" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Ξέρεις τί εἶναι νά φορᾶς στολήν ...ἐξουσίας ; Μεγάλη ὑπόθεσις ! ! !


Ἐπεί δή,αὐτές τίς ἡμέρες γίνεται πολύς λόγος γιά τίς μονάδες καταστολῆς ἤ τά ΜΑΤ, πού χρησιμοποιοῦνται κατά τῶν διαδηλωτῶν καί τούς ὁποίους σώνει καί καλά πρέπει νά εἶναι ΜΟΝΟΝ ἐκ τῆς ἀλλοδαπής,ἔχω νά πῶ τοῦτο : Οἱ μηχανισμοί ἑνός κράτους,ἀπό καταβολῆς του.ἦταν πάντα τέτοιοι πού τό ἐξυπηρετοῦσαν καί ὑπηρετοῦσαν στό ἔπακρον ! 

Δέν ἦταν ἀνάγκη,ἄν καί ἐνίοτε χρησιμοποιοῦσαν καί ἀλλοφύλους,νά ἦταν ἀλλοδαποί γιά νά τσακίσουν τά πλήθη πού ξεσηκώνονταν. Μιά χαρά ἔκαναν τήν δουλειά τῆς καταστολῆς καί οἱ ἐγχώριοι ὑπάλληλοι πού ἀνήκαν στίς ὀμάδες αὐτἐς. Εἴτε ἦταν ἀστυνομία,εἴτε ἦσαν ὀμάδες περιφρουρήσεως,εἴτε πάλι ἦσαν σωματοφύλακες τοῦ δυνάστη,τό ἔργο τους ἕνα καί μοναδικόν : ἡ ἀσφάλεια,παντί τρόπῳ,τοῦ ...ἐργοδοτου τους.


Καί βεβαίως,διόλου τυχαίως δέν ἐπιλέγονταν καί τό ἴδιο συμβαίνει ἕως σήμερα,τά ἄτομα πού στελεχώνουν τίς ὀμάδες αὐτές. Ὅπως, ἐπίσης δέν εἶναι τυχαῖον,πώς ἐπί Παπανδρέα,οἱ εἰσαγώμενοι στά σώματα ἀσφαλείας μποροῦσαν νά εἶναι καί μέ ἀπολυτήριον δημοτικοῦ ! Ἐκεῖ νά δεῖτε τί μπῆκε στόν χώρον ! Πόσα χωριατόπαιδα,κατηφόρησαν ἤ ἀνηφόρησαν κατά τά ἄστεα καί φόρεσαν τήν στολήν τῆς ...ἐξουσίας !  Μεγάλη ὑπόθεσις !  

Αὐτοί εἰδικῶς,δέν καταλάβαιναν ΤΙΠΟΤΑ ! Ἀπό τήν διαταγή πού ἔπαιρναν γιά,λόγου χάριν,νά ῥίξουν καί καμμιά φάπα,αὐτοί ἔσπαζαν κεφάλια ! Γιά ψύλλου πήδημα σέ τραβολογοῦσαν στά τμήματα καί πήγαινε ἡ ἀνάκρισις σύννεφο ! (Εἶμαι παθοῦσα, ὅταν γιά κάποιες μπογιές πού ῥίχτηκαν σέ ἐκλογικό κέντρο τῆς πασοκαρίας,βρέθηκα νά ἀνακρίνομαι γιά μισή ἡμέρα ! ! ! Καί μιλᾶμε γιά τά χρόνια τῆς στυγνῆς πασοκο-ανδρεϊκῆς ἐξουσίας. Κάτι σάν τήν σημερινή τσιπρεϊκο-καμμενική,ἕνα πρᾶγμα !  ) 

Γι'αὐτό,μήν ψάχνετε νά ἀπαλύνετε τό θέμα μέ ἀλλοδαπούς πού δέρνουν Ἑλληνες. Βεβαίως ἰσχύει καί αὐτό. Ὅμως ἐκεῖνοι ἀπό τούς ἡμεδαπούς,πού ἐπιλέγονται γιά τίς θέσεις αὐτές,νά ξέρετε πώς εἶναι πολύ-πολύ χειρώτεροι ...

Ἄ, καί ὀλίγον ἀπό τό ἱστορικό τῆς δημιουργίας τους : 

Τι ήταν οι πρώτοι 100 ΜΑΤατζήδες;Η ιστορία των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης που ξεκίνησαν με σκαρπίνια και γαλάζια πουκαμισάκια και έγιναν… ρόμποκοπ 

Ἡ Πελασγική 

8 σχόλια:

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ28 Ιουνίου 2018 - 11:45 π.μ.

  1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ για «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΕΣΠΩΝ»
  .
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ
  4. Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
  5. Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, κατοίκου ὁμοίως.
  6. Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου ὁμοίως.
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΣΙΜΟΤΣ κ.κ.
  4. Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.
  5. Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ.
  6. Γ.Γ. τοῦ ΝΑΤΟ.
  Γνωρίζοντες τόν Σεβασμό Σας προς τις Ἀρχές τῆς Δημοκρατίας καί τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σᾶς ἐπισημαίνομεν τά κάτωθι:
  Ἡ ἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία «τῶν ΠΡΕΣΠΩΝ» διά τήν «δῆθεν» ἐπίλυσιν τοῦ «Σκοπιανοῦ» δέν ἀπηχεῖ τήν βούλησιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀλλά ἀποτελεῖ «ἕνα τερατούργημα» ἐπινοήσεως ὀλίγων ἀνδρῶν πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν βίαια τήν ἄποψίν τους ἐπί τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων, παραχαράσσοντες τήν Ἱστορίαν μας.
  Ἡ ἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία ἀπό τόν κ. Κοτζιᾶ συνετέλεσεν εἰς τήν «ἐθνογένεσιν» ἑνός κράτους, ἀποκλειστικῶς καί μόνον πρός ἐξυπηρέτησιν μελλοντικῶν σχεδίων, ἀλλοτρίων δυνάμεων, ἐπιβουλευόντων τήν εἰρήνην καί σταθερότητα τῆς περιοχῆς.
  . Ἡ ἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία ἀπό τόν κ. Κοτζιᾶ ἀποτελεῖ ἄλλο ἕνα καίριο πλῆγμα κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας του, ἕνα ἀπό τά πολλά πλήγματα πού τά τελευταῖα χρόνια τῆς «προκατασκευασμένης κρίσης» γενοκτονοῦν τούς Ἕλληνες, ἐπικαλούμενοι πρός τοῦτο καί τίς σχετικές διατάξεις τίς ὁποῖες θ’ ἀναλύσωμεν λίαν προσεχῶς εἰς τήν σχετικήν περί γενοκτονίας μήνυσίν μας.
  Ἡ ἀπό 17-6-2018 ὑπογραφεῖσα συμφωνία ἀπό τόν κ. Κοτζιᾶ δέν ἔχει τίς προϋποθέσεις μιᾶς Διεθνοῦς Συνθήκης, ἀντιστρατεύεται ὅλην τήν ἔννομον τάξιν τῆς Ἑλλάδος καθώς καί τήν διεθνῆ ἔννομον τάξιν διά τήν προστασίαν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί τοῦ Σεβασμοῦ τῆς Ἱστορίας τῶν Λαῶν.
  Ἕνεκεν τούτων,
  Σᾶς καλοῦμεν νά Σεβαστῆτε τά Δικαιώματά μας ὡς Ἑλλήνων καθώς καί τήν Ἱστορίαν μας καί νά ἀπέχετε οἱασδήποτε προώρου ἐφαρμογῆς διατάξεων τῆς συμφωνίας αὐτῆς, ἡ ὁποία δέν ἀποτελεῖ κἄν διεθνῆ Συνθήκη οὔτε μπορεῖ ν’ ἀποτελέσῃ καί
  .
  Σᾶς δηλοῦμεν ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων διά τῶν φορέων της θέλει ἐπιδιώξῃ παντί τρόπῳ τήν κατάλυσιν τῆς συμφωνίας τοῦ κ. Κοτζιᾶ, πειθομένη «τοῖς κείνων ρήμασιν».
  Μέ τήν ἐπιφύλαξιν τῶν δικαιωμάτων μας.
  Ἀθῆναι, 27/6/2018
  Μετά πλείστης τιμῆς
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΡΤΑΤΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Ἀθῆναι, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182 Τ.Κ. 11472 1ος ὂροφος τηλ. 2103614320, 2103632628 Email: lamstat@hotmail.com


  http://arxaiaithomi.gr/2018/06/28/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%B5-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CE%B7%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9/#more-24468

  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ28 Ιουνίου 2018 - 11:47 π.μ.

  .
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΥΤΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
  .
  .
  Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
  .
  ΠΡΟΣ
  Τόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Προκόπην Παυλόπουλον
  .
  Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπό 5/3/2018 ἐξωδίκου μου τήν ὁποίαν σᾶς ἐκοινοποίησα τήν 7ην Μαρτίου 2018 καί ὣραν 13.30 μεσημβρινήν καί τήν ὁποίαν παρέλαβεν ὁ Ἀξιωματικός Ὑπηρεσίας σας, καί ἒχουσα τήν Ἀνωντάτην Ὑποχρέωσιν κατά τήν διάταξιν τῆς παραγράφου 4 τοῦ Ἂρθρου 120 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος ὡς Ἑλληνίδα Πολῖτις,
  .
  Σᾶς ἀναφέρω τά κάτωθι:
  – Εἰς τά ἂρθρα 35 ἓως 48 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματοςκαθορίζονται «οἱ ἐξουσίες καί εὐθύνη ἀπό τίς Πράξεις τοῦ Προέδρου» εἰς δέ τό Ἂρθρον 49 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος §1 ἓως 4 καθορίζονται…
  «οἱ εἰδικές εὐθύνες τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας».
  – Γνωρίζετε τήν ἀτιμωτικήν συμφωνίαν πού ὑπογράφεται «στίς Πρέσπες».
  .
  .
  Γνωρίζετε τήν θέσιν τῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους Παγκοσμίως.
  Γνωρίζετε καλύτερον ἐμῆς καί ὃλων μας τήν…
  ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΣΙΩΠΑΤΕ! ΓΙΑΤΙ;
  Διατί συμφύρεσθε μέ μίαν ἐπικίνδυνον, ἂθεον καί ἀπάτριδα πολιτικήν παράταξιν;
  Τό ἐπιστημονικό Σας ἀνάστημα καί τό ἀδαμάντινον ἦθος Σας ἐπιβάλλουν νά λάβετε τήν ΜΟΝΗΝ ΔΙΚΑΙΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ὑπαγορευομένην ἀπό τάς ἀνωτέρω διατάξεις καί ΛΥΣΕΣΕ τό τεράστιον αὐτό Ἐθνικόν θέμα μέ τήν ΡΟΜΦΑΙΑΝ τοῦ Συντάγματος.
  Ὣστε νά ὑψωθῆτε ὡς ὁ γενναῖος ἐκφραστής τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας καί σφοδρᾶς ἐπιθυμίας τοῦ Ἒθνους μας, ἂλλως θά μείνετε ὁ μοιραῖος Πρόεδρος μιᾶς ζοφερᾶς πολιτικῆς περιόδου μέ δυσαρέστους ἐννόμους συνεπείας.
  Εἰς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ὑποχρεωτικῶς ἒχουσα τό δικαίωμα ἃμα δέ καί τήν ὑποχρέωσιν ἐκ τοῦ Συντάγματος θά ζητήσω νομίμως τήν ἐφαρμογήν τῶν ἀνωτέρω Διατάξεων.
  Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως πρός τόν κ. Προκόπην Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, καλούμενον ὡς ἀνωτέρω, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.
  .
  Ἀθῆναι 16/6/2018
  Ἡ ἐξωδίκως καλοῦσα Δικηγόρος
  .
  Ο Αγώνας τώρα αρχίζει, να οδηγηθούν οι προδότες στην αληθινή δικαιοσύνη!!!!!!!
  .
  ΠΛΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
  http://arxaiaithomi.gr/

  http://arxaiaithomi.gr/2018/06/17/%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85/
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ28 Ιουνίου 2018 - 11:47 π.μ.

  .
  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ
  .
  ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
  ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
  Αἰκατερίνης – Βεατρίκης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
  ΠΡΟΣ
  Τόν Ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Προκόπην Παυλόπουλον.
  Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
  Εὐλαβῶς Σεβομένη τόν Ὓψιστον θεσμόν τοῦ Πολιτεύματός μας, εὑρίσκομαι εἰς τήν θλιβεράν ἀνάγκην νά Σᾶς θυμίσω τά κάτωθι:

  1. Κατά τό Ἂρθρον 33§2 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματός μας ἐδώκατε τόν κάτωθι ὃρκον:
  «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιτότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και της ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».
  2. Ὡς διακεκριμένος ἐπιστήμων γνωρίζετε καλύτερον ὃλων ὃτι ὁ Αὐτόχθων Ἑλληνικός Λαός ἒχει πληγῆ κατάφωρα εἰς ἃπαντας τούς τομεῖς νομιμοφανῶς ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς δῆθεν ἀνάγκης τῶν μνημονίων μέ τά «γνωστά» παρεπόμενά των, κυριολεκτικῶς κατεχόμενος ἀπό τήν «ΤΡΟΪΚΑ ἢ ΘΕΣΜΟΥΣ» ἀφαιμασσόμενος ἀπό κακόβουλα καί ἐξωφλημμένα δάνεια, διωκόμενος εἰς ἐξορίαν πέραν τῆς Πατρίδος, ἐμπαιζόμενος ἀπό «τούς περιφήμους ἑταίρους» τόσον εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἓνωσιν ὃσον καί εἰς τούς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, ἐκτοπιζόμενος μεθοδικῶς ἀπό «δῆθεν» πρόσφυγες.
  Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
  • Ὁ αὐτόχθων Ἑλληνικός Λαός ἒχει γενοκτονηθῆ!
  • Ἡ Ἱερά Ἑλλάς «ἁρπάζεται» συστηματικά καί ἀπειλεῖται ἡ ἐδαφική ἀκεραιότης της.
  • Ἡ Ἱερά Ἑλλάς ἐμπαίζεται εἰς τό Πρόσωπόν Σας ἀπό τήν Μέρκελ, τόν Γιούνκερ, τόν Ζάεφ, τόν Ἐρντογάν, τόν Ράμα ἀλλά καί ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς καί τῆς Κυβερνήσεως οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά δώσουν τόν Συνταγματικόν Ὃρκον τους εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα καί νά πείθωνται εἰς τάς Συνταγματικάς ἐπιταγάς.
  Ἀξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
  Ἡ Κυβέρνησις καί ἡ Διοίκησις παραβαίνουν ἀνηλεῶς τάς διατάξεις τῶν ἂρθρων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
  Πάντα τ’ ἀνωτε΄ρω δέν χρειάζεται ν’ ἀναλυθοῦν διότι τά γνωρίζετε παντός ἑτέρου καλύτερον.
  Ὃμως καί ὁ Ἑλληνικός Λαός γνωρίζει.
  Καί ἑγώ ὡς Ἑλληνίδα πολῖτις γνωρίζω τά δικαιώματα καί τάς ὑποχρεώσεις μου, ὃπως ἀπορρέουν ἀπό τόν Ἀνώτατον Καταστατικόν Χάρτην τῆς Πολιτείας μας.
  Ὃθεν Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ο μ έ ν η, δι’ ὃσα ἐπιτρέπετε νά διαπράττωνται εἰς βάρος μου καί εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἒθνους μου.
  Σᾶς ὑ π ε ν θ υ μ ί ζ ω τάς ἐκ τοῦ Συντάγματος ὑποχρεώσεις Σας ἒναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους καί
  Σᾶς κ α λ ῶ – ἒχουσα ἐκ τοῦ Συντάγματος τό Δικαίωμα ἃμα δέ καί τήν ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ – εἰς τήν ἐφαρμογήν τῶν Διατάξεων τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.
  Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως πρός τόν κ. Προκόπην Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας, καλούμενον ὡς ἀνωτέρω, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.
  Ἀθῆναι 5/3/2018
  Ἡ ἐξωδίκως διαμαρτυρομένη καί
  προσκαλοῦσα Δικηγόρος.
  .
  lampros stathopoylos lamstat@hotmail.com
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἑλληνίδα Γιαγιά,
   τί πιστεύεις πώς εἶναι δυνατόν νά βγῇ ἀπό τά ἀνωτέρῳ ἐξώδικα; Μήπως δέν εἶδες τό ἀπύθμενο θρᾶσος τοῦ Ἄξελ πού εἶπε : Εἶναι ὑπευθυνότητα νά πηγαίνῃς κόντρα στήν πλειοψηφία ! ! !

   Ἀντιλαμβάνεσαι ποῦ ἔχουμε μπλέξῃ ; ! ! !

   Ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος νά βάλῃ τό χέρι του...

   Διαγραφή
  2. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ28 Ιουνίου 2018 - 9:51 μ.μ.

   ΤΩΡΑ Η ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΒΑΡΔΙΣΑΝ
   ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ...........
   Η ΚΟΡΕΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ .........

   ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΕΝΑΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

   ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΕΚΡΩΝ ..........

   ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΑΛΙ ΟΛΟΙ ΕΞ ΑΠΑΛΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΖΗΤΟΥΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ .......

   Η ΦΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΙ ΑΠΟ ΨΕΥΤΟΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ .

   ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ...........

   ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΔΑΜΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΞΕΝΟΙ ΕΠΙ 34 ΧΡΟΝΙΑ !

   ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΘΑ ΠΟΥΝ ΝΑΙ !

   ΔΗΛΑΔΗ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ........

   ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΝ ΕΥΘΕΩΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ..........

   ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ; ; ;

   ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

   Ε , ΑΣ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΩΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ .

   ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ

   Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ......

   ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΛΕΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ; ; ;

   ΤΟΣΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΕΤΕΙΕΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ !

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ !

   ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
   .
   .

   Διαγραφή
  3. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ28 Ιουνίου 2018 - 10:01 μ.μ.

   Η ΣΩΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑ .

   Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΜΩΣ ; ; ;

   ΕΚΕΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ .................

   ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΑΛΕΞ .

   ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΑ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !

   ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ,

   ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

   Διαγραφή
 4. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι το εξής:

  Όταν πήγαινα Γυμνάσιο και Λύκειο, στο Περιστέρι συγκεκριμένα, παρατήρησα ότι διαχρονικά, οι 3 στους 5 που τους είχαμε για νερντς (αμερικάνικη έκφραση) δηλαδή σπασικλάκηδες, ασκημούληδες, ΚΑΡΠΑΖΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ, και που "δεν σταύρωναν γκόμενα" (αυτοί ξέρουν γιατί τέτοιου "μεγέθους" ατυχία 🙂 )... τους βλέπαμε μετά το Λύκειο ή μετά τον Στρατό να πηγαίνουν στα γυμναστήρια και να διορίζονται στην Αστυνομία....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔμ,γι'αὐτό σοῦ λέω Κώστα,ὅλο αὐτό τό ἀπωθημένο βγαίνει σέ τόσο ἄσχημο βαθμό πού δέν πρέπει νά μᾶς κάνῃ καθόλου ἐντύπωσι πού τούς βλέπουμε νά ξεσποῦν μέ τόση μανία ! Καί αὐτό εἶναι γενικόν καί δέν ἀφορᾷ μόνον τούς Ἕλληνες. Ἔτσι λειτουργεῖ αὐτός ὁ μηχανισμός τῆς ἐξουσίας !

   Διαγραφή