" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ,ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

το Οχυρό Παρταλούσκα της Γραμμής Μεταξά
Ένας Γερμανός αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε στο Διοικητή της ομάδας μεραρχιών Ανατολικής Μακεδονίας, υποστράτηγο Δέδε, ότι ο Ελληνικός Στρατός ήταν ο πρώτος στρατός στον οποίο τα μαχητικά αεροπλάνα stuka δεν προκάλεσαν τον πανικό. Οι στρατιώτες σας, είπε, αντί της μανιώδους φυγής, όπως έκαναν στη Γαλλία και στην Πολωνία, μας πυροβολούσαν από τις θέσεις τους.

Ο Επιτελάρχης του ΧΧΧ Γερμανικού Σώματος Στρατού εξεφράσθη ως εξής προς τον μεταβάντα εις Καβάλλαν Αντιστράτηγον διοικητήν της Ομάδος Μεραρχιών. Πολεμήσατε θαυμάσια, το Πυροβολικόν σας ήτο υπέροχον, αι
πλαγιοφυλάξεις σας αποτελεσματικώταται. Μόλις εκινείτο και μια
ομάς μάχης, εδέχετο επιτυχώς βολήν.»
Όταν δε ο αυτός επιτελάρχης επληροφορήθη πόσον ασθενές πυροβολικόν διετίθετο εις την γραμμήν των οχυρών απήντησεν:
«Είσθε αξιέπαινοι διότι επροξενήσατε εντύπωσιν μεγάλης ισχύος και μεγίστης αφθονίας μέσων η οποία ήτο δυνατόν να επιδράση εις τας αποφάσεις της Γερμανικής διοικήσεως»
.

Ο διοικητής της 72ας Γερμανικής Μεραρχίας ήτις έδρασεν εις το υψίπεδον Κάτω Νευροκοπίου, ομιλών εις Σέρρας μετά του Αντιστράτηγου, εξέφρασεν ανε̟πιφύλακτον θαυμασμόν διά την μαχητικότητα των Ελληνικών στρατευμάτων και την αξίαν της οχυρώσεως, γεγονός άλλως τε όπερ γενικώς ανεγνώρισαν οι ανώτεροι Γερμανοί διοικηταί μονάδων.
« Επολέμησα, είπεν, εις την Πολωνίαν και την Γαλλίαν, αλλ’ ουδαμού συνάντησα τόσον αποτελεσματικήν και φθοροποιόν αντίστασιν όσον εις την Ελλάδα.»

Ο διοικητής του XVIII Γερμανικού Σώματος Στρατού Boehme όπερ έδρασε προς
εκπόρθησιν της οχυρωμένης τοποθεσίας Μπέλες - Νέστος, έλεγεν εν
Θεσσαλονίκη εις τον επιτελάρχην του ΤΣΑΜ (Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής
Μακεδονίας).
«Είχομεν ακούσει να ομιλούν δια την γενναιότητα και τον ηρωισμόν τον οποίον επέδειξαν οι στρατιώται σας. Επολεμήσατε θαυμάσια! Θαυμάσια! Και πάλιν σας συγχαίρω εγκαρδίως.»

Paul von Hase
Ο Στρατηγός Paul Hasse εις άρθρον του υπό τον τίτλον «Οι ανδρείοι Έλληνες» δημοσίευσεν εις Γερμανικήν εφημερίδα, έγραφε μεταξύ άλλων: «Την 6ην Α̟ριλίου τα Γερμανικά στρατεύματα επιτέθησαν κατά της γραμμής Μεταξά, κειμένης ανατολικώς του Αξιού. Τα επιτιθέντα συντάγματα είχον ήδη πείραν διασπάσεως οχυρωμένων γραμμών εκ προηγούμενων εκστρατειών εις τας οποίας είχον λάβει μέρος. Οι Έλληνες όμως φρουροί των οχυρών, ημύνθησαν παρά τα φλογοβόλα και τας χειροβομβίδας, μετά σκληρού φανατισμού, ανάλογον του ο̟ποίου δεν είχον συναντήσει οι Γερμανοί στρατιώται εις ουδεμίαν των προηγουμένων εκστρατειών των. Εφ’ όσον και εις ακόμη στρατιώτης ηδύνατο να ̟αραμείνη εις το Οχυρόν του ε̟υροβόλει».

Ο στρατηγός Von Schoerner εις συνομιλίαν του προς Έλληνα Συνταγματάρχην
είπε:
Von Schoerner
«Μάχομαι α̟πό ενός και ημίσεως έτους και επολέμησα εις όλα τα
μέτω̟πα του παρόντος πολέμου. Οφείλω να ομολογήσω ότι την
γενναιότητα του Έλληνος στρατιώτου δεν την συνήντησα πουθενά.
'εν το λέγω αυτό ως φιλοφρόνησιν αλλά διότι είναι πραγματικότης»
.

Ο Συνταγματάρχης Σράιμπερ είπεν ότι :
«Αποτελεί αίνιγμα πώς με τόσον ολίγα μέσα και τας π̟αρουσιασθείσας φάσης φύσεως δυσχερείας, επιτεύχθη εν σχετικώς βραχεί χρόνω η γενομένη οχύρωσις.»

Ο Στρατάρχης Φον Λιστ εις την αμέσως μετά τον αγώνα ημερησίαν διαταγήν
του ανεγνώρισεν ότι:
«οι Έλληνες υ̟περησπίσθησαν την πατρίδα των γενναίως» και
συνέστησεν εις τους Γερμανούς στρατιώτας ό̟πως αντικρύσουν και
μεταχειρισθούν τους Έλληνας αιχμαλώτους όπως αξίζει εις γενναίους στρατιώτας.»

Το ανακοινωθέν του Στρατηγείου του Φύρερ της 11ης Ιουνίου 1942 σχετικώς με τας γερμανικάς επιχειρήσεις εις την Βαλκανικήν ήτο διεξοδικώτερον. «Εκλεκτά Ελληνικά στρατεύματα, ανέφερεν, υπερήσ̟πισαν με εντελώς εξαιρετικόν ηρωισμόν τα οχυρά της γραμμής Μεταξά. Προεκλήθησαν ως εκ τούτου συγκρούσεις εξ εγγυτάτης αποστάσεως, τόσο πείσμονες και έντονοι, όσον δεν είχον λάβει μέχρι τούδε χώραν εις κανέν άλλο ̟πολεμικόν θέατρο. Εν τω μεταξύ και ενώ συνεχίζετο η επίθεσις εναντίον της Ελληνικής οχυρωμένης το̟ποθεσίας, τεθωρακισμέναι δυνάμεις της Στρατιάς Λιστ διέσ̟ασαν την Γιουγκοσλαβικήν άμυναν δυτικώς του Πετριτσίου, προήλασαν της Στρωμνίτσης και εκείθεν μεταβάλλουσαι κατέυθυνσιν, προήλασαν προς νότον μέχρι Θεσσαλονίκης, εις την ο̟ποίαν έφθασαν την πρωίαν της 9ης Απριλίου. Τοιουτοτρόπως κατά την τέταρτην ημέραν της επιθέσεως ολόκληρος ή μαχόμενη ανατολικώς του Αξιού Ελληνική στρατιωτική δύναμις, αναγνωρίσσασα την α̟ελ̟ιστικήν κατάστασίν της, ̟παρέδωσε τα ό̟λα μετά γενναίαν αντίστασιν».

 αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλεξάνδρου Παπάγου " Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-41" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου