" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Κυρίαρχοι καί στήν ...γνῶσιν ; !

(Ἀναδημοσίευσις ἀπό 2/2019,ἐδῶ


 Ὅταν ἀναφερόμεθα στούς ἑβραίους ἑστιάζουμε στό θέμα : χρῆμα-ἐξουσία. Μήπως νά ῥίξουμε καί μία ματιά καί στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης - φιλοσοφίας;

Δέν χρειάζεται νά κουραστοῦμε καί πολύ διότι ΚΑΙ ἐδῶ ὑπάρχει ἑβραϊκή κυριαρχία !

Ἀπό τήν ῥωμαϊκή κατάκτησι τῆς Ἑλλάδος καί μετά,σ᾿ὅποια χρονική περίοδο καί νά σταθῇ κανείς,ἀλλά πρωτίστως ἀπό τήν ἐποχή κυρίως τοῦ ...διαφωτισμοῦ (ἤ σκοταδισμοῦ;)  κι᾿ἐντεῦθεν μόνον ἑβραίους συναντᾷς σ᾿ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐπιστήμης καί φιλοσοφίας !  Τό ἐρώτημα : Τί ἔγινε, αἴφνης οἱ ἑβραῖοι ἔγιναν διάνοιες καί οἱ ἕλληνες μικρόνοες; 

Ὄχι,βεβαίως. Τό πρᾶγμα εἶναι ἁπλόν καί ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς «ἀλλαγῆς» στούς κατόχους τῆς γνώσεως ἔχει ἀπόλυτον σχέσι μέ τήν ὕπουλη διείσδυση τῶν ἑβραίων (μέσῳ τοῦ χρήματος) στίς ἐξουσίες τῶν αὐτοκρατοριῶν,στήν ἀρχή καί τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν στήν συνέχεια. Ὅσο γιά την Ἀμερική,ἔ, αὐτή ἦταν μία ἀπολύτως ἰουδαϊκή ὑπόθεσις,ὅπως μέχρι σήμερα τό ἴδιο ἰσχύει... Τήν Ἑλλάδα πού ἐντέχνως τήν κρατοῦσαν κάτω ὑπό διαφόρους κατοχές,ἀντιλαμβάνεσθε πώς τό μόνον πού δέν μποροῦσε ν᾿ἀπασχολήσῃ τούς κατοίκους της ἦταν ἡ μόρφωσις...

Καί ἔτσι οἱ ἑβραῖοι,«ἔλυναν καί ἔδεναν»,παντοῦ !  Στήν ἐποχή τοῦ διαφωτισμοῦ,λόγου χάριν,εἶχαν περάσῃ ὡς συνήθεια πού χαρακτήριζε τούς ἀριστοκράτες,τήν φιλοξενία ( τζάμπα φαΐ,ὕπνο καί γενικῶς ζωή καί κόττα) φιλοσόφων,ἐπιστημόνων καί καλλιτεχνῶν ! Κάτι δῆλα δή σάν τήν συνήθεια τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων πού ἀνήκαν στήν κατηγορία τῶν οἰκονομικῶς εὐπόρων καί λειτουργοῦσαν ὡς προστάτες τῆς γνώσεως (χορηγίες κ.λπ.) καί κάποιων φιλοσόφων.

Μπαρούχ Σπινόζα ἑβραῖος φιλόσοφος( φωτό)
Στούς ἀριστοκρατικούς κύκλους (ὅπου ἀριστοκρατικούς βλέπε γότθους-ὁστρογότθους,οὕνους καί ὅτι ἄλλο βάρβαρο βάζει ὁ νοῦς σας,οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν αὐτοκρατορίες,τήν φραγκία κυρίως καί αἴφνης ἔγιναν καί εὐγενεῖς ! ! ! ) σ᾿αὐτούς τούς κύκλους λοιπόν,μάζευαν τόν κάθε ἀεριτζῆ,μπουρδολόγο ὁ ὁποῖος εἶχε διαβάση (τί ἄλλο ;) ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους (πολλά συγγράμματα τῶν ὁποίων μέχρι σήμερα κρατοῦν ἐρμητικῶς κλειστά...) καί κάτι ὁ μεσαίωνας κάτι ἡ ἀποβλάκωσις τῶν διαφόρων αἰρέσεων,κάτι τό ἰσλάμ πού εἶχε ῥίξη τήν δυσωδία του ἕως καί τήν Εὐρώπη,αὐτοί τό ἔπαιζαν γνῶστες ! 

Τό ἔπαιζαν,κυριολεκτικῶς,διότι τό μικρό μυαλό τους ποῦ νά καταλάβη καί νά νοήση τά λεγόμενα τοῦ Πλάτωνος,τοῦ Σωκράτους,τοῦ Ἀναξαγόρα καί ὅλων ἐκείνων τῶν τεραστίων νοῶν πού εἶχαν δώσῃ ἀπάντησι στά πάντα ! Καί μέ ἐκεῖνα τά ἐλάχιστα πού καταλάβαιναν ἔβαζαν καί διάφορες  ἀσαφεῖς λέξεις, γιά νά μήν μπορῆ νά τούς καταλάβη κανείς καί νά φαίνονται πώς μόνον αὐτοί μποροῦν νά κατέχουν τήν γνῶσιν. Ἔτσι ἐπεβλήθησαν ὡς ...φιλόσοφοι καί ἔτσι ἐπέτυχαν νά κυριαρχήσουν στούς ἐκπαιδευτικούς χώρους τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν

Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἦταν πολύ εὕκολο νά ῥίξουν τό δηλητήριό τους στίς κοινωνίες μέσῳ τῆς ἐλεγχομένης καί κατευθυνομένης γνώσεως πού παρεῖχαν στούς νέους ἀνθρώπους.Κάτι βεβαίως πού μέχρι σήμερα γίνεται.

Κυττᾶξτε στήν κατηγορία ἑβραῖοι φιλόσοφοι καί ἐπιστήμονες ( στό ἀγγλικό βικιπαίδεια) καί φρῖξτε ! 420 τόν ἀριθμό,παρακαλῶ ! Ξεπέρασαν καί τούς Παμμεγίστους Ἕλληνες Φιλοσόσφους σᾶς λέω :  360 στήν κατηγορία ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι  

Jewish philosophers

Καί δέν σταματᾶ μόνον ἐδῶ τό πρᾶγμα. Ἔπρεπε νά ἔχη καί τήν ἀνάλογον τιμή.Τί; Μά ἕνα βραβεῖο ! Ἰδού λοιπόν καί τό Νόμπελ,τό ὕψιστον (ἔτσι καθιερώθη στίς συνειδήσεις τοῦ κόσμου) τῶν βραβείων ! Λοιπόν,ἀπό τούς 903 (1895-2017) περίπου ἐπιστήμονες πού τό ἔχουν λάβῃ οἱ 203 ἦσαν ἑβραῖοι ! Τό ἕνα τέταρτο τοῦ συνόλου,δῆλα δή. Τόσοι πολλοί εἶναι πού ὑπάρχει καί εἰδική κατηγορία γιά τήν ἀφεντιά τους !

Κατάλογος Εβραίων βραβευθέντων με Νόμπελ

« από τους οποίους 203 ή 22,5% ήταν Εβραίοι ,αν και ο συνολικός εβραϊκός πληθυσμός αποτελεί λιγότερο από το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού . Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των Εβραίων βραβευμένων με Νόμπελ είναι τουλάχιστον 112,5 φορές ή 11,250% πάνω από το μέσο όρο. Έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες πρός εξήγηση του φαινομένου αυτού το οποίο έχει σοβαρά τραβήξει την προσοχή...» (Λέει τό ἀγγλικό βικιπαίδεια καί ὁ νοῶν νοείτω...) 

Καί ὄχι μόνον. Ὑπάρχει καί κατηγορία Ἰσραηλινῶν βραβευθέντων ! ! !

Κατάλογος ισραηλινών βραβευθέντων με Νόμπελ

Καί ἄν ὑπῆρχε καί βραβεῖο  φιλοσοφίας,ἔ,ἐκεῖ θά ῆταν καθαρῶς ὑπόθεσις ἑβραϊκή...

Ἄρα,δέν ἔχουμε μόνον σαρωτική ἑβραϊκή κυριαρχία,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, στό θέμα πλοῦτος,δύναμις-ἐξουσία,ἀλλά καί στό πνεῦμα,στήν ἐπιστήμη στήν γνῶσιν ! Μά τέλος πάντων αὐτός ὁ λαός ποῦ ἦταν κρυμμένος ἐκεῖνα τά χρόνια πού οἱ Ἕλληνες δημιουργοῦσαν τά πάντα ὥστε ν᾿ἀναμετρηθοῦν μαζύ τους καί ν᾿ἀφήσουν τό ὄνομά τους στήν Ἱστορία;

Αὐτό ὅμως πού μετρᾷ εἶναι οἱ σύγχρονοι καιροί καί τί καθιερώνεται σ᾿αὐτούς ὡς πεποίθησις στήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Καί ἡ πραγματικότης αὐτῶν τῶν καιρῶν,δυστυχῶς,εἶναι ὁλοκληρωτικῶς καί ἀπό κάθε ἄποψιν στά χέρια τους...

Διαβάζουμε ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Ζάν Κοέν


Η διανοητική επιτυχία των Εβραίων στη σύγχρονη εποχή και η υπεροχή τους σε τομείς όπως το εμπόριο, η ιατρική και τα οικονομικά από την εποχή του Μεσαίωνα αποτελεί ένα από τα πλέον αινιγματικά μυστήρια στην μακραίωνη εβραϊκή ιστορία.

Οι Zvi Eckstein και Maristella Botticini υποστήριξαν στο νέο βιβλίο τους “The Chosen Few,” .... μια επαναστατική θέση σχετικά με την ανάπτυξη του σχετικού πλεονεκτήματος των Εβραίων σε επαγγέλματα που απαιτούν παιδεία και εκπαίδευση


μετά την καταστροφή του Δεύτερου Ναού στην Ιερουσαλήμ το 70 Κ.Ε., η επιβίωση της εβραϊκής θρησκείας απαιτούσε από κάθε ένα Εβραίο να μάθει να διαβάζει και να γράφει καθώς και να αποκτήσει ικανότητες πρόσληψης γνώσεων ενώ οποιοσδήποτε αποτύγχανε σ’ αυτό το εγχείρημα αφομοιωνόταν. Έτσι, υπό την πίεση της ανάγκης οι Εβραίοι βρέθηκαν να διαθέτουν ικανότητες που αποδείχτηκαν κρίσιμες για την οικονομική τους ανάπτυξη.

Από την εποχή της Βαβυλώνιας Αιχμαλωσίας, τον έκτο αι. Π.Κ.Ε. μέχρι την καταστροφή του Δεύτερου ναού, ο Ιουδαϊσμός βασιζόταν σε δύο πυλώνες: το τελετουργικό που λάμβανε χώρα στον Ναό και την ανάγνωση του γραπτού Νόμου. Μια μικρή ελίτ ιερέων διεύθυνε τον Ναού ενώ και η μελέτη του Νόμου ήταν προνόμιο πολύ λίγων. Η ρωμαϊκή κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και η καταστροφή του Ναού μετέφερε αυτοστιγμεί “το κέντρο βάρους” από το ιερατείο της Ιερουσαλήμ στην αυξανόμενη κοινότητα ραββίνων και διανοουμένων, δηλ. από το beit hamikdash στο beit hamidrash (από τον Ναό στο θρησκευτικό σχολείο).

Με την απουσία ενός πραγματικού, απτού κέντρου λατρείας, η επιβίωση του Ιουδαϊσμού άρχισε να εξαρτάται από την ικανότητά του να αναπτύξει μια εναλλακτική που θα τον προσάρμοζε στις νέες, σκληρές συνθήκες. Το νέο θεμέλιο της εβραϊκής επιβίωσης από εδώ και στο εξής έγινε η ανάγνωση και η μελέτη του Νόμου από κάθε Εβραίο...(  Τί κάνει τούς ἑβραίους τόσο πολύ ἔξυπνους ;

Ἐξ ἀφορμῆς σχολίου,ἐδῶ

Βάσει τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ βιβλίου πού ἀναφέρει ὁ Κοέν,ἄς συμπληρώσουμε κἀτι πολύ σημαντικό πού προηγήθηκε τῆς Ρωμαϊκῆς κατακτήσεως καί ἀπετέλεσε καί τόν πιό σπουδαῖο παράγοντα σ᾿αὐτό πού ἰσχυρίζονται οἱ συγγραφεῖς ἀνωτέρῳ :

 « Το νέο θεμέλιο της εβραϊκής επιβίωσης από εδώ και στο εξής έγινε η ανάγνωση και η μελέτη του Νόμου από κάθε Εβραίο.» 

( φωτό ἀριστερά : Κομμαγηνή, Αντίοχος Α' ο Θεός (69-36 π.Χ.) και ο Ηρακλής,ἀπό ἐδῶ 

Τί εἶχε προηγηθεῖ περίπου 100 χρόνια πρίν ; 

Η Μακεδονία αποτέλεσε τον πιο ισχυρό εχθρό του εβραϊσμού, γιατί τον απείλησε με τον ανεξέλεγκτο εξελ­ληνι­σμό των Εβραίων, που άφηνε τους ραβίνους χωρίς "ποίμνια". Αφαιρούσε από το σύστημά τους Εβραίους. "Αφυδάτωνε" από έμψυχο δυναμικό το εβραϊκό σύστημα. Τους έκανε Έλληνες.

Εξαιτίας της Μακεδονίας οι Εβραίοι για πρώτη φορά στην ιστορία τους πήγαιναν στα γυμνα­στήρια. Για πρώτη φορά πλένονταν. Για πρώτη φορά ερω­τεύονταν ελεύθερα. Για πρώτη φορά αμφισβητούσαν τους "αλάθητους" οδηγούς της ερήμου. Για πρώτη φορά αμφι­σβη­τούσαν την αξία της εβραϊκής τους καταγωγής.

Ελληνικά μιλούσαν μεταξύ τους και στην ελληνική γραμ­ματεία αναζητούσαν απαντήσεις στα θεμελιώδη ζητήματα που τους αφορούσαν.

Αυτό ήταν τρομερό για το πρώτο και πιο αυθεντικό έθνος στον κόσμο.

Τα παιδιά "απαρνούνταν" τους γονείς τους. Τα παιδιά δεν ήθελαν την πολιτισμική τους "κληρο­νομιά". Ο κρίκος του αίματος, που συνέδεε μεταξύ τους τα μέλη του έθνους, είχε πλέον σπάσει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έθιγε απόλυτα τους ηγέτες του και δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Θα έμεναν χωρίς λαό. Στα σκουπίδια της ιστορίας θα κατέληγαν.

.............Τι έκαναν λοιπόν οι Μακκαβαίοι και οι Εβραίοι τους λατρεύουν στην κυριολεξία; 

Μια ομάδα θρησκόληπτων κακομοίρηδων πήγε και έκανε μια προβοκάτσια εναντίον της επίσημης αρχής. Μερικοί άπλυτοι και δυστυχισμένοι "περιθωριακοί" της κοινωνίας έφυγαν από το χωριό τους και πήγαν και "κατέ­λαβαν" τον ναό στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα χαλαρό από πλευράς εξουσίας σύστημα πήγαν κάποιοι φανατικοί και έκαναν μια συμβολική κίνηση. Δεν είχαν μαζί τους ούτε καν μια λίστα αιτημάτων. Δεν απαίτησαν ούτε ανεξαρτησία ούτε αυτοδιάθεση. Δεν απαίτησαν καν μια πιο ευνοϊκή φορολογική πολιτική. Πήγαν και με δολοφονικό τρόπο προ­κά­λεσαν ένα πρόβλημα, για να δρομολογήσουν κάποιες εξελίξεις. Τα γνωστά εβραϊκά κολπάκια....Όλα αυτά τα εξασφάλισαν με μια απλή προβοκάτσια. 

Οι νεαροί Εβραίοι ξαφνικά μέσα σε έναν εξελληνισμένο κόσμο έπαψαν να είναι και οι ίδιοι Έλληνες. Έγιναν και πάλι Εβραίοι. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Να πάψουν να συνα­να­στρέφονται ξένους και κυρίως τους Έλληνες. Να πά­ψουν να υιοθετούν τις συνήθειές τους. Να πάψουν να πηγαίνουν στα γυμναστήρια, για να είναι όμοιοι με τους καχεκτικούς πατέρες τους. Να πάψουν να πλένονται, για να είναι όμοιοι με τους βρομύλους πατέρες τους. Να πάψουν να μιλάνε ελληνικά, για να καταλαβαίνουν μόνον τους αγράμματους πατέρες τους. Να πάψουν να μορφώ­νονται, για να μαθαίνουν την "αλήθεια" από τους ιερείς τους.

Με λίγα λόγια να επιστρέψουν στον "πάγκο" του πατέρα. Οι Εβραίοι έπρεπε να βλέπουν μόνον τους συγ­γενείς και τους ιερείς τους ως δικούς τους ανθρώπους.... ( Ἀντίοχος καί Μακκαβαῖοι, τοῦ Π. Τραϊανοῦ, ἀπό ἐδῶ)

Ἡ Πελασγική

13 σχόλια:

 1. Καλησπέρα !

  για του λόγου το αληθές να πούμε ότι:

  Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβάστηκε όλες τις θρησκείες και αυτό τον έκανε αγαπητό από όλους τους λαούς.

  Οι επίγονοι του όμως, όπως και οι μετέπειτα Ρωμαίοι αυτοκράτορες , ελάχιστα ακολούθησαν τις μεθόδους του Αλέξανδρου.
  Ο Αντίοχος βασάνιζε και φόνευε για να φάνε ειδολόθυτα οι εβραίοι(κρέας από τις θυσίες στα είδωλα) , και μ'αυτό τον τρόπο να παραδεχτούν τα είδωλα ως θεούς ,

  μέθοδος όχι του Αλεξάνδρου , για να επιβάλει την κυριαρχία του.

  Οι άγιοι επτά Μακκαβαίοι ονομάστηκαν Μακκαβαίοι λόγω του ότι μαρτύρησαν από τον Αντίοχο αντιστεκόμενοι να φάνε ΚΑΙ
  η αντίσταση τους συσχετίστηκε με το κίνημα των Μακκαβαίων κατά του Αντιόχου την ίδια εποχή.

  Η ορθοδοξία λοιπόν τιμά αυτούς που μαρτύρησαν γενναία από ένα τύραννο ,
  πρόδρομο των αντιχριστιανών Ρωμαίων αυτοκρατόρων και όχι το κίνημα του Ιούδα Μακκαβαίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιε,ἄστο καλλύτερα...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Χαχαχαχαχα
   Αυτό το "άστο καλλύτερα", αναγκάζομαι να το λέω κι εγώ συχνά τον τελευταίο καιρό. Και για αρκετά θέματα. Καλησπέρα αγαπητή Πελασγική!

   Διαγραφή
  3. Ἔμ...

   Χρόνια Πολλά γιά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ! Ἄς μᾶς φωτίζει τό Ἅγιο Πνεῦμα,τό ἔχομε ἀνάγκη γιά ὅσα βιώνουμε ἐδῶ καί πλέον τῆς 20ετίας !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου καί καλέ μου φῖλε Κώστα !

   Διαγραφή
 2. Οι Ιουδαίοι ξέρουμε ότι λειτουργούν με βάση την αρχή του "do ut des".
  Η λατινική φράση "do ut des" σημαίνει σου δίνω για να μου δίνεις (ο νόμος του αμοιβαίου συμφέροντος στη ζωή)...

  ...και δημιούργησαν σήμερα τον λεγόμενο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό!!...

  Εκεί δηλαδή, που σε άλλες εποχές η θέση κάποιου θα ήταν επάνω σ΄ έναν κορμό δένδρου να μασουλάει φύλλα, τώρα είναι δισεκατομμυριούχος και κυκλοφορεί με Λίμο, έχει στο λαιμό του κρεμασμένα χρυσά μενταγιόν και που σίγουρα τον συνοδεύει και κάποια γκρούπι / groupie ξανθιά.
  Φυσικά τα λεφτά του τα διαχειρίζονται Εβραίοι τραπεζίτες!!...

  archanggelos.uriel

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐγώ αὐτό πού ἔχω καταλάβει εἶναι πώς ἔχουν μελετήσει πάααρα πολύ καλά τόν ἄνθρωπο ! Ἐκεῖ βασίζονται γιά τήν κυριαρχία τους,ἐξ οὖ καί ἔχομε γεμίσει ἀπό ψυχαναλυτές ! ! !

   Μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ...ψυχανάλυσις ! Τό ἔπιασαν τό νόημα ἀπό νωρίς...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ! Χρόνια Πολλά καί τήν φώτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά ἔχομε !

   Διαγραφή
  2. Τα δύο αυτά σχόλια, πάνε για ανάρτηση

   Διαγραφή
  3. Να ενημερώσουμε στον κόσμο ότι τις λέξεις "κατάθλιψη" και "καταθλιπτικός", δεν τις συναντούμε στην αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή γραμματεία.

   Ο όρος καταθλιπτικός μαρτυρείται από το 1815.

   Οι Αποστολικοί Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν έχουν κάνει αναλύσεις για την ψυχή (ψυχανάλυσις), ωστόσο αναφέρονται με πεποίθηση στη μέλλουσα ανάσταση της ψυχής που είναι Αθάνατη κατά χάρη, λόγω της Σταυρικής Θυσίας και της Ανάστασης Του Ιησού Χριστού.

   - κ.Πελασγική, εγώ πιστεύω ότι οι Ιουδαίοι ζούνε από τώρα την κόλασή τους, δεν γνωρίζουν τίποτα για τον άνθρωπο και απλώς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις πέρνουν κατ' ευθείαν και με προφορικό λόγο, από τον Αντι-τριαδικό τους θεό, όπου μόνο αυτός γνωρίζει πολύ καλά τις ευαισθησίες του ανθρώπου και τον ρίχνει στην αμαρτία!!

   Η πνευματική κατάπτωση του ανθρώπου και η ακηδία (κατάθλιψη), είναι η "νέα θρησκεία" που έχουν δημιουργήσει, με σκοπό την κυριαρχία του κοσμοκράτορα θεού τους.

   - Εύχομαι σε όλους, να μας φωτίζει και να καθοδηγεί Το Άγιο Πνεύμα, Ο Παράκλητος, Το Πνεύμα Της Αληθείας!!!
   Είθε, να αντέχουμε Την Αλήθεια και να Την Υπηρετούμε!!

   archanggelos.uriel

   Διαγραφή
  4. Πολύ σωστά τά λές. Συμφωνῶ !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 3. «Κυρίαρχοι καί στήν ...γνῶσιν ; !»
  ===============================
  Ποια γνώση ακριβώς, όμως; Η απάντηση: εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Οι Έλληνες μελέτησαν τον Άνθρωπο και δίδαξαν Ήθος και Αρετή, ενώ οι Εβραίοι μελέτησαν κάθε ποταπό ανθρωπάριο και χρησιμοποίησαν την σκατοψυχία του...»
   ( http://esxatianasxesi.blogspot.com/2022/06/blog-post_683.html)

   Συμφωνῶ ἀπολύτως ! Ἐξ οὖ καί τό ἔριξαν στήν ψυχανάλυσιν ! Ποιά ψυχή ἀναλύουν ἄρα γε ; Τί εἶναι ψυχή ; Καί τί ἀκριβῶς ἀναλύουν σ᾿αὐτήν ;

   Ἀναφέρει ὁ Πλάτων στό ἔργο του Φαίδων ἤ Περί Ψυχῆς :

   Οἱ φιλοσώματοι,φιλοχρήματοι καί φιλόδοξοι δέν μπορεῖ νά εἶναι πραγματικά ἀνδρεῖοι καί σώφρονες...

   ( περιττό νά ποῦμε ὅτι αὐτό ἀκριβῶς ἀντικατοπτρίζει τόν σημερινό ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος καθοδηγήθηκε νά φτάσῃ στό σημεῖο αὐτό ἀπό ἐκείνους πού ...κοπιάζουν ἐδῶ καί ἑκατοντάδες χρόνια ν᾿ἀντικαταστήσουν τήν Ἑλληνική Γνῶσιν μέ τήν σαβοῦρα πού λέγεται «ἀναγεννησιακός ἤ διαφωτιστικός Πολιτισμός » -δικός μου ὄρος- .Μποῦρδες δῆλα δή,ἀσάφειες,θολοῦρα καί σκοταδισμός...)

   Καλησπέρα Διηνέκη !

   Διαγραφή
 4. ΦΡΟΝΩ ....Ε, ΩΡΑΙΟ ; Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ " ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΥ " ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ .
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ.
  1) Ο ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ! ΓΙΑ ΤΑ ΦΤΩΧΑΔΑΚΙΑ .
  2) Ο ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ ! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΤΣΙ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΣΤΟΥΛΗΔΕΣ .
  3) Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ! ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ ΓΑΡ (ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ) .
  4) ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΙ ! ΔΗΛΑΔΗ , ΠΙΑΣ Τ`ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ , ΓΙΑ ΠΙΑ ΨΥΧΗ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΣΟΙ ΑΝΑΛΥΣΙ ΚΑΝΟΥΝ , ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΓΔΑΙΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΟΥΝ .

  ΜΟΝΟΝ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ ΩΦΕΛΕΙ , Η ΤΙΜΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙ !

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΝ !
  ΕΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ¨ΚΑΚΑ ΣΤΕΝΑ ", ΔΙ ΑΥΤΟ ΛΕΓΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ " ΠΙΑΣ`Τ`ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ " !

  Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΟΥ ΛΕΓΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ .
  ΑΦΟΥ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ , ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΔΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ !
  ΟΠΟΤΕ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ , ΠΝΕΥΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ , ΑΠΛΕΤΟΣ !!!

  ΣΥΓΝΩΜΗΝ ΑΝ ΕΙΠΑ ΠΟΛΛΑ .

  Γεωργιος Οιτιευς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σωστή διαβάθμισις τῶν περιουσίων «ἀξιῶν» ! Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη βλέπεις πόσο ὅλο αὐτό ἔχει περάσει στόν κόσμο καί ἀπογοητεύεσαι... Θά μπορέσῃ ν᾿ἀλλάξῃ κάτι πρός τό καλλύτερο ; Ἀναρωτιέσαι...

  « ΑΦΟΥ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ , ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΔΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ !»

  Ἔτσι ἀκριβῶς !

  Καλησπέρα ἀγαπητέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή