθμούς τοῦ ταμπουρίνου τῆς ΝΤΠ.  

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου