" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Γιά τήν κακήν τους τύχη,πάντα οἱ ὀλίγοι ἔκαναν τό Θαῦμα τῆς Ἱστορίας ! Ἔτσι,θά γίνῃ καί τώρα ...


Ξέρετε,αὐτή ἡ «νίκη» ἐπί τοῦ Ἑλληνισμοῦ,σέ ποιόν προσμετράται; Ἐγώ,θά σᾶς τό γράψω εὐθέως,ἄνευ κανενός ἐνδοιασμοῦ : 

Σ'ἐκείνους πού μισοῦν,μ'ἕνα μῖσος ἀπύθμενο,προερχόμενο ἀπό τά βάθη τῆς Προϊστορίας,ἕνα μῖσος πού τούς δίνει ζωή καί αἰτιολογεῖ τήν μισάνθρωπη ὁντότητά τους. 

Ἐκείνους,πού δημιούργησαν τόν κομμουνισμό,τόν καλλιέργησαν μέσῳ τεχνιτῶν ἀντιπαραθέσεων,τόν γιγάντωσαν μέσα ἀπό τά ...σαλόνια τους,ὅπου τό βρώμικο, τοκογλυφικό, αἱματοβαμμένο χρῆμα τους,ἔρρε ἄφθονο γιά νά μπορέσουν νά ἑδραιώσουν ἕναν γίγαντα σαπίλας καί ζόφου,μπροστά στό Φῶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! 


Αὐτοί,πού ἀπό τά πανάρχαια χρόνια,τρύπωναν,σάν τούς ἀρουραίους,στήν Ἑλληνική Γῆ,ἄρπαζαν ἐξουσίες καί ροκάνιζαν,μέ τούς  βρωμερούς καί δυσώδεις ὁδόντες τους,κάθε τι πού εἶχε κτιστῇ πάνω σέ ἀξίες καί ἰδανικά ἐξυψώσεως τοῦ ἀνθρώπου ! 

Αὐτοί,πού ἔκαναν σκοπό τους μοναδικό,τόν μονομερή πόλεμο κατά τῆς Συμπαντικῆς ἐννοίας,τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. Διότι ἤξεραν,πώς μόνον ἐμπόδιο στήν σιχαμερή τους ὁντότητα,ἦταν Αὐτός !  


Δεῖτε τους,λοιπόν,ἕναν πρός ἕναν,πόσο μῖσος βγαίνει ἀπό τά μάτια τους. Πόση κακία πηγάζει ἀπό τό βάθος τῆς φαινομενικῆς τους,ὑποστάσεως καί ξεχειλίζει πρός τά ἔξω σέ μία ὑποκριτική καί ψευδεπίγραφη ...ἑλλαδική παρουσία ! 


Χαίρονται καί συγχαίρουν ὁ εἷς τόν ἄλλον,ἴδια βρωμερά περιττώματα,μιᾶς χθόνιας ῥάτσας,πού νομίζει πώς κλέβοντας τήν ζωή τοῦ Ἕλληνος θά ἐπιτύχῃ τήν ἑδραίωσιν τῆς παρασιτικῆς του ὁντότητος ! 

Ξέρω,ἔχουμε μείνῃ ὀλίγοι,ὅμως,ὅπως καί αὐτοί γνωρίζουν,αὐτό δέν ἔχει καμμία ἀξία.Διότι γιά τήν κακήν τους τύχη,πάντα οἱ ὀλίγοι ἔκαναν τό Θαῦμα τῆς Ἱστορίας ! Καί αὐτούς εἶναι πού σήμερα,μέσῳ τῶν χειρίστων ἐπιβολῶν (τήν κομμουνιστικόμορφη δημοκρατία τους,τήν ὁμοφυλοφιλία,τόν πολύ-πολιτισμό,τούς καθοδηγουμένους ἐμφυλίους σπαραγμούς,τά μνημόνια καί τόν προκλητικό πλουτισμό τῶν δικῶν τους) προσπαθοῦν νά ἀφανίσουν.

Δέν θά τό πετύχουν,ὅμως (τό γνωρίζουν καί καίγονται τά δυσώδη σωθικά τους,γι'αὐτό)ἀκόμη κι'ἄν μείνει μονάχα ἡ Πελοπόννησος,Ἑλλάδα,γιά ἀκόμη μία φορά θά ἠττηθοῦν ! Καί αὐτή,νά εἶστε βέβαιοι,θά εἶναι καί ἡ τελική καί ὁριστική ἦττα τους ! 

Ἡ Πελασγική

5 σχόλια:

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ23 Ιουνίου 2018 - 11:04 μ.μ.

  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


  Η Α Θ Α Ν Α Τ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α
  ‘Αν θα μπορούσαμε να φανταστούμε μία ανθρωπότητα έστερημένη της ‘Ελληνικότητας ,

  η εικόνα που θα προέκυπτε θα ήταν εκείνη ενός κόσμου βυθισμένου στην άγνοια , την δυστυχία , την πείνα , την εξαθλίωση , την τυραννία , την αγριότητα , και την παράνοια . Ό Έλληνικός τρόπος αντιλήψεως της ζωής Και του κόσμου εφαρμοζόμενος στο πνεύμα και στην πράξη ως διάλογος , έλεγχος , έρευνα , θεωρία , άπόδειξη ,με μία φράση :
  έλλογη προσέγγιση της πραγματικότητας
  είναι σήμερα περισσότερο ύπαρκτός και ίσχυρός ,
  όπου γής , άπό κάθε άλλη περιόδο .

  Μετά την ίστορική δολοφονία της , τον Μεσαίωνα ,
  τήν άβέβαιη έπανεμφάνιση της στην Άναγέννηση ,
  την δημιουργική της παρουσία στούς έπόμενους αίώνες ,
  ή Έλληνικότητα σήμερα ,
  στην έποχή των ήλεκτρονικών ύπολογιστών ,
  έδειξε με τον πιο έπιβλητίκο τρόπο ,
  ότι , ό,τι
  σπουδαίο διαθέτει ό άνθρωπος,

  τήν Έπιστήμη , τήν Τεχνολογία , την Δημοκρατία , τον Στοχασμό και τόν Πολιτισμό είναι αποκλειστικώς τέκνα δικά της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ23 Ιουνίου 2018 - 11:06 μ.μ.

  Δώρο χωρίς άνταπόδοση της Έλλάδός πρός τήν άνθρωπότητα ήταν ή προσφορά αυτή , άνθος πού φύτρωσε σε μία γωνιά του πλανήτη και έγονιμοποίησε με την γενεσιουργό γύρη του όλόκληρη την Γή.

  Αύτή ή γωνιά , πού έδαφικά συμπίπτει με το σημερινό κράτός ΄Ελλάδα΄΄,

  ΄΄άμείφθηκε΄΄ στην συνέχεια γιά άμέτρητους αίώνες μέ τό αίμα , την καταστροφή , τον βανδαλισμό , την τυραννία , το σκότος , την ταπείνωση , δηλαδή με το μίσος του Έξουσιασμού , πού έδρασε έγκληματικά και δρά άκόμη , ως θρησκευτικός , κρατικισμός και κοινωνικο – οικονομισμός .

  Ή βαρβαρότης ώργίασε και άκόμη όργιάζει σ’ένα χώρο , πού είναι ίερός και άπαραβίαστος για όλη τήν άνθρωπότητα , πού θάπρεπε να είναι τόπος προσκυνήματος ,

  πού θα΄πρεπε κυρίως καί πρωτίστως νά λειτουργή ώς οδηγός – δείκτης του τί είναι άληθινό καί τί ψεύτικο , τού τί είναι έλλογο καί τί παράλογο ,

  ένί λόγω τού τί είναι
  Έλληνικό και τί μή Έλληνικό .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ23 Ιουνίου 2018 - 11:08 μ.μ.

  Έτσι τό άρχαίο πανάκριβο δώρο της Έλληνικότητας πρός τήν άνθρωπότητα θά άνηπαρήγετο συνεχώς καί δημιουργικά , για να προσφέρει νέα εύργετήματα και λύσεις στα προκύπτοντα άδιεξοδα , άλλα και για να χρησιμεύη ως άποτρεπτικό της Έκτροπής που έπεχείρησαν και επιχειρούν οί έξ – ουσιαστές με την διαστρέβλωση , ΄΄Ιδιοποίηση΄΄ , πλαστογράφηση και εκβαρβάριση του άπεφθώς Έλληνικού .

  Όσο γιγαντώνεται ή Έλληνικότητα στον κόσμο τόσο ή άνάγκη συνειδητοποίησεώς της γίνεται πιο έπιτακτικη .

  Δεν χρειάζεται να προσπαθήση κανείς , για να πράξη η συνειδητοποίηση αύτή .

  Ή Έλληνικότητα ΄΄ λειτούργεί ΄΄ με δικούς της νόμους :

  κανείς δεν την προπαγάνδισε ποτέ , κανείς δεν την έκανε ΄΄ ίδεολόγημα ΄΄ ποτέ , κανείς δεν αγωνίστηκε ποτέ για να κυριαρχήση αύτή πάνω στον πλανήτη .

  ‘ Επεβληθή ΄΄ άπό μόνη της ΄΄ χάρις στην τεράστια πνευματική δύναμη και άλήθεια που έγκλείει ’

  όπως μόνη της θα ΄΄λειτουργήσει ΄΄ και στις συνειδήσεις των άνθρώπων ,

  αύτών πού ζούν και σκέπτονται έλληνικά χωρίς να το ξέρουν .

  Αύτοί θα βιώσουν αύτομάτως κάποια στιγμή Το γεγονός ότι αύτή είναί ή μονή και γνήσια πνευματική τους μητέρα

  Ή στιγμή άυτή πλησιάζει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ23 Ιουνίου 2018 - 11:09 μ.μ.

  Άς μη σας γελάη ή σημερίνη λύσσα του έβραϊκού Έξουσιασμού .

  Προσέξτε την μάχη που δίνει σε παγκόσμια κλίμακα : Είναι μάχη σπασμωδική , ξετσίπωτη , παιδαριώδης . Στηρίζεται , στο ψευδές το μυστικιστικό , το παραδοξολογικό .

  Τα ΄΄ πνευματικά ΄΄ όπλα που χρησιμοποιεί είναι για γέλια .
  Άντί της εύτυχίας μιάς πολιτισμένης άνθρωπότητας

  προτείνει Μεσσίες , Προφήτες , Δόγμα , Έξορκισμούς , Θεοκρατία , και Μυστήριο . Είναι φανερό πλέον , Ότι το ΄΄ συνταγολόγιο ΄΄ του
  . . . . . Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Ε !
  Και είναι βέβαιο , ότι αν οί ΄΄ συνταγές ΄΄ του αύτές ΄΄ έπιασαν ΄΄ κάποτε στον κόσμο χωρίς έπιστημή , χωρίς ηλεκτρονική τεχνολογία , χωρίς έπαφή με το Διαστημά ,
  σήμερα είναι σαν να ζητά
  άπό τον σύγχρονο άνθρωπο να ξαναγυρίση στην πείνα ,
  το έρεβος και στην βαρβαρότητα ,
  άποκηρύσσοντας και αποβάλλοντας ό,τι καλό έχει κατακτήσει άφ’ότου ζή .
  Δεν ύπάρχει καμμία δύναμη ,
  που να μπορεί να αποτρέψη την αναγνώριση της
  Έλλάδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ23 Ιουνίου 2018 - 11:10 μ.μ.

  ως γενέτειρας του Πολιτισμού της έξελληνιζόμενης οίκουμένης .
  Ή έπερχόμενη άυτή πραγματικότης είναι το όραμα παντός πνευματικά
  Έλληνος .
  Προβλέπουμε έλλογα και άγγίζουμε χειροπιαστά το μέλλον μας . Όσο ο έβραϊκός έξουσιασμός θα συρρικνώνεται , τόσο το έβραϊκό , ΄Ρωμαίϊκό κατασκευασμά ( κρατικισμός – θρησκευτικισμός – κοινωνικοοίκονομισμός ) , που έπί 2.100 χρόνια συντήρησε την ήττα , την άφελλήνιση , την άγνοια , το μίσος ,


  Και τον σκοταδισμό ,
  πάνω στον ίερό μας χώρο θα ύποχωρή .

  Και αν ποτέ ( ξανά ) σκοτεινιάσει ο κόσμος

  Άπό καινούργιους βαρβάρους Και δεισιδαίμονες , ή λεξή Ε ΛΛ Η Ν Α Σ θα εξακολουθήσει να σημαίνει έκείνον που κρατάει τη σκεψη του άφοβη , άδέκαστη και έλεύθερη ,
  γιατί μόνον ό έλεύθερος μπορεί να καταφάσκει στην τραγική ούσία της ζωής πεθαίνοντας άδεώς , χωρίς φόβο δηλαδή , και γενναίως και το σημαντικότερο χωρίς άνταπόδοση σε άμφίβολης ευφυΐας ΄΄ Κήπους της Έδέμ ΄΄ .

  Γύρνα πίσω στο Φώς και την Σοφία
  τών Έλληνων Προγόνων σου ,
  ώς άρμόζει για να λέγεσαι και να είσαι

  Έλληνας .


  *******

  https://www.youtube.com/watch?v=ApdD6FY3Yp0


  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ


  ΑπάντησηΔιαγραφή