" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Οἱ ἑλληνόφωνοι ἐξουσιαστές μας ...

φωτό


Γιά τήν παρουσία τῶν ἑβραίων στήν ἑλλαδική,ἀπό τά πανάρχαια χρόνια ἀκόμη,ἔχει γίνῃ λόγος στό παρόν ἱστολόγιο,ἐπανειλημμένως,ὅμως αὐτό πού πραγματικῶς κάνει πολύ ἐντύπωσιν εἶναι ἡ ἐπιτυχής διαβίωσίς τους στά χρόνια τῆς Ὀθωμανοκρατίας !
 Μία διαβίωσις πού, βάσει τῶν νόμων τοῦ ἱσχύοντος κατοχικοῦ καθεστῶτος,τούς εὐνοοῦσε ἀφοῦ αὐτοί μποροῦσαν νά κατέχουν ἰδιοκτησίες καί ἀκίνητα,ἐν ἀντιθέσει μέ τούς Ἕλληνες στούς ὁποίους ἀπαγορευόταν. Πῶς; Ἁπλῶς ἐπροσποιοῦντο πώς ἄλλαζαν τήν πίστιν τους καί γίνονταν μουσουλμάνοι,ὅπως στήν συνέχεια μετά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ '21 ὅπου καί πάλιν ἄλλαξαν καί ἔγιναν χριστιανοί. Καί ὅλα αὐτά φυσικά γιά νά χαίρουν τῶν ἀναλόγων προνομίων...

Ἔτσι λοιπόν,μᾶς ἔμειναν ἀμανάτι,καί κυριολεκτικά στόν σβέρκο μας, ἀφοῦ μέσῳ τοῦ πλούτου τους ἐπέτυχαν νά καθιερωθοῦν τόσο κοινωνικῶς ὅσον καί πρωτίστως στίς ἐξουσιαστικές θέσεις ἑνός κράτους πού,τοὐλάχιστον στά πρῶτα 60-70 χρόνια τῆς ἀνασυστάσεώς του δέν μποροῦσε νά ἐλέγξῃ ποιοί πράγματι ἦσαν οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες,μέ ἀποτέλεσμα νά παραδοθῇ ὁλοκληρωτικά στό ἑβραϊκό στοιχεῖο ( ἑλληνόφωνο ) καί νά συνδέσῃ τήν μοῖρα του μέ ἐξουσιαστές πού μᾶλλον τόν πρόδιδαν παρά γιά τό καλόν του μεριμνοῦσαν. 

Καί ἀκόμη μέχρι σήμερα,δυστυχῶς,παραμένει ἡ ἴδια καί ἀναλλοίωτος κατάστασις ! Τόσο πολύ ἴδια πού ἀκόμη καί οἱ ἀπόγονοι ἐκείνων,200 χρόνια περίπου μετά,μᾶς ἐξουσιάζουν καί θά μᾶς ἐξουσιάζουν ( Κούλης γουρλομάτης) ποιός ξέρει ἀκόμη πόσον; Ἴσως καί γιά πάντα... Ἄς δοῦμε περί τῆς καταγωγῆς τῶν Μητσοτάκηδων καί Βενιζέλου,ἀφοῦ αὐτοί φαίνεται νά ἦσαν οἱ ...πρωταγωνιστές ἀπό τά πρῶτα μετεπαναστατικἀ χρόνια ἕως καί σήμερα...

Μία ἄποψιν ἀντλοῦμε ἀπό τό βιβλίον τοῦ Δημήτρη Μιχαλόπουλου : «Ἐθνικός Διχασμός, ἡ ἄλλη διάστασις». ( σελ. 33-39). Ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει πώς ὁ Ἐλευθέριος δέν ἦταν πραγματικό παιδί τοῦ Κυριάκου Βενιζέλου,ἀλλά κάποιο ἔκθετον πού τοῦ ἄφησαν στήν πόρτα του καί τό ὁποῖον κράτησε ὡς δικό του παιδί,λόγῳ τῆς κακοδαιμονίας πού ειχε τό ζεῦγος στά ἀρσενικά παιδιά. ( Ἕνα εἶχα καί αὐτό καθηστερημένο διανοητικῶς. Ὅλα δέ ὅσα γεννιοῦνταν ἀρσενικά μετά ἀπό λίγες ἡμέρες πέθαιναν.  
Στά παρακάτω ἀποσπάσματα θά δοῦμε μία ἄποψιν περί τῆς καταγωγῆς τοῦ πατρός Βενιζέλου καί τῶν Μητσοτάκηδων.  Ἄς τό διαβάσουμε κι'αὐτό :

 
 
 
 
 
 
 
 
Ἀρμένιος ἐκ Χαζαρίας,νά ὑποθέσω, ἔτσι;

 Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου