" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Ὁ Δαναός καί ἕνας εἰσβολεύς λύκος πού τόν καθιέρωσε...
Ὁ Δαναός μέ τίς πενήντα (!),ναί 50,κόρες, ἦρθαν στό Ἄργος,ἱκέτες,ζητῶντας προστασία ἀπό τό κυνήγι τῶν υἱῶν Αἰγύπτου,τά ἑξαδέρφια τους δῆλα δή. Μάλιστα,ἐπεί δή ὁ Γελάνωρ (ὁ ἀργείτης βασιλεύς) εἶχε πολλούς ἐνδοιασμούς σχετικά μέ τήν προστασία αὐτήν (βλέπετε δέν ἦταν καί λίγο νά τοῦ κουβαληθοῦν καί τά 50 ἀγόρια τοῦ Αἰγύπτου στό Ἄργος,κάτι πού ἔτσι καί ἀλλιῶς δέν τό ἀπέφυγε,ἀλλά μόνον αὐτός πλέον δέν ἦταν στήν βασιλεία τοῦ Ἄργους ) οἱ Δαναΐδες ἄρχισαν τά μυξοκλάμματα καί πόσο ἀμαρτία θά ἦταν ἄν τίς ἔδιωχνε. Τί θά τραβοῦσε ἀπό τούς θεούς γιά τήν ἀνομία του,ἀλλά κυρίως ἐπεί δή θά ἔδιωχνε συγγενεῖς του !

Στό ἄκουσμα περί συγγενείας ὁ Γελάνωρ (πρέπει μᾶλλον νά ἐσκασε στά γέλια βλέποντας τίς μαυριδερές γυναῖκες νά ὑποστηρίζουν συγγένεια αἵματος),λέγοντάς τους τό γνωστόν :

« ἄπιστα μυθεῖσθ᾽, ὦ ξέναι, κλύειν ἐμοί, ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος. Λιβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι  γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίαις. καὶ Νεῖλος ἂν θρέψειε τοιοῦτον φυτόν, Κύπριος χαρακτήρ τ᾽ ἐν γυναικείοις τύποις εἰκὼς πέπληκται τεκτόνων πρὸς ἀρσένων· Ἰνδάς τ᾽ ἀκούω νομάδας ἱπποβάμοσιν εἶναι καμήλοις ἀστραβιζούσας χθόνα, παρ᾽ Αἰθίοψιν ἀστυγειτονουμένας»

Μέ λίγα λόγια τούς εἶπε πόσο ἀπίστευτοι εἶναι οἱ ἰσχυρισμοί τους,ἀφοῦ περισσότερο μέ ἀραπίνες τίς Αἰγύπτου μοιάζουν καί ΚΑΘΟΛΟΥ μέ τίς ντόπιες,ἀλλά καί μέ Κύπριες (...)  ἤ Ἰνδές νομάδες πού ἱππεύουν καμήλες, ἀπό τήν γῆ πού συνορεύει μέ τήν Αἰθιοπία !

Ἔλα ὅμως πού οἱ ἐξιστοροῦσες τήν συγγένεια,ἀπό τήν Ἰναχίδα Ἰώ,τόν ἔπεισαν τόν φουκαρά τόν Γελάνορα ! Καί ἀφοῦ τούς παραχώρησε ἄσυλο,ἀν τί ἄλλης εὐχαριστίας,οἱ ...δυστυχοῦσες Δαναΐδες,μέσῳ τοῦ πατρός τους διεκδίκησαν καί τόν θρόνο ! Ἔμ, ἔτσι θά βιοῦσαν οἱ (πραγματικές ὅμως) λαθρομετανάστριες,ὡς ἁπλοί ἄνθρωποι πού πιθανῶς θά χρειαζόταν νά κοπιάσουν καί γιά τόν ἄρτον τόν καθημερινόν;

Καί γιά νά δεῖτε πόσο ῥατσιστές ( ὅπως κάποιοι ἰσχυρίζονται) ἦσαν οἱ πρόγονοί μας,δέχτηκαν τόσο εὑκόλως ἕναν ξένο γιά βασιλιᾶ ! Πῶς;

Ἐνῶ κατά τήν δημόσια ἀναμέτρησι πού ὁ λαός θά ἀποφάσιζε γιά τό ποιός πρέπει νά πάρῃ τήν βασιλεία (ἀκούγοντας τούς ἑκατέρωθεν ἰσχυρισμούς-ἐπιχειρήματα ) δέν ἐπέτυχε κανείς ἐκ τῶν δύο νά κερδίσῃ τήν ἐμπιστοσύνη του (τοῦ λαοῦ).Τήν νίκη ὅμως γιά τόν Δαναό,τήν ἔφερε ἕνας λύκος !

«…ἀρχομένης δὲ ἡμέρας ἐς βοῶν ἀγέλην νεμομένην πρὸ τοῦ τείχους ἐσπίπτει λύκος, προσπεσὼν δὲ ἐμάχετο πρὸς ταῦρον ἡγεμόνα τῶν βοῶν. παρίσταται δὴ τοῖς Ἀργείοις τῷ μὲν Γελάνορα, Δαναὸν δὲ εἰκάσαι τῷ λύκῳ, ὅτι οὔτε τὸ θηρίον τοῦτό ἐστιν ἀνθρώποις σύντροφον οὔτε Δαναός σφισιν ἐς ἐκεῖνο τοῦ χρόνου. ἐπεὶ δὲ τὸν ταῦρον κατειργάσατο ὁ λύκος, διὰ τοῦτο ὁ Δαναὸς ἔσχε τὴν ἀρχήν…» ( Παυσανίου Κορινθιακά, κεφ. 19, παραγρ. 3) 


Ἕνας λύκος ἔπεσε στό κοπάδι τῶν ἀγελάδων καί κατεσπάραξε τόν ἀρχηγό ταῦρο πού τό ὑπερασπίσθηκε. Αὐτό τό σημάδι (λύκος) ἦταν ὑπέρ-ἀρκετό γιά τούς Ἀργείτες ν'ἀποφασίσουν ὑπέρ τοῦ εἰσβολέα λύκου, Δαναοῦ , πού κατεσπάραξε τόν βασιλιᾶ -ταῦρο !

Τόσο ῥατσιστές ! Καί τόσο ἔξυπνοι ! ! ! 

Καί μετά τήν ἀνακύρηξίν του  ὡς βασιλεύς,ὁ Δαναός ἔφτιαξε ναό πρός τιμήν τοῦ ... Λυκείου Ἀπόλλωνος καί τόν λύκον σύμβολον τοῦ Ἄργους,μέχρι καί σήμερα,παρακαλῶ ! (Πόσο μοῦ θυμίζει τήν Ῥώμην...)

Αὐτά καί ...καλή σας νύκτα...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου