" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Ἐκλογική νοθεία. Θεωρία συνωμοσίας ;


Συνταξιοῦχοι στρατηγοί
καί συνταγματάρχες ἀπό τόν στρατό τῶν ΗΠΑ, τό Διαστημικό Σῶμα τῶν ΗΠΑ, διεθνῶς ἀναγνωρισμένοι ἐπιστήμονες, ὀργανώσεις ἐκλογικῆς ἀκεραιότητας, κορυφαῖος δικηγόρος καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου εἰδικοί στόν κυβερνοχῶρο ἀποκαλύπτουν συντριπτικά στοιχεῖα ὅτι οἱ ἐκλογές στίς ΗΠΑ καί παγκοσμίως νοθεύονται. Μέσῳ τῆς ἐκλογικῆς νοθείας οἱ ἐλεύθερες χῶρες μετατρέπονται σέ ὁλοκληρωτικές δικτατορίες.

Ἡ ἐκλογική ἀπάτη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν ἐλευθερία τῆς ἀνθρωπότητας, καθώς μετατρέπει κυριολεκτικά κάθε δημοκρατία σέ μιά ὁλοκληρωτική δικτατορία. Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται νά πιστεύουν ὅτι ἐκλέγουν τούς ἡγέτες τους, στήν πραγματικότητα οἱ φωνές τους ἀγνοοῦνται καί ἐγκληματίες τύραννοι τοποθετοῦνται πού καταπιέζουν καί κακοποιοῦν τόν λαό.

Ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά ἐκλογική νοθεία ἤ πρόκειται ἁπλῶς γιά μιά ἀνόητη θεωρία συνωμοσίας; Ἡ ἀπάντηση σέ αὐτό τό ἐρώτημα εἶναι ὑψίστης σημασίας, καθώς καθορίζει ἀποτελεσματικά τό μέλλον τῶν ἐθνῶν μας, τῶν κοινοτήτων μας, τῆς ζωῆς μας καί τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά παραμερίσουμε ὅλες τίς πολιτικές προτιμήσεις καί προσωπικές ἀπόψεις καί νά δοῦμε ἀντικειμενικά τά γεγονότα.

 ΠΩΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

Ἐδῶ ὑπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διακυβέρνησης μιᾶς χώρας. Μιά μέθοδος εἶναι μέσῳ τῆς δικτατορίας, ὅπου ὁ λαός δέν ἔχει φωνή καί βρίσκεται στό ἔλεος τῶν ἀνελέητων ἡγεμόνων του. Καλύτερη ἐπιλογή εἶναι τό δημοκρατικό σύστημα ὅπου ὁ λαός ἐκλέγει ἡγέτες πού θά τόν ἐκπροσωποῦν καί θά ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ. Ἐάν ἕνας αἱρετός προδώσει τόν λαό, μπορεῖ νά μήν ξαναψηφισθεῖ στίς ἑπόμενες ἐκλογές.

Οἱ ἐκλογές εἶναι ὁ χτύπος τῆς καρδιᾶς κάθε χώρας πού δέν κυβερνᾶται ἀπό δικτάτορα. Χωρίς ἐκλογές, τά ἔθνη εἶναι καταδικασμένα νά πέσουν σέ τυραννία ὅπου οἱ πονηροί ἄρχοντες κακοποιοῦν τό κοινό.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 2020


Ἐδῶ ὑπάρχουν ἐπίμονοι ἰσχυρισμοί ὅτι οἱ προεδρικές ἐκλογές τῶν ΗΠΑ τοῦ 2020 ἦταν νοθευμένες, γιά νά ἀπομακρυνθεῖ ὁ Τράμπ ἀπό τήν ἐξουσία καί νά τοποθετηθεῖ ὁ Μπάϊντεν ὡς ὄργανο τοῦ "Βαθέως Κράτους". Εἶναι ἀκριβής αὐτός ὁ ἰσχυρισμός; Ὑπάρχουν βάσιμες ἀποδείξεις γιά αὐτό;

Ἡ ἀπάντηση σέ αὐτό τό ἐρώτημα εἶναι κρίσιμης σημασίας γιά ὅλους μας, ὁπότε ἄς δοῦμε σέ βάθος τά γεγονότα...

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

συγκεντρώσεις Μπάϊντεν

Οἱ προεδρικές ἐκλογές τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τοῦ 2020 εἶδαν τήν πιό ἔντονη ἀντίθεση σέ ὅλη τήν ἀμερικανική ἱστορία, ὅσον ἀφορᾶ τή δημοτικότητα τῶν ὑποψηφίων.
Ἀπό τή μιά πλευρά, ἔχετε ἕναν ἡλικιωμένο ἄνδρα μέ ἀποδεδειγμένως προχωρημένη ἄνοια πού  μπερδεύει τά λόγια του καί σκοντάφτει,παραπατᾶ ὅλη τήν ὥρα, συχνά δέν ξέρει ποιός, πότε ἤ ποῦ εἶναι καί πρέπει νά χρησιμοποιεῖ σημειωματάρια (γραμμένα ἀπό ἄλλους) πού τοῦ λένε τί πρέπει νά κάνει. Ὁ Μπάϊντεν σπάνια διεξήγαγε συγκέντρωση καί ὅταν τό ἔκανε, μόνο λίγοι ἄνθρωποι ἐμφανίστηκαν. Ὁρισμένοι παρευρισκόμενοι στίς συγκεντρώσεις Μπάϊντεν ὁμολόγησαν ὅτι πληρώθηκαν γιά νά εἶναι ἐκεῖ. Στήν Ἀριζόνα κυριολεκτικά κανείς δέν πῆγε στίς προεκλογικές του συγκεντρώσεις.


συγκεντρώσεις Τράμπ

Ὁ ἀντίπαλός του,
ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, συγκέντρωνε τά μεγαλύτερα πλήθη σέ ὅλη τήν ἀμερικανική ἱστορία. Οἱ παρελάσεις-πορεῖες αὐτοκινήτων, σκαφῶν καί φορτηγῶν ἐκτείνονταν μερικές φορές γιά 70 μίλια, μετρῶντας χιλιάδες ὀχήματα καί δεκάδες χιλιάδες ἐνθουσιασμένους ὑποστηρικτές. Ποτέ δέν χρησιμοποιεῖ σημειώματα νά βοηθηθεί, ἀλλά μπορεῖ νά μιλάει γιά ὧρες συνέχεια καί ὄρθιος,μέ ἕνα φλογερό πάθος γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἐνδυνάμωση τῶν ἀνθρώπων. Ἄν καί τά μέσα ἐνημέρωσης ἔκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά ἀπεικονίσουν τόν Τράμπ ὡς μισητό ἀπό τούς Ἀμερικανούς, ἡ ἐκρηκτική προσέλευση τῶν ἀναρίθμητων συγκεντρώσεών του τούς ἀποδείκνυε ὅτι ἦταν ἐντελῶς λάθος.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΡΑΜΠ

Ὁ ἕνας ὑποψήφιος ἦταν ξεκάθαρα ὁ λιγότερο δημοφιλής ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἐνῶ ὁ ἄλλος -παρά τή συκοφαντία του ἀπό τά κυρίαρχα ΜΜΕ μέρα καί νύχτα- ἀποδείχθηκε ὅτι ἀγαπήθηκε τρομερά στή συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἀμερικανῶν.

Ὁ Τράμπ ἦταν τόσο ἐξαιρετικά δημοφιλής πού κέρδισε τίς ἐκλογές τοῦ 2016, παρά τίς ἄνευ προηγουμένου ἐκστρατεῖες μίσους πού ἐξαπέλυσαν ὅλα τά συστημικά κανάλια καί τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, πού πίστευαν ὅτι ἡ ἐπιρροή τους στόν λαό θά ἀρκοῦσε γιά νά τόν ξεφορτωθοῦν. Ὅμως, παρά τήν ἀνάπτυξη ὁλόκληρου τοῦ ὁπλοστασίου ἐλέγχου τοῦ μυαλοῦ τους, ὁ ἀμερικανικός λαός μέ συντριπτική πλειοψηφία τόν ψήφισε. Ἡ Χίλαρι Κλίντον σοκαρίστηκε τόσο πολύ πού ἔγραψε ἕνα βιβλίο μέ τίτλο «Τί συνέβη;».


ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΜΕ

Συνήθως ἡ ἐπιρροή τῶν μέσων ἐνημέρωσης στό μυαλό τοῦ κόσμου ἀρκεῖ γιά νά καθορίσει τό ἀποτέλεσμα ὁποιασδήποτε ἐκλογῆς. Ὅλοι διαβάζουν, παρακολουθοῦν καί ἀκοῦν εἰδήσεις ὅλη τήν ἡμέρα. Τό μόνο πού χρειάζεται νά κάνουν τά συστημικά μέσα ἐνημέρωσης εἶναι νά ποῦν στούς ἀνθρώπους ποιόν νά μισοῦν καί ποιόν νά ἀγαποῦν, καί οἱ ἀσυνείδητες μᾶζες ἀκολουθοῦν στά τυφλά. Αὐτό ἀποκάλυψε ὁ ἐκδότης μεγάλης εὐρωπαϊκῆς ἐφημερίδας, ὁ ὁποῖος εἶπε:

«Μποροῦμε ἐπίσης νά κάνουμε τόν Wilders πρωθυπουργό ἄν θέλετε. Θά τόν κάνετε μέσῳ ἡμῶν. Ἴσως δέν πρέπει νά τό ἀποκαλύψουμε αὐτό, ἀλλά ἔτσι λειτουργεῖ».
Ὁ τεχνικός διευθυντής τοῦ CNN Τσάρλι Τσέστερ κατέγραψε σέ κρυφή κάμερα δημοσιογράφο τοῦ Project Veritas νά παραδέχεται ὅτι εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Τράμπ ἀπό τό γραφεῖο.
«Ἑστιαστήκαμε στό νά βγάλουμε τόν Τράμπ ἐκτός ἐξουσίας. Αὐτό ἀκριβῶς ἔγινε»

Ὡστόσο , τό 2016, ἡ δημοτικότητα τοῦ Τράμπ ἦταν τόσο τεράστια πού κέρδισε τίς ἐκλογές παρά τόν ἄνευ προηγουμένου πόλεμο τῶν μέσων ἐνημέρωσης ἐναντίον του. Τό Deep State πιάστηκε στόν ὕπνο, ἀλλά ἦταν ἀποφασισμένοι νά μήν κάνουν αὐτό τό λάθος γιά δεύτερη φορά. Κατά τή διάρκεια μιᾶς διάσκεψης τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, ὁ παγκοσμίου φήμης δισεκατομμυριοῦχος ἐγκληματίας καί δημόσιος ἐχθρός Τζόρτζ Σόρος δήλωσε:
«Σαφῶς, θεωρῶ ὅτι ἡ διακυβέρνηση Τράμπ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τόν κόσμο. Ἀλλά τό θεωρῶ ὡς ἕνα καθαρά προσωρινό φαινόμενο πού θά ἐξαφανιστεῖ τό 2020 ».

Σαφέστερη δήλωση δέν θά μποροῦσε νά εἶχε γίνει γιά τά σχέδιά τους. Πράγματι, τό 2020 τό Deep State τοποθέτησε τήν προτιμώμενη μαριονέτα τους - ἕναν σωσία γιά τόν ἐκλειπόντα Τζό Μπάϊντεν - πού δύσκολα κατάφερε νά συγκινήσει τίς καρδιές τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ. Ὅσοι τόν ψήφισαν, τό ἔκαναν μόνο ἐπειδή ὁ Τράμπ δέν ἦταν ἐπιλογή, λόγῳ τῶν ἔντονων ἐκστρατειῶν μίσους πού εἶχαν γεμίσει τίς καρδιές τους μέ ἀηδία. Ἀλλά κάθε ἔξυπνος ἄνθρωπος ἤξερε ὅτι ὁ Μπάϊντεν δέν εἶχε καμία πιθανότητα.

Ἕνας τύπος πού δέν μπορεῖ νά μιλήσει εὐθέως, ξεχνᾶ ποιός εἶναι, ποῦ εἶναι καί τί ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νά πεῖ καί πού φωνάζει σέ ἄδειες καρέκλες κατά τή διάρκεια τῶν ἐκστρατειῶν του;

Ὡστόσο, ὅταν ἦρθαν οἱ ἐκλογές, συνέβη κάτι πού συγκλόνισε τήν Ἀμερική πέρα γιά πέρα. Ὁ ξεμωραμένος ἠθοποιός «κέρδισε», μέ περισσότερες ψήφους ἀπό κάθε ἄλλον πρόεδρο σέ ὅλη τήν ἀμερικανική ἱστορία!

Ὁ «ἐνθουσιασμός» τοῦ κοινοῦ γιά τή νίκη του ἦταν τόσο μεγάλος πού κατά τήν ὀρκωμοσία του χρειάστηκε νά σηκώσουν δεκάδες χιλιάδες σημαῖες, γιά νά δημιουργήσουν τήν ψευδαίσθηση τοῦ πλήθους... γιατί κανείς δέν ἐμφανίστηκε!

Ἡ Ἐθνοφρουρά ἔπρεπε νά βάλει φράχτες καί νά ἀναπτύξει τεράστια στρατιωτική παρουσία γύρω ἀπό τήν Οὐάσιγκτον γιά νά κρατήσει ἔξω τούς ὀργισμένους Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν ὅτι αὐτές οἱ ἐκλογές ἦταν νοθευμένες. Κάθε φορά πού αὐτός ὁ λεγόμενος «ἐκλεγμένος» πρόεδρος δημοσίευσε κάτι στό YouTube, ὑπῆρχαν τόσες πολλές ἀντιπάθειες πού τό YouTube κατέληγε νά ἀφαιρέσει τήν ἐπιλογή "δέν μοῦ ἀρέσει" γιά τά βίντεο ὅλα μαζί, γιά νά κρύψει τήν ἀποδοκιμασία τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ. Προσλήφθηκαν ἐπαγγελματίες σχολιαστές καί χρησιμοποιήθηκαν bots γιά νά δημοσιεύσουν θετικές ἀντιδράσεις στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, γιά νά δημιουργήσουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι ὁ Μπάϊντεν «ἀγαπᾶται» ἀπό τόν κόσμο. Πρόσφατα ἀποκαλύφθηκε ὅτι οἱ μισοί ἀπό τούς λεγόμενους ὀπαδούς τοῦ Μπάϊντεν στό Twitter εἶναι ψεύτικοι λογαριασμοί (ρομπότ πού χρησιμοποιοῦνται γιά προπαγάνδα).

ΤΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ἡ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ...


Ὡστόσο , ὁ ἀμερικανικός λαός ἦταν ἀποφασισμένος νά μήν ἀφήσει ἔτσι αὐτή τήν κατάφωρη ἐκλογική κλοπή. Τίς ἡμέρες πού ἀκολούθησαν τίς ἐκλογές, δεκάδες βίντεο ἀναρτήθηκαν στό Διαδίκτυο πού ἔδειχναν πλάνα ἀπό ὁλόκληρα φορτηγά μέ ψηφοδέλτια Τράμπ νά γίνονται κομμάτια ἤ νά καίγονται, ξαφνική ἐμφάνιση ἑκατοντάδων χιλιάδων ψηφοδελτίων πού ἦταν ὅλα γιά τόν Μπάϊντεν, ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς ψηφοφόρους πού ὅλοι ψήφισαν τόν Μπάϊντεν, ἡ Ταχυδρομική Ὑπηρεσία συνελήφθη νά καταστρέφει ταχυδρομικές τσάντες γεμᾶτες μέ ψηφοδέλτια Τράμπ, ἐκλογικοί ἀξιωματοῦχοι καταγράφονται νά συμπληρώνουν ψηφοδέλτια γιά τόν Μπάϊντεν ὅλη τήν ἡμέρα κ.ὅ.κ. Ὁ ἀριθμός τῶν βίντεο πού ἔδειχναν νοθεία ψηφοφόρων ἦταν τεράστιος.

Τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀπαγόρευσαν σέ ὁποιονδήποτε προσπαθοῦσε νά τά δημοσιεύσει καί τά μέσα ἐνημέρωσης ἀρνήθηκαν νά τό ἀναφέρουν. Ἦταν -καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι- ἕνα πανεθνικό ταμποῦ. Ἡ μεγαλύτερη συγκάλυψη στήν ἱστορία.

Ὡστόσο , ἡ λογοκρισία δέν μπόρεσε νά σταματήσει τήν ἐπανάσταση πού εἶχε ξεκινήσει... Τά Ἔθνη σέ Δράση , μιά ὀργάνωση πού ἐργάζεται γιά ἀσφαλεῖς ἐκλογές, ἔλαβε μιά ἔνορκη κατάθεση ἀπό ἕναν κορυφαῖο δικηγόρο στήν Ἰταλία. Ὁ δικηγόρος κατέγραψε τόν ἑαυτό του σέ βίντεο, διαβάζοντας αὐτή τήν ἔνορκη κατάθεση πού περιεῖχε τή δήλωση ἑνός κατηγορούμενου πού ὁμολόγησε ὅτι ἐμπλέκεται στή χρήση στρατιωτικῶν δορυφόρων καί λογισμικοῦ ἀπό τήν Ἰταλία γιά τήν ἀλλαγή μεγάλου ἀριθμοῦ ψήφων ἀπό τόν Τράμπ στόν Μπάϊντεν. Ὁ κατηγορούμενος ἰσχυρίστηκε ὅτι ἔλαβε ὁδηγίες ἀπό τήν Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στή Ρώμη γιά νά τό κάνει.

Αὐτό ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό ἀρκετούς ἀπόστρατους στρατηγούς τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ,Flynn ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι τά ἔθνη σέ ὅλο τόν κόσμο συνεργάζονταν γιά νά ἀπομακρύνουν τόν Ντόναλντ Τράμπ ἀπό τήν ἐξουσία καί νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ μιά ψυχικά ἄρρωστη μαριονέτα των ἐλίτ. Ἄφθονες ἀποδείξεις γιά αὐτό, παρεῖχε περαιτέρω, ἕνας ἀπό τούς πιό διάσημους ὁμοσπονδιακούς δικηγόρους τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Sidney Powell.

« Ἡ Ἰταλική Κυβέρνησις ἄλλαζε ψήφους, χρησιμοποιώντας τόν δορυφόρο Leonardo.Ὅμως ήταν πολλές χώρες πού τό ἔκαναν αυτό. Ἔπρεπε νά ἐλεγχθῇ ἀπό τήν Κίνα, χρησιμοποιώντας τό πρόγραμμα  Hammer & Scorecard »

Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη βόμβα πού ἐξερράγη... στοιχεῖα μιᾶς διεθνῶς συντονισμένης προσπάθειας γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν Τράμπ, ὁ ὁποῖος ἦταν τό #1 ἐμπόδιο γιά τή Νέα Παγκόσμια Τάξη.

Ὁ Τράμπ εἶχε ἀποσύρει τήν Ἀμερική ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στόν πυρῆνα αὐτῆς τῆς Νέας Παγκόσμιας Τάξης , λειτουργῶντας κυριολεκτικά ὡς μιά παγκόσμια κυβέρνηση. Σέ ὅλες του τίς ἐνέργειές του, ὁ Τράμπ ἐξαπέλυε καταστροφικές ἐπιθέσεις στά σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν.

Ἐξέθεσε τά μέσα ἐνημέρωσης γιά αὐτό πού λέγεται : fake news. Αὐτό ἦταν ἕνα θεμελιῶδες πλῆγμα γιά τό ὀχυρό ἐλέγχου τοῦ μυαλοῦ τους, ἀνοίγοντας το δρόμο γιά τή μεγαλύτερη ἀφύπνιση στήν ἱστορία, ὅπου δισεκατομμύρια ἄνθρωποι δέν πιστεύουν πλέον τυφλά στά κυρίαρχα μέσα ἐνημέρωσης.


Ἄν συνειδητοποιήσουμε πώς τά μέσα ἐνημέρωσης εἶναι τό #1 ἐργαλεῖο γιά τίς ἐγκληματικές ἐλίτ γιά τόν ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητας, καταλαβαίνουμε πώς ἡ ἀποκάλυψη τῶν ψεμάτων τους ἀπό τόν Τράμπ εἶναι τό χειρότερο πρᾶγμα πού θά μποροῦσε νά τούς χτυπήσει ποτέ. Εἶναι σαφές ὅτι ἔπρεπε νά ἀπομακρυνθεῖ, μήπως καταρρεύσουν τά σχέδιά τους γιά μιά Νέα Παγκόσμια Τάξη. Ἔτσι ἔκαναν...

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ

πολυεκατομμυριοῦχος Μάϊκ Λίντελ ἀποφάσισε νά ἐπενδύσει μέρος τῆς περιουσίας του γιά νά συγκεντρώσει στοιχεῖα γιά τίς στημένες ἐκλογές. Συνεργάστηκε μέ πρώην ἀνώτατους ἀξιωματούχους τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ, μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καί ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐμπειρογνώμονες στόν κυβερνοχῶρο, οἱ ὁποῖοι ἀποκάλυψαν τούς ἀκριβεῖς διακομιστές στήν Κίνα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν ἀλλαγή ἑκατομμυρίων ψήφων ἀπό τόν Τράμπ στόν Μπάϊντεν.

Τά δεδομένα κυβερνοασφάλειας τῆς Space Force ἀποκάλυψαν πῶς ξένα ἔθνη χάκαραν τίς μηχανές ψηφοφορίας καί ὁ  διεθνοῦς φήμης φυσικός Δρ Ντάγκλας Φράνκ ἀποδεικνύει πῶς οἱ ἐκλογές τοῦ 2020 ἦταν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στόν κυβερνοχῶρο στήν παγκόσμια ἱστορία.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ἡ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΘΕΙΑ

Μέ τίς προεδρικές ἐκλογές τῶν ΗΠΑ τοῦ 2020, οἱ ἐγκληματίες πῆγαν πολύ μακριά. Ἡ ἀπελπισία τους νά ἀπομακρύνουν τόν πιό δημοφιλῆ πρόεδρο σέ ὅλη τήν ἀμερικανική ἱστορία, πού γέμιζε κάθε συγκέντρωση μέ δεκάδες χιλιάδες ὑποστηρικτές, τούς ὤθησε νά γίνουν ἀπρόσεκτοι. Οἱ συνήθεις μέθοδοι κλοπῆς ἐκλογῶν δέν ἦταν ἀρκετές - ἔπρεπε νά ἐφαρμόσουν πρόσθετες μεθόδους, πού ἦταν εὔκολο νά πιαστοῦν.

Μέ τήν κυκλοφορία τοῦ «2000 Mules», ἀκολουθῶντας τά «Wake Up Call», «Absolute Proof» καί «Italy Did It», τά στοιχεῖα γιά ἐκλογική νοθεία γίνονται τόσο συντριπτικά πού στό τέλος θά συντρίψουν τό κεφάλι. αὐτῶν τῶν φιδιῶν.

Ἡ Ἀμερική πρωτοπορεῖ γιά τόν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀποκαλύπτοντας πώς οἱ ἐκλογές δέν εἶναι παρά ἕνα δημόσιο θέατρο, πού χρησιμοποιεῖται γιά νά κοροϊδεύει τόν κόσμο ἐνῶ τοποθετεῖ τίς μαριονέτες. Αὐτή εἶναι μιά ἐπανάσταση πού θά ἀποκαλύψει τελικά αὐτούς τούς ἀπατεῶνες πού λειτουργοῦν στά παρασκήνια.

Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ ἀρνεῖται ἐπί τοῦ παρόντος νά ἐξετάσει κἄν τά στοιχεῖα (πού δείχνει σέ ποιανοῦ πλευρά βρίσκονται αὐτοί οἱ διεφθαρμένοι δικαστές), ἀλλά ἡ ἄρνησή τους δέν θά διαρκέσει. Τά στοιχεῖα πού ἀναφέρονται ἐδῶ εἶναι ἀκόμα μόνο ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Πολλά περισσότερα ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ καί θά συνεχίσουν νά συσσωρεύεται μέχρι νά γίνει μιά χιονοστιβάδα πού θά σκάσει στά ὀχυρά τῶν κακῶν. Πιστεύω ὅτι αὐτό θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα οἱ ἐκλογές σέ ὅλο τόν κόσμο νά γίνουν ἀσφαλεῖς στό μέλλον, καθώς ἡ ἐκτεταμένη διαφθορά ἐκτίθεται σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, σέ ὅλους ὅσους ἔχουν μάτια νά δοῦν.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ 

Παρακαλῶ μήν κάθεστε ἀδρανεῖς ἁπλῶς παρατηρῶντας ὅλα αὐτά, ἀλλά γίνετε ἥρωας. Χρησιμοποιῆστε τούς πόρους σας γιά νά κάνετε τή διαφορά καί νά σώσετε τόν κόσμο ἀπό τήν τυραννία.

Ἄς γίνουμε ἕνας στρατός ἐλευθερίας, ἀλήθειας καί ἐλπίδας πού ἀλλάζει τήν παλίρροια. Οἱ ἐγκληματίες εἶναι τό 0,0001 % - ἐμεῖς εἴμαστε τό 99,999%. Ἀλλά οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς ἐξακολουθοῦμε εἴτε νά ἀγνοοῦμε εἴτε νά εἴμαστε παθητικοί. Ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά σηκωθοῦμε καί νά κάνουμε κάτι δυνατό.


Νά προσυπογράψω κι᾿ἐγώ τήν πρότασι τῆς σελίδος " stopworldcontrol.com "  καί νά τό γενικεύσω,γιά ὁλόκληρο τόν πλανήτη. 
Ὑποστηρίξτε τίς σελίδες,σ᾿ὅποια χῶρα τῆς γῆς, πού ἀγωνίζονται γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας.Τίς σελίδες πού τό Σύστημα ἔχει στό στόχαστρο. Δῶστε τους δύναμη γιά νά συνεχιστῇ ὁ ἀγῶνας ὥστε νά λάμψῃ ἡ Ἀλήθεια καί ν᾿ἀφυπνιστεῖ τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου. Γιά τό καλό τῆς Ἀνθρωπότητος ! 

( Σημ. Πηγαίνετε στήν σελίδα τοῦ θέματος, ὅπου ὑπάρχουν ἐνδιαφέροντα βίντεο.) 

Ἐδῶ καί πλέον τοῦ ἑνός μηνός οἱ κινητοποιήσεις,οἱ διαμαρτυρίες καί οἱ ἀποκλεισμοί ὀδῶν,στήν Βραζιλία,ἐξ αἰτίας τοῦ νοθευμένου ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος,εἶναι σέ καθημερινή βάσιν. Οἱ ξεσηκωμένοι Βραζιλιάνοι ζητοῦν τἠν ἐπέβασιν τοῦ στρατοῦ. ..( ἐδῶ κι᾿ἐδῶ

Ὅπως τό ἔγραψε ὁ ἀρθρογράφος : 

 Ἡ Ἀμερική πρωτοπορεῖ γιά τόν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀποκαλύπτοντας πώς οἱ ἐκλογές δέν εἶναι παρά ἕνα δημόσιο θέατρο, πού χρησιμοποιεῖται γιά νά κοροϊδεύει τόν κόσμο ἐνῶ τοποθετεῖ τίς μαριονέτες.

Ἐννοεῖται...
Ἀπό τά κάγκελα τῆς φυλακῆς στίς ρόλς-ρόϊς καί τήν Προεδρία... Καί βεβαίως ἔτρεξαν οἱ ἐγχώριοι πολιτικάντηδες,κατενθουσιασμένοι νά συγχαροῦν τόν κατάδικο Λούλα ! Εἴδατε κανέναν ἀπό ᾿δαύτους νά συνεχάρη τήν Μελόνι ἤ τούς Σουηδούς γιά τίς νίκες τους στίς ἐκλογές τῶν χωρῶν τους ; Ἤ τήν ἐπανεκλογή τοῦ Ὀρμπάν ;  Ὄχι !  Γιατί ; Διότι αὐτοί ἀνῆκαν σέ πατριτιωτικούς σχηματισμούς καί ἐξελέγησαν γιά νά κυβερνήσουν πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν τους... ( ἐδῶ )  

Γεγονότα 6ης Ἰανουαρίου,ΗΠΑ. Γεγονότα 8ης Ἰανουαρίου Βραζιλία !!! 
 Τό πανομοιότυπο σενάριο τῆς παγκόσμιας μαφίαςἐδῶ,ἐδῶ,ἐδῶ κι᾿ἐδῶ ) Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Εκλογές
  -Τι να ψηφίσω;;
  -Αλή Μπαμπά. Εχει μόνο 40 κλέφτες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό !!!

   Πάντως ἡ δική μου πρότασις γιά τίς ἐκλογές (παρ᾿ὅλη τήν ψευτιά τους ) ἄν καί κανονικά δέν πρέπει νά προτείνουμε ἐπιλογές,ἐπεί δή ἡ πρότασίς μου δέν ἔχει νά κάνει μέ συγκεκριμένο κόμμα,ἀλλά μέ τήν συμμετοχή στήν διαδικασία ( τήν ὁποία θεωρῶ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝ τοῦ Πολίτου) προτείνω λοιπόν ὁ ἐκλογέας νά ψηφίσῃ ἕνα κόμμα μικρό,ὅποιο αὐτός θέλει,ἀρκεῖ νά ψηφίσῃ.

   Ἡ ἀποχή ἀπό τήν ἐκλογική διαδικασία ὡς ἔκφρασιν πολιτική,εἶναι ὅ,τι χειρότερο γιά μία ἀνθρώπινη εὐνομούμενη πολιτεία διότι ἀκυρώνει αὐτή καθ᾿αὐτή τήν δομή της ἡ ὁποία στήν οὐσία εἶναι αὐτή πού γεννᾶ τήν ἰδια τήν κοινωνία καί τούς θεσμούς,βεβαίως. Συνεπῶς ὁ σεβασμός στούς θεσμούς ἀποδεικνύει τόν σεβασμό στήν ῥίζα τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος δόμησε τίς κοινωνίες καί ἐν τέλει τόν Πολιτισμό.

   Ἄρα,ἐπιλέξτε ἕνα μικρό κόμμα καί κάμετε τό καθῆκον σας.
   Ἔτσι θά κάνω κι᾿ἐγώ.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Γρηγόριε !

   Διαγραφή
  2. Εγω θα παω ενα βημα παρα περα.
   Και δεν με νοιαζει τι θα πουν οι .....δημοκραταραιοι και προοδευτικαριοι και λοιποι απλυτοι.......

   Ηλιας επι Δομοκω, δαγκωτο!

   Διαγραφή
  3. Ἔ ὁ καθείς μέ τίς προτιμήσεις του. Δέν εἶπα κάτι διαφορετικό. Ὅ,τι θέλει κι᾿ἐπιλέγει ὁ καθείς.

   Ἄλλως τε δημοκρατία δέν ἔχομε ;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. Τά γραμματόσημα τῆς ντροπῆς τους - ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ τῶν «Ἐθνικῶν Φυλάκων»
  https://odysseiatv.blogspot.com/2023/02/blog-post_62.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πώς ὅλη ἡ οὐσία τοῦ θέματος βρίσκεται σ᾿αὐτό πού γράψατε μέ μία φρᾶσιν σαιξπηρική:

   «ὅσο ζοῦμε πάντα ὑπάρχει πιό κάτω»

   Ἔτσι ἀκριβῶς !

   Εὐχαριστοῦμε πολύ τήν Ὀδύσσεια Τηλεόρασιν ( https://odysseiatv.blogspot.com/) καί τούς Ἐθνικούς Φύλακες ( https://ethnikoiphylakes.org/) γιά τό σπουδαῖο ἔργο τους πρός ἀφύπνισιν τοῦ Ἕλληνος. Εὖγε τους !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. Οι εβραιοι μας δουλευουν κανονικα κι ειναι μερα μεσημερι......
  Ολοι θυμομαστε τον ελεεινο απατεωνα εβραιο των "μπιτκοϊνς" Σαμ Φραϊντ πως διαλο ειναι τ ονομα του, που εφαγε τα λεφτα του κοσμακη.
  Τωρα ξερουμε και ΠΟΙΟΙ εβαλαν την εγγυηση ....."250 εκατομυριων" δολλαριων για να μην προφυλακιστει.
  Βλεπουμε λοιπον ως εγγυητες δυο "αξιολογους κυριους", τον ..ερευνητη του πανεπιστημιου του Στανφορντ "κον" Andreas Paepcke και τον "κον" ....Larry Kramer, πρώην κοσμήτορα της νομικής σχολής του Στάνφορντ.
  Βεβαια το ερωτημα ειναι ΠΩΣ ΔΥΟ ΚΑΘΗΓΗΤΑΔΕΣ ενος πανεπηστημιου ειναι τοσο πλουσιοι;
  Και δευτερον απ οτι διαβαζουμε στα εγγραφα του δικαστηριου οι δυο τους κατεθεσαν εγγυηση 500.000 δολ και 200.000 δολ αντιστιχως.
  Μεχρι τα 250 εκατομυρια δολ λοιπουν κατι ψιλα; ή οχι;
  Ρωταω γιατι ποτε δεν ημουν καλος στην ...προσθεση. Θα μου πεις κι ο δικαστης οβραιος ειναι οποτε;
  "μηδεν απο μηδεν = μηδεν εις το πηλικιον" που λεγε και καποιος αλλος οβραιος.

  Καλησπερα σας και ολος ο ζωμος εδω:

  Αποκαλύφθηκαν οι εγγυητές εγγύησης του Bankman-Fried
  Φωτογραφία του Tyler Durden
  από τον Tyler Durden
  Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 - 06:55 μ.μ

  Τα προηγουμένως σφραγισμένα ονόματα δύο ατόμων που συνυπέγραψαν το πακέτο εγγύησης ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Sam Bankman-Fried κυκλοφόρησαν δημόσια.

  Οι εγγυητές προσδιορίστηκαν στα μη διορθωμένα ομόλογα ως ο Andreas Paepcke, ένας ερευνητής του Στάνφορντ...

  ΑΣΦΡΑΓΙΣΤΟ: Εδώ είναι ένας από τους συνυπογράφοντες ομόλογο του Sam Bankman-Fried, τον οποίο ο Inner City Press ζήτησε για πρώτη φορά να αποσφραγίσει με κίνηση επιστολής στις 3 Ιανουαρίου: Είναι ο Andreas Paepcke 1/x pic.twitter.com/cyxw3ChvCw
  — Inner City Press (@innercitypress) 15 Φεβρουαρίου 2023

  και ο Λάρι Κράμερ, πρώην κοσμήτορας της νομικής σχολής του Στάνφορντ ...

  UNSEALED: Εδώ είναι ο δεύτερος από τους συνυπογράφοντες ομόλογο του Sam Bankman-Fried, τον οποίο ο Inner City Press ζήτησε για πρώτη φορά να αποσφραγιστεί με κίνηση επιστολής στις 3 Ιανουαρίου: ο Larry Kramer, πρώην κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ, ο οποίος είπε "δεν θέλετε να σας δουν μαζί τους" 2/x pic.twitter.com/FW9wOzqAdq
  — Inner City Press (@innercitypress) 15 Φεβρουαρίου 2023

  Και οι δύο γονείς του Bankman-Fried ......διδάσκουν στο Στάνφορντ.

  Ο Kramer έχει μιλήσει δημόσια για τους Bankman-Frieds, που περιγράφονται από τους NYTimes ως οικογενειακός φίλος...

  «Δεν θέλεις να σε δουν μαζί τους», είπε ο Λάρι Κράμερ, πρώην κοσμήτορας της νομικής σχολής και στενός φίλος της οικογένειας Bankman-Fried.

  «Απορω πώς αυτό δεν τους χρεοκοπεί».

  Οι ταυτότητες των εγγυητών δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, αφού ο δικαστής Lewis A. Kaplan (σημ. μεταφ. Οβριος κι αυτος) αποφάνθηκε υπέρ μιας αίτησης από διάφορους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Bloomberg, που αντιτίθενται στο να κρατηθεί μυστική η πληροφορία.

  Ο δικαστής Kaplan μόλις διέταξε την αποσφράγιση των συνυπογράφων του ομολόγου του Sam Bankman-Fried, τους οποίους ζήτησε πρώτα ο Inner City Press με επιστολή κίνησης, ημερομηνία 3 Ιανουαρίου - τώρα περιμένει την ενημέρωση του φακέλου και την εφαρμογή της εντολής

  Κάτι που μας αφήνει με μια απλή ερώτηση - πώς στο διάολο έγιναν τόσο πλούσιοι αυτοί οι καθηγητές του Στάνφορντ ώστε να εγγυώνται αυτό το μέγεθος μιας εγγύησης;

  Σύμφωνα με τους όρους του πακέτου εγγύησης - το οποίο οι εισαγγελείς είπαν ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προδικαστικά ομόλογα στην ιστορία των ΗΠΑ - οι εγγυητές επρόκειτο να είναι «σημαντικου οικονομικου επιπεδου» και ένας από αυτούς απαγορευετω να είναι συγγενής.

  Αποδεικνύεται ομως, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι ο Kramer και ο Paepcke είχαν υπογράψει ως εγγυήσεις για ξεχωριστά ομόλογα μόνο 500.000 και 200.000 δολαρίων αντίστοιχα.

  Δηλα δη, 700.000 δολ = 250 εκατομμύρια δολάρια;
  Ελεος....... ρε εγκληματιες.....

  Στην Αγγλικην:
  https://www.zerohedge.com/crypto/bankman-frieds-bail-guarantors-revealed

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτό τό 30+ χρονο "γαϊδούρι" πού κυκλοφορεῖ μέ βερμούδα ( χειμῶνα - καλοκαίρι) εἶναι ἡ διάνοια τοῦ κρυπτο-νομίσματος πού ἔφτασε νά ἔχει τραπεζικό λογαριασμό 26 δις ! Θέλουν λοιπόν νά μᾶς πείσουν πώς δέν εἶχε κάνει τό κουμάντο του καί δέν εἶχε λογαριασμούς μέ εἰκονικούς κατόχους ; Ἤ θέλουν νά μᾶς πείσουν,οἱ καμπαλαρίες, πώς τά 700.000 ντόλαρς εἶναι ἀρκετά στό νά καλύψουν τά 250 ἑκατομ. πού ἀπαιτοῦνται !

   Ἐν τάξει,νομίζω πώς κανείς πλέον δέν τούς πιστεύει καί ἐπίσης ὅλοι ἔχουν καταλάβει τά παιχνίδια τους πού μονότονα ἐπαναλαμβάνονται. Ἐν τέλει πιστεύω πώς κάπου ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀπάντησις τοῦ « ὁ χρόνος τελειώνει» ...!
   Γι᾿αὐτό ἔρχονται οἱ ἐξωγήϊνοι καλέ !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
  2. Aγαπητη Πελασγικη, καλησπερα σε σενα και στους επισκεπτες σου.

   Εκανα αυτο το σχολιο γιατι εχει τεραστια σημασια για μας τους "γκογιμ", καθως επισης επιβεβαιωνει 1000% τον L. Romanoff στην συνεχεια των αρθρων σου "The Jews Were Busy in the 1930s" που προσφατα δημοσιευσες με πληροφοριες σχετικα για τους προαιωνια απατεωνες και οχι μονον, εβραιους.
   Το κ(α)ωλοπαιδο αυτο (οπως θελετε πες τε το), πιστευω να ξεκινησε την "καριερα" του σε πολυ μικρη κλιμακα πιθανως για πλακα.
   Ουκ ολιγοι εβραιοι ειχαν τολμησει επικερδως το ιδιο κολπο στο παρελθον για να κλεψουν τους μονιμα απληστους για ευκολα κερδη.
   Ιδε περιπτωση εβραιου Μαντοφ.
   Αυτο που θελω να τονισω με την ...."διανοια" Φραϊντ, ειναι οτι πιστευω οτι δεν ενηργησε μονος του.
   Επιφανειακα φαινοταν οτι ηταν ο μονος πισω απ την εκολλαπτομενη απατη, αλλα στην ουσια πισω απ τα παρασκηνια πρεπει υπηρχε ενα τεραστιο κλιμακιο απατεωνων της ιδιας φυρας, που στηριζαν και πιθανως να προωθουσαν και να ενεθαρρυναν τον απατεωνα αυτον απο τραπεζικους, δικαστες, δημοσιογραφους, οικονομολογους, ανωτερα κλιμακια του FBI κλπ κλπ, μονο και μονο γιατι ηταν ενας απ τους δικους τους, ητοι: ....Περιουσιος.
   Αν καποιος ....γκογιμ τολμουσε μια τετοια απατη θα του ειχαν περασει χειροπεδες σε μηδεν χρονο πριν ακομα τσιμπησει το πρωτο του εκατομυριο.
   Η περιπτωση του Φραϊντ λοιπον αποδεικνυει στο επακρον και χωρις αμφιβολια τα λεγομενα του Larry Romanoff στην προσφατη αναρτηση σου "The Jews Were Busy in the 1930s" διοτι οι εγκληματιες αυτοι εχουν μεγαλο υποβαρθρο εβραιων αλλα ΚΑΙ ΜΗ εβραιων συνοδοιπορων τους για να επιτυχουν τα σκοτεινα και υπογεια εγκληματικα σχεδια τους εναντιον της ανθρωποτητας.

   Ενα απ' τα τελευταια εγκληματικα σχεδια τους που ζουμε, ειναι ο πολεμος εναντιον της Ρωσσιας με πληρεξουσιο τις ζωες αθωων Ουκρανων αλλα ΚΑΙ Ρωσσων.

   Βλεπεις "The Jews are always busy", (οχι μονο το 1930) αλλα οι κατ' αλλους εδωδιμες τηλεοπτικες βιζιτες ασχολουνται με το Πισπιριγκιον σπερμα.

   Καλο βραδυ

   Διαγραφή
  3. Συμφωνῶ ἀπολύτως,διότι ἔτσι ἔχουν μάθει νά λειτουργοῦν ἐξ οὖ καί τά μονότονα ἐᾶναλαμβανόμενα σχέδιά τους ! Ἔτσι ὄντως ἐπιβεβαιώνεται ὁ Ῥομανώφ !

   Ἐπίσης,ὅπως πολύ,πολύ ὀρθῶς σημειώνεις,πέρα ἀπό τό παγκόσμιο κύκλωμά τους οἱ μαριονέτες τους ( ἐξουσία πρώτη,ἐξουσία 4η) παίζουν τόνν ῥόλο τους μιά χαρά. Ἄλλως τε γι᾿αὐτό πληρώνονται ( ἐδῶ τώρα τί θυμήθηκα ; Αύτή τήν σιχαμερή,τό βδέλυγμα πού λέγεται Στεφανίδου,ὅταν εἶχε ἀναρτήσει φωτό ἀπό τό διαμέρισμα πού ἀγόρασε στήν Νέα Ὑόρκη,γιά τήν κόρη πού σπουδάζει στό ὁμώνυμο Πανεπιστήμιο τῆς μεγαλουπόλεως τῶν ΗΠΑ. Τί προκλητική ἀνάρτησις ὅταν στήν συντριπτική του πλειοψηφία ὁ κοσμάκης κλαίει γιά τήν μία καί μοναδική κατοικία πού κατέχη καί τό Σύστημα νομίμως πλέον τοῦ τήν παίρνει !!! )

   Αὑτά τά σιχάματα,τά γεννήματα ἐχιδνῶν,οἱ μαριονέτες τῆς Καμπάλα κουνοῦν καί τό δάκτυλο σ᾿ὅποιον τολμήσει νά σταθῇ ἐκτός τοῦ κοπαδιοῦ...!

   Ὅμως πιστεύω πώς πραγματικῶς ὁ χρόνος τους τελειώνει. Θά ᾿δοῦμε πράγματα καί θάματα !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή