" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Ἡ κόρη τοῦ Σιοῦφα μόνιμη ὑπάλληλος τῆς Βο(υ)λῆς ! Καί μετά μοῦ λέτε πῶς μέ τό ξύλον θά τήν γλυτώσουν ! Ἄμ,δε ! ! !


Αὐτός ὁ γελοῖος τίποτας, ὁ Σιούφας ὁ ὁποῖος τὀ μόνον πού ἔμαθε νά κάμῃ στήν ζωήν του εἶναι νά τά παίρνῃ ἀπό τόν ἑλληνικόν λαόν, μέσῳ τοῦ βουλευτικοῦ ἐπαγγέλματος ( καθαρῶς ἐπαγγέλματος), ἀφοῦ τελείωσε ὡς πολιτικάντης, εἶπε νά τακτοποιήσῃ καί τά τέκνα του. Ἄλλως τε τί πατέρας θά ἦταν ἄν δέν τό ἔκανε, ἔ ; 

Εὐκαρίας δοθείσης λοιπόν, περί οἰκονομικῆς κρίσεως ὁ λόγος, συνεβούλευσε τούς υἱούς του νά δημιουργήσουν μίαν εἰσπρακτική ἑταιρίαν ὥστε νά τά τσεπώνουν ἀκόπως καί νά ἐξυπηρετοῦν τά μεγάλα ἀφεντικά τους, τούς τραπεζῖτες ( γιά νά μήν λησμονοῦμε καί τήν καταγωγή μας...) 


Ἀλλά ἔχει καί μία κοροῦλα ὁ ἐν λόγῳ ... Νά μήν ...δικαιωθοῦν καί αὐτῆς οἱ ἀγῶνες; 

Ἔπρεπε λοιπόν νά βρεθῆ καί ἡ κατάλληλος ( ἀπό πλευρᾶς μισθοῦ -κονόμας - λαϊκῶς) θέσις. Καί εὑρέθῃ ! 

Ἰδοῦ : 


Με την 2850/2136/22-02-2016 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων μετατάσσεται, μετάαπό γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής (Πρακτικό 1/2016),σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26/Α/2007, όπως ισχύει) και του άρθρου 81 παρ. 1 και 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, επειδή έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κατηγορίας μετατάξεως και μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό, η Στεφανία Σιούφα του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος της Βουλής, από την οργανική προσωποπαγή θέση που κατέχει µε Δ' βαθμό στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικό - Λογιστικό, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικό µε Δ' βαθμό και πλεόνασμα χρόνου στο βαθμό αυτό, την 31-12-2015, 0 έτη, 5 μήνες και 9 ημέρες, με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής προσωποπαγούς θέσης που κατείχε. (Αρ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της Βουλής: 2866/2151/22-02-2016)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Καί ἀπ' ὅτι ἀναγιγνώσκετε, ἀντιληφθήκατε πῶς τό κορίτσι δέν βολευόταν στήν προηγουμένη θέσιν της (ΔΕ -Διοικητικό - Λογιστικό) καί ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ σέ ΠΕ Διοικητικό, ἄρα καί ὑψηλότερα ἀμειβομένην; !!! 
Προσέξτε δέ, πόσον καιρόν κατεῖχε τήν προηγουμένην θέσιν :  0 ἔτη, 5 μῆνες καί 9 ἡμέρας ! ! ! 

Καί μετά μοῦ λέτε πῶς μέ τό ξύλον θά τήν γλυτώσουν ! Ἄμ,δε ! ! ! 


 Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου