" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰαπετοῦ καί τῆς Ἀσίας καί ἡ ...δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν...

Ὁ προπάτωρ τῶν Ἑλλήνων,Δευκαλίων,δημουργεῖ ...ἀνθρώπους ἀπό ...λιθάρια. Ἀπό λαάς -λάς(-πέτρα) ἐξ' οὖ καί λαός. Μά πόσο ...τιμητικόν νά εἶσαι ἔνα λιθάρι ! 
Χωρίς πολλά λόγια,ἄς δοῦμε πώς ἔφτασαν οἱ ἴδιες πάντα οἰκογένειες νά ἄρχουν καί ἐξουσιάζουν ἀπό τά πανάρχαια χρόνια. Ἐν τῷ προκειμένῳ,ἐνδιαφερόμεθα γιά τήν οἰκογένεια πού ἔφερε καί τήν ...δημοκρατία τῶν «πολυ-πολιτισμικῶν» Ἀθηνῶν καί ἡ ὁποία ἕως σήμερα ἀποτελεῖ τό πλέον ἄριστον ὅπλον τῶν ἐξουσιαστῶν !

Καί βεβαίως ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τόν Δευκαλίωνα πού ἴσως ἦρθε ἀπό τήν Σκυθίαν ἤ τήν Αἴγυπτον ἀλλά πού μπορεῖ νά ἦταν καί ἐκ Πελοποννήσου (; ) ποιός ξέρει... Πάντως πατριάρχης τῶν Ἑλλήνων,λέγεται ... Κάποια κιβωτό εἶχε φτιάξῃ καί αὐτός,πρός ἀντιμετώπισιν κατακλυσμῶν...Υἱός τοῦ Προμηθέως,ἐγγονός τοῦ Ἰαπετοῦ (Ἰάφεθ ; ...) καί ἡ γιαγιά του λεγόταν Ἀσία... Γιά πᾶμε :

Προμηθεύς υἱός Ἰαπετοῦ (Ἰάφεθ...) καί τῆς Ἀσίας (ὡκεανίδα) ἀδερφός του ὁ Ἐπιμηθεύς τοῦ ὁποίου ἡ κόρη Πῦρρα ἔγινε γυναίκα του Δευκαλίωνος (πρῶτα ἑξαδέρφια,δύο ἀδερφῶν παιδιά !).

Δευκαλίων υἱός Προμηθέως

Ἕλλην υἱός Δευκαλίωνος

Αἴολος,υἱός Ἕλληνος καί τῆς νύμφης Ὀρσηΐδος

Νηλεύς, υἱός τῆς Τυροῦς (Τύρος φοινικική πόλις -λιμάνι-ἁπλή σύμπτωσις...) καί τοῦ Ποσειδῶνος (χά ! ),στά χαρτιά ὅμως ,δῆλα δή νομίμως,τοῦ Κρηθέως. Ἡ Τυρώ ἦταν κόρη τοῦ Σαλμωνέως ὁ ὁποῖος ἦταν ἀδεφός τοῦ Κρηθέως. Μέ ἄλλα λόγια ὁ Κρηθεύς παντρεύτηκε τήν ἀνηψιά του ! Πάντως καί οἱ δύο μαζύ μέ τούς : Ἀθάμας,Σίσυφος,Περιήρης ἦταν παιδιά τοῦ Αἱόλου.

( Περιήρης υἱός Αἰόλου ἔρχεται στήν Μεσσηνία παντρεύεται τήν κόρη τοῦ Περσέως τήν Γοργοφόνη καί κάνει τόν Ἀφαρέα καί τόν Λεύκιππο.

Ἀλλά ἡ Γοργοφόνη παντρεύεται μετά τόν θάνατο τοῦ Περιήρους τόν Οἴβαλο καί γεννᾶ τόν Τυνδάρεω (τόν οἴκο πού ὑποστήριζε ὁ Ἡρακλῆς)καί τήν Ἀρήνη.(Λακωνία)
Ὅταν βασίλευε ὁ Ἀφαρέας (πού εἶχε παντρευτῆ τήν ἑτεροθαλή ἀδερφή του -ἀπό τόν Οἴβαλο-)στήν Μεσσήνη, ἔρχεται ὁ Νηλέας ἀπό τήν Μαγνησία. Τοῦ παραχωρεῖ τήν Πύλο πού εἶχε ἀρπάξει ἀπό τόν ἰδρυτή της,τόν Πελασγό τῇ καταγωγῇ,Πῦλο. Ἔτσι βρεθήκαν στήν Μεσσηνία οἱ ἀπόγονοι τοῦ Δευκαλίωνος. )

Νέστωρ,ὁ μόνος υἱός τοῦ Νηλέως ( 12 εἶχε) πού γλύτωσε τόν θάνατο ἀπό τόν Ἡρακλῆ. Οἱ ἀπόγονοίτου,Νηλεῖδες(Ἀντίλοχος,Θρασυμήδης,Πεισίστρατος,Πολυκάστης,Περσεύς,Πεισιδίκης,Ἐχέφρων,Στρατίος,Ἄρητος,Ἰπποκράτης -ὁ πατέρας τοῦ τυράννου Ἀθηνῶν Πεισιστράτου-υἱοί Νέστορος)διώχθηκαν ἀπό τούς ἀπογόνους τοῦ Ἡρακλέους (Ἡρακλεῖδες) . Ἀνάμεσα σ'αυτούς βλέπετε καί τόν Πεισίστρατο πού δέν γνωρίζουμε,ὅπως λένε οἱ πηγές ποῦ πῆγε,ἀλλά εἰς ἀνάμνησίν του,ἔδωσε ὁ ἀδερφός του Ἰπποκράτης τό ὄνομα στόν υἱὀ του καί ἔτσι ἔχουμε τήν γενιά τῶν τυράννων τῶν Ἀθηνῶν.

( Περί Μελάνθου ἐποικιστοῦ τῆς Ἀττικῆς)

Περικλύμενος,υἱός Νηλέως καί ἀδερφός τοῦ Νέστορος, παπποῦς τοῦ Βώρου 

Βῶρος -Κατά τόν Παυσανία (Κορινθιακά κεφ.18,παραγρ.8) ὁ Βῶρος ἦταν υἱός τοῦ Πενθίλου πού ἦταν υἱός τοῦ Περικλυμένου.

Ἀνδράπομπος υἱός Βώρου

Μέλανθος, υἱός Ἀνδραπόμπου, ἐποικιστής Ἀττικῆς, βασιλεύς Ἀθηνῶν, ἀπό τήν Μεσσηνία

Κόδρος ,υἱός  Μελάνθου,βασιλεύς Ἀθηνῶν

Μήδων καί Νηλεύς Β΄ υἱοί Κόδρου (ὁ πρῶτος ἄρχων τῶν Ἀθηνῶν-καταργήθηκε ἡ βασιλεία καί θεσμοθετήθηκε ἡ ἀρχοντία ἐφ'ὅρου ζωῆς-,ὁ δεύτερος ἀποικιστής τῆς Ἰωνίας)

Ἄκαστος υἱός Μήδωνος  ἐπί ἀρχοντίας του ἔγινε ἡ μεγάλη μετανάστευσι στήν Ἰωνία

Ἄρχιππος υἱός Ἀκάστου)

Σόλων ὁ νομοθέτης καταγόταν ἐπίσης ἀπό τόν Κόδρο. Καί ἡ μητέρα τοῦ Σόλωνος μέ τήν μητέρα τοῦ τυράννου Πεισιστράτου ἦσαν ἑξαδέλφες ἤτοι καταγωγή ἐκ τῶν Νηλείδων.

(Περί οἰκογενείας Κλεισθένους)

Μεγακλῆς Α΄,πατήρ τοῦ Ἀλκμαίωνος ὁ ὑπαίτιος τοῦ Κυλωνείου Ἄγους.

Ἀλκμαίων υἱός τοῦ Μεγακλή Α΄ γεννᾶ τόν πατέρα τοῦ Κλεισθένους,τόν Μεγακλῆ Β΄ πού παντρεύεται τήν κόρη τοῦ τυράννου Σικυώνος,Ἀγαρίστη
(Κλεισθένης (τύραννος Σικυώνος) δίνει τήν κόρη του Ἀγαρίστη στόν Ἀλκμαιωνίδη Μεγακλῆ)

Κλεισθένης ἄρχων Ἀθηνῶν υἱός Ἀγαρίστης καί Μεγακλέους

Ἰπποκράτης,ἀδερφός τοῦ Κλεισθένους,ἀπό τήν κόρη του Ἀγαρίστη Β΄ γεννιέται ὁ Περικλῆς (χρυσοῦς αἰ. Ἀθηνῶν) καί ἔναν υἱό τόν Μεγακλῆ Γ΄ τοῦ ὁποίου ἡ κόρη Δεινομάχη εἶναι ἡ μητέρα τοῦ στρατηγοῦ καί πολιτικοῦ,Ἀλκιβιάδου.


Κάπως ἔτσι ἦρθαν καί κατέλαβαν ἐξουσίες σέ Φθία,Μαγνησία,Κόρινθο,Ἠλεία,Μεσσηνία ἀλλά ἡ καλλίτερη ἑδραίωσις ἦρθε ἐν Ἀθήναις ! Καί μάλιστα ἑδραίωσις πολύ-πολιτισμική ...


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου