" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ἄς ἀκούσουμε ἕναν ἄξιο πολιτικό λόγο... Σήμερα ἄν τί νά ἀφιερώσω ἔστω καί μία ἀράδα στό θέατρο πού στήθηκε ἀπό τούς δοσίλογους πολιτικάντηδες καί κυρίως ἀπό τόν " ἀριστερό" Τσίπρα, μέ τίς ἐκλογές καί τήν σύσταση μίας "νέας" Κυβέρνησης... Ἄν τί νά χαλάσω τήν διάθεση τόσο τήν δική μου ὅσο καί ὅποιου φίλου ἀναγνώστη ἐπισκεφθεῖ τήν σελίδα μου, μέ τόν ἐμετικό μεταπολιτευτικό ἐσμό πού μᾶς ἔχει ὑποδουλώσει...
Ἀφιερώνω τήν ἡμέρα σ' ἕναν λόγο τοῦ Τζόν Φ. Κένεντυ πού θά ἔπρεπε ὄλοι νά τόν διαβάσουμε ἀφοῦ στήν οὐσία αὐτό πού στέλνει ὡς μήνυμα κυρίως πρός τόν ἀμερικάνικο Τύπο, ἀλλά καί πρός κάθε εἴδους " ἐξουσίες" φανερές ἤ μή, εἶναι τό ἀπλώχερο δόσιμο τῆς γνώσης στόν Πολίτη ! Καί ἔτσι μπορεῖτε νά διαπιστώσετε τήν διαφορά ποιότητος τοῦ πολιτικοῦ λόγου αὐτῶν πού εἰρωνικἀ ἀποκαλοῦμε ἐμεῖς οἱ ...ἔξυπνοι "ἀμερικανάκια" πρός τούς πολίτες τους,  σέ σχέση μέ τόν βομβαρισμό μαλ@κίας πού δεχώμαστε ἀπό τά ἀνδρείκελα πού θέλουν νά ὀνομάζουν τούς ἑαυτούς τους πολιτικούς !

Τώρα θά μοῦ πεῖτε κάτι τέτοια ἔκανε καί ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Τζόν, γι' αὐτό καί εἶχε τό γνωστό τέλος... Δέν πειράζει ἀρκεῖ πού ὑπάρχουν ὡς ἱστορικά ντοκουμέντα γιά νά ξυπνοῦν μερικοί πού θέλουν νά ὁνομάζονται ...ὥριμοι πολίτες καί μάλιστα νά ψηφίζουν... ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ κάφροι ψηφοφόροι !

Τι είχε πει ο Κένεντι για τους Ιλουμινάτι - «Τελικά όποιος ξέρει πολλά τον πεθαίνουν» [Βίντεο]«  Σέ μία ἐλεύθερη καί ἀνοιχτή κοινωνία, ἡ ἴδια λέξη μυστικότητα ἀπωθεῖ. Καί εἴμαστε ὡς λαός ἐγγενῶς καί ἱστορικά ἀντίθετοι πρός τίς μυστικές ἐταιρεῖες, τούς μυστικούς ὄρκους καί τίς μυστικές διεργασίες. Ἀποφασίσαμε ἐδῶ καί καιρό ὅτι οἱ κίνδυνοι τῆς ὑπερβολικῆς καί ἀδικαιολὀγητης ἀπόκρυψης σημαντικῶν γεγονότων κατά πολύ ὑπερβαίνουν τούς κινδύνους πού προτάσσονται ὡς δικαιολογίες γι'αὐτή τήν ἀπόκρυψη. 

Ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχει μικρή ἀξία στήν ἑναντίωση, στούς κινδύνους μιᾶς κλειστῆς κοινωνίας μέσω τῆς μίμησης τῶν ἴδιων τῶν αὐθαίρετων περιορισμῶν της. 
Ἀκόμη καί σήμερα ὑπάρχει μικρή ἀξία στήν διασφάλιση τῆς ἐπιβίωσης τοῦ ἔθνους μας, ἄν οἱ παραδόσεις μας ( τῆς ἐλευθερίας) δέν ἐπιβιώνουν μαζί μ' αὐτό. 

Καί ὑπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, μία ἀναγγελία γιά αὔξηση τῶν μέτρων ἀσφαλείας, νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό ἐκείνους πού θά ἤθελαν νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό μία τέτοια κατάσταση, ὥστε αὐτά νά φτάσουν μέχρι τά ὅρια τῆς κρατικῆς λογοκρισίας καί ἀπόκρυψης. Δέν σκοπεύω νά τό ἐπιτρέψω αὐτό -στό μέτρο πού τοῦτο μοῦ εἶναι δυνατό- καί κανένα μέλος τῆς κυβέρνησής μου, εἶτε ὑψηλά εἶτε χαμηλά ἰστάμενο, εἶτε πολιτικό εἶτε στρατιωτικό, δέν θά ἔπρεπε νά χρησιμοποιήσει τά σημερινά μου λόγια ὡς μία δικαιολογία γιά νά λογοκρίνει εἰδήσεις, νά ἀπαγορέψει ἀντίθετες φωνές, νά καλύψει λάθη ἤ νά ἀποκρύψει ἀπό τόν τύπο καί τό κοινό τά γεγονότα πού ἔχουν δικαίωμα νά γνωρίζουν. 

Γιατί βρισκώμαστε παγκοσμίως ἀντιμέτωποι μέ μία μονολιθική καί ἀδίστακτη συνωμοσία ἡ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ κυρίως μυστικά τεχνάσματα γιά νά διευρύνει τήν σφαῖρα τῆς ἐπιρροῆς της. Ἐξαπλώνεται μέσω μυστικῶν συνεργατῶν μᾶλλον, παρά ἀπροκάλυπτα, ἀνατρέπει καθεστῶτα μᾶλλον, παρά προωθεῖ ἐκλογές, ἐκφοβίζει μᾶλλον, παρά τιμᾶ τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς, χρησιμοποιεῖ ἀντάρτες τήν νύχτα παρά στρατιῶτες τήν ἡμέρα.

Εἶναι ἕνα σύστημα πού ἔχει στρατολογήσει μεγάλους, ὑλικούς καί ἀνθρώπινους πόρους, γιά νά δομήσει ἕναν συνεκτικό καί ἀποδοτικότατο μηχανισμό πού συνδυάζει, στρατιωτικές, διπλωματικές, κατασκοπευτικές, οἰκονομικές, ἐπιστημονικές καί πολιτικές ἐνέργειες. 

Οἱ διεργασίες τοῦ συστήματος αὐτοῦ κρατοῦνται ἐσκεμμένως μυστικές. Τά λάθη του συγκαλύπτονται καί ἀποκρύπτονται. Οἱ ἀντίθετες φωνές ἀναγκάζονται νά σωπάσουν.
Κανένα ἔξοδο δέν κρίνεται ὑπερβολικά μεγάλο ἄν χρησιμεύει στούς σκοπούς του, καμμία ὑπόνοια δέν δημοσιεύεται, κανένα μυστικό δέν ἀποκαλύπτεται. 

Κανένας Πρόεδρος δέν θά ἔπρεπε νά φοβᾶται τήν δημόσια ἐξέταση τοῦ προγράμματός του, γιατί ἀπό μία τέτοια ἐξέταση πηγάζει ἡ κατανόηση καί ἀπό τήν κατανόηση ἡ στήριξη τοῦ προγράμματος ἤ ἡ ἑναντίωση σέ αὐτό, καί εἶναι καί τά δύο αὐτά ἀπαραίτητα.

Δέν ζητῶ ἀπό τίς ἐφημερίδες σας νά στηρίξουν τήν κυβέρνηση, ἀλλά ζητῶ τήν βοήθειά σας στό σημαντικότατο ἔργο τῆς πληροφόρησης τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ καί τοῦ καλέσματός του σέ ἐπιφυλακή. 
Γιατί ἔχω πλήρη ἐμπιστοσύνη στήν ἀνταπόκριση καί τήν ἀφοσίωση τῶν πολιτῶν μας, ὅταν αὐτοί εἶναι πράγματι πληροφορημένοι. 

Ὄχι μόνον δέν θά ζητοῦσα τήν ἀποφυγή τῆς ἑναντίωσης τῶν ἀναγνωστῶν σας πρός τήν Κυβέρνηση, ἀλλά θά τήν ἐπιδοκίμαζα γιατί αὐτή ἡ Κυβέρνηση σκοπεύει νά εἶναι εἰλικρινής σχετικά μέ τά λάθη της γιατί, ὅπως εἶπε κάποτε ἕνας σοφός : τό λάθος μετατρέπεται σέ σφάλμα μονάχα ὅταν ἀρνεῖσαι νά τό διορθώσεις. Σκοπεύουμε νά δεχτοῦμε τήν πλήρη εὐθύνη για τά λάθη μας καί περιμένουμε ἀπό ἐσᾶς νά μᾶς τά δείξετε ὅταν διαφεύγουν τῆς προσοχῆς μας. Χωρίς ἀντιπαράθεση καί χωρίς κριτική καμμία κυβέρνηση καί καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά πετύχει καί καμμία δημοκρατία δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει. 

Εἶναι γι' αὐτό πού ὁ Ἀθηναῖος Νομοθέτης Σόλων ὅρισε ἔγκλημα τό νά ξεγλιστρᾶ ὁποιοσδήποτε πολίτης ἀπό τήν δημόσια ἀντιπαράθεση μέ τούς διαφωνοῦντες πρός αὐτόν. Καί εἶναι γι'αὐτό πού ὁ Τύπος μας χαίρει τῆς προστασίας τῆς Πρώτης τροπολογίας τοῦ Συντάγματος. Εἶναι ἡ μόνη ἐπιχείρηση στίς ΗΠΑ πού ἔχει τεθεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ ἴδιου του Συντάγματος, ὄχι ἀπλά γιά νά διεσκαδάζει καί νά εὐφραίνει, ὄχι γιά νά μικρολογεῖ καί νά συνθηματολογεῖ, ὄχι γιά νά προσφέρει στό κοινό ὅ,τι ἐκεῖνο θέλει ἀλλά γιά νά πληροφορεῖ, νά εὐαισθητοποιεῖ καί νά ἀφυπνίζει. Γιά νά διατυπώνει τούς κινδύνους καί τίς εὐκαιρίες, νά ὑποδεικνύει τίς κρίσεις καί τίς ἐπιλογές, γιά νά καθοδηγεῖ, νά διαμορφώνει, νά διδάσκει καί κάποτε ἀκόμη καί νά ὁργίζει τήν κοινή γνώμη. 

Αὐτό σημαίνει μεγαλύτερη κάλυψη καί ἀνάλυση τῶν διεθνῶν εἰδήσεων, γιατί δέν εἶναι πιά αὐτές μακρινές καί ξένες ἀλλά κοντινές καί τοπικές. Σημαίνει ἔμφαση στήν βελτίωση τῆς κατανόησης τῶν εἰδήσεων καθώς καί τῆς διάδοσής τους. Καί τελικά σημαίνει ὅτι ἡ κυβέρνηση σ' ὅλα τά κλιμάκια πρέπει νά ἀνταποκριθεῖ στήν δική της ὑποχρέωση νά σᾶς παρέχει τήν πιό πλήρη πληροφόρηση, ἐκτός μόνον τῶν περιπτώσεων πού κάτι τέτοιο θά ἦταν πραγματικά ἀντίθετο στήν ἐθνική ἀσφάλεια. 

Καί εἶναι γι'αὐτό λοιπόν πού προσβλέπουμε στόν Τύπο τόν καταγραφέα τῶν πράξεων τοῦ Ἀνθρώπου, τόν φύλακα τῆς συνείδησής του, τόν κομιστή τῶν εἰδήσεών του, γιά νά μᾶς ὑποστηρίξει καί νά μᾶς ἐνισχύσει ὥστε ὁ Ἄνθρωπος νά μπορεῖ νά εἶναι ἐκεῖνο πού γεννήθηκε γιά νά εἶναι:Ἐλεύθερος καί Ἀνεξάρτητος ! »

Γιά ὅποιον βαριέται τήν ἀνάγνωση ὑπάρχει καί βίντεο πού δανίστηκα μαζί μέ τήν φωτό, ἀπό ἐδῶ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου