" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Κάνετε ὅτι καί οἱ Ἰσραηλίτες ...


Ἡ Ἰσραηλινή κυβέρνησις ἀπεφάσισε πώς πρέπει νά ξεκαθαρίσῃ μία καί καλή,τό θέμα τῶν εἰσβολέων (ἔτσι ὀνομάζει τούς παρανόμως εἰσελθόντας στήν χώραν τους),γιά τό καλόν τῆς ἰσραηλιτικῆς κοινωνίας τῆς ὁποίας ἡ συνοχή ἀπειλεῖται,ὅπως ὑποστηρίζει. 

Ἔτσι δίνει περίπου 3,500 δολάρια,σέ κάθε εἰσβολέα,ἐν εἴδει κινήτρου,ὥστε νά ἀποχωρήσῃ ἐκουσίως,εἴτε γιά ἐπιστροφή στήν πατρίδα του εἴτε σέ κάποια ἄλλη χώρα. Ἀλλιῶς τούς περιμένει ἡ φυλακή. 

Περίπου 40000 λαθρομετανάστες βρίσκονται ἔτσι ἀντιμέτωποι μέ τήν φυλάκισιν. Ποῦ θά πᾶνε αὐτοί,ἀφοῦ βεβαίως δέν θά διακινδυνέψουν νά βρεθοῦν πίσω ἀπό τά σίδερα; Μᾶλλον στήν σαβουρομαζώχτρα ἑλλαδική,μιᾶς καί εἶναι καί πιό κοντά,θά τούς κοστίσῃ φθηνότερα ἀλλά καί θά τά τσεπώνουν ἀπό τήν γαλαντόμον συριζοκυβέρνησιν ! Ὅπως καί νάχει,οἱ σιώνες ξέρουν νά κουνοῦν τό δάκτυλον καί νά κάνουν λόγον γιά εὐαισθησίες ἀνθρωπιστικές,ὅταν ἀφορᾶ τούς ἄλλους βεβαίως. Ἕως καί διεθνῆ δικαστήρια κινοῦν γιά νά τιμωρηθοῦν οἱ ῥατσιστές. Ἀλλά ὅταν πρόκειται γιά αὐτούς,ἔ τό πρᾶγμα εἶναι πολύ μά πολύ διάφορον,ἀφοῦ πρόκειται γιά τόν ἐκλεκτόν λαόν...

Ἐν πᾶσῃ περιπτώσει,ἡ συριζοκυβέρνησις θά μποροῦσε νά ἐπικαλεσθῆ μία πανομοιότυπον αἰτιολογίαν περί διασφαλίσεως τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς,καί νά ἀνακοινώσῃ μία ἀνάλογον ἀπόφασιν. 

Ἀστεῖα πράγματα γράφω,ἔ;  Ναί,τό ξέρω,ὅμως μία ἄλλη κυβέρνησις πού πιθανῶς νά βλέπῃ τό πρᾶγμα ἔτσι,θά μπορεῖ νά χρησιμοποιήσῃ τήν νομότυπον (ὅπως φαίνεται) ἀπόφασιν τῆς Ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως. Ἄλλως τε σέ πολλά σημεῖα (τῆς αἰτιολογήσεως) ὑφίστανται ὁμοιότητες. 

Μάλιστα νομίζω πώς τό ἴδιο δικαίωμα νά λάβουν ἀποφάσεις τέτοιας μορφῆς,ἔχουν καί οἱ Δῆμοι πού μαστίζονται ἀπό τήν παράνομη μετανάστευσιν. Σέ κάποια νησιά μάλιστα φαίνεται πώς πληθυσμιακῶς οἱ λαθρό ξεπερνοῦν τούς ἕλληνες κατοίκους. 

Τί περιμένετε λοιπόν; Κάνετε ὅτι καί οἱ Ἰσραηλινοί ! 


Ξαναθυμηθεῖτε καί αὐτά : 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου