" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Ἡ Ἀθάνατος Ἑλληνικότης !

Η Α Θ Α Ν Α Τ Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α 


Ἄν θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμε μία ἀνθρωπότητα ἐστερημένη τῆς ‘Ἑλληνικότητας ,
ἡ εἰκόνα πού θά προέκυπτε θά ἦταν ἐκείνη ἑνός κόσμου βυθισμένου στήν ἄγνοια , τήν δυστυχία , τήν πείνα , τήν ἐξαθλίωση , τήν τυραννία , τήν ἀγριότητα , καί τήν παράνοια . Ὁ Ἑλληνικός τρόπος ἀντιλήψεως τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου ἐφαρμοζόμενος στό πνεῦμα καί στήν πράξη ὡς διάλογος , ἔλεγχος , ἔρευνα , θεωρία , ἀπόδειξη ,μέ μία φράση :ἔλλογη προσέγγιση τῆς πραγματικότητας εἶναι σήμερα περισσότερο ὑπαρκτός καί ἰσχυρός ,ὅπου γῆς , ἀπό κάθε ἄλλη περιόδο .

Μετά τήν ἱστορική δολοφονία της , τόν Μεσαίωνα ,τήν ἀβέβαιη ἐπανεμφάνιση της στήν Ἀναγέννηση ,τήν δημιουργική της παρουσία στούς ἑπόμενους αἰώνες ,
ἡ Ἑλληνικότητα σήμερα ,στήν ἐποχή τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ,ἔδειξε μέ τόν πιό ἐπιβλητικό τρόπο ,ὅτι , ὅ,τι σπουδαῖο διαθέτει ὁ ἄνθρωπος,τήν Ἐπιστήμη , τήν Τεχνολογία , τήν Δημοκρατία , τόν Στοχασμό καί τόν Πολιτισμό εἶναι ἀποκλειστικῶς τέκνα δικά της.

Δῶρο χωρίς ἀνταπόδοση τῆς Ἑλλάδός πρός τήν άνθρωπότητα ἦταν ἡ προσφορά αὐτή , ἄνθος πού φύτρωσε σέ μία γωνιά τοῦ πλανήτη καί ἐγονιμοποίησε μέ τήν γενεσιουργό γύρη του ὁλόκληρη τήν Γή.

Αὐτή ή γωνιά , πού ἐδαφικά συμπίπτει μέ τό σημερινό κράτος «Ελλάδα»,«άμείφθηκε» στήν συνέχεια γιά ἀμέτρητους αἰῶνες μέ τό αἷμα , τήν καταστροφή , τόν βανδαλισμό , τήν τυραννία , τό σκότος , τήν ταπείνωση , δῆλα δή μέ τό μῖσος τοῦ Ἐξουσιασμοῦ , πού ἕδρασε ἐγκληματικά καί δρᾶ ἀκόμη , ὡς θρησκευτικός , κρατικισμός καί κοινωνικο – οἰκονομισμός .

Ἡ βαρβαρότης ὡργίασε καί ἀκόμη ὁργιάζει σ’ ἕνα χῶρο , πού εἶναι ἱερός καί ἀπαραβίαστος γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα , πού θά ἔπρεπε νά εἶναι τόπος προσκυνήματος ,πού θά ἔπρεπε κυρίως καί πρωτίστως νά λειτουργῇ ὡς ὁδηγός – δείκτης τοῦ τί εἶναι ἀληθινό καί τί ψεύτικο , τοῦ τί εἶναι ἔλλογο καί τί παράλογο ,ένί λόγῳ, τοῦ τί εἶναι Ἑλληνικό καί τί μή Ἑλληνικό .

Ἔτσι τό ἀρχαῖο πανάκριβο δῶρο τῆς Ἑλληνικότητας πρός τήν ἀνθρωπότητα θά ἀνηπαρήγετο συνεχῶς καί δημιουργικά , γιά νά προσφέρῃ νέα εὐργετήματα καί λύσεις στά προκύπτοντα ἀδιεξοδα , ἀλλα καί γιά νά χρησιμεύη ὡς ἀποτρεπτικό τῆς Ἐκτροπῆς πού ἐπεχείρησαν καί ἐπιχειροῦν οἱ ἐξ – οὐσιαστές μέ τήν διαστρέβλωση , «Ιδιοποίηση» , πλαστογράφηση καί ἐκβαρβάριση τοῦ ἀπεφθῶς Ἑλληνικοῦ .

Ὅσο γιγαντώνεται ἡ Ἑλληνικότητα στόν κόσμο τόσο ἡ ἀνάγκη συνειδητοποίησεώς της γίνεται πιό ἐπιτακτική .

Δέν χρειάζεται νά προσπαθήσῃ κανείς , γιά νά πράξῃ τήν συνειδητοποίηση αὐτή .

Ἡ Ἑλληνικότητα  «λειτούργεί »  με δικούς της νόμους :κανείς δέν τήν προπαγάνδισε ποτέ , κανείς δέν τήν ἔκανε «ἰδεολόγημα» ποτέ , κανείς δέν ἀγωνίστηκε ποτέ γιά νά κυριαρχήσῃ αὐτή πάνω στόν πλανήτη .

«Ἐπεβληθη  ἀπό μόνη της», χάρις στήν τεράστια πνευματική δύναμη καί ἀλήθεια πού ἐγκλείει, ὅπως μόνη της θά «λειτουργήσῃ» καί στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων ,αὐτῶν πού ζοῦν καί σκέπτονται ἑλληνικά χωρίς νά τό ξέρουν .

Αὐτοί θά βιώσουν αὐτομάτως κάποια στιγμή τό γεγονός ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μόνη καί γνήσια πνευματική τους μητέρα

Ἡ στιγμή αὐτή πλησιάζει .

Ἄς μήν σᾶς γελᾶ ἡ σημερινή λῦσσα τοῦ ἑβραϊκοῦ ἐξουσιασμοῦ .

Προσέξτε τήν μάχη πού δίνει σέ παγκόσμια κλίμακα : Είἶναι μάχη σπασμωδική , ξετσίπωτη , παιδαριώδης . Στηρίζεται , στό ψευδές τό μυστικιστικό , τό παραδοξολογικό .

Τά  «πνευματικά» ὅπλα πού χρησιμοποιεῖ εἶναι γιά γέλια!  Ἀντί τῆς εὐτυχίας μιᾶς πολιτισμένης ἀνθρωπότητας, προτείνει Μεπλέον , ὅτι τό  «συνταγολόγιό του». . . . . Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Ε !

Καί εἶναι βέβαιο , ὅτι ἄν οἱ  «συνταγές» του αὐτές  έπιασαν κάποτε στόν κόσμο χωρίς ἐπιστήμη , χωρίς ἡλεκτρονική τεχνολογία , χωρίς ἐπαφή μέ τό Διάστημα ,σήμερα εἶναι σάν νά ζητᾷ ἀπό τόν σύγχρονο ἄνθρωπο νά ξαναγυρίση στήν πεῖνα ,τό ἔρεβος καί στήν βαρβαρότητα ,ἀποκηρύσσοντας καί ἀποβάλλοντας ὅ,τι καλό ἔχει κατακτήσῃ ἀφ’ὅτου ζῆ .

Δέν ὑπάρχει καμμία δύναμη ,πού νά μπορῆ νά ἀποτρέψη τήν ἀναγνώριση τῆς Ἑλλάδος ὡς γενέτειρας τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς ἐξελληνιζόμενης οἰκουμένης .

Ἡ ἐπερχόμενη αὐτή πραγματικότης εἶναι τό ὅραμα παντός πνευματικά Ἕλληνος .

Προβλέπουμε ἔλλογα καί ἀγγίζουμε χειροπιαστά τό μέλλον μας . Ὅσο ὁ ἑβραϊκός ἐξουσιασμός θά συρρικνώνεται , τόσο τό ἑβραϊκό , Ῥωμαίϊκό κατασκεύασμα ( κρατικισμός – θρησκευτικισμός – κοινωνικο-οίκονομισμός ) , πού ἐπί 2.100 χρόνια συντήρησε τήν ἦττα , τήν ἀφελλήνιση , τήν ἄγνοια , τό μῖσος ,καί τόν σκοταδισμό ,πάνω στόν ἱερό μας χῶρο θά ὑποχωρῆ .

Καί ἄν ποτέ ( ξανά ) σκοτεινιάσει ὁ κόσμος,ἀπό καινούργιους βαρβάρους, και δεισιδαίμονες , ἡ λεξή Ε ΛΛ Η Ν Α Σ  θά ἐξακολουθήσει νά σημαίνει ἐκεῖνον πού κρατάει τήν σκέψη του ἄφοβη , ἀδέκαστη καί ἐλεύθερη ,γιατί μόνον ὁ ἐλεύθερος μπορεῖ νά καταφάσκει στήν τραγική οὐσία τῆς ζωῆς πεθαίνοντας ἀδεῶς , χωρίς φόβο δῆλα δή , καί γενναίως καί τό σημαντικότερο χωρίς ἀνταπόδοση σέ ἀμφίβολης εὐφυΐας  «Κήπους της Έδέμ» .

Γῦρνα πίσω στο Φῶς καί τήν Σοφία τῶν Ἑλλήνων Προγόνων σου , ὡς άρμόζει γιά νά λέγεσαι καί νά εἶσαι Ἕλληνας .

ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Ἑλληνίδα Γιαγιά ἀπόδοσις τοῦ βίντεο (δοσμένο σέ σχόλιά της ἐδῶ). 

1 σχόλιο:

 1. Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΓΙΑΓΙΑ9 Ιουλίου 2018 - 1:16 μ.μ.

  .

  ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
  .
  Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018
  9 +1 ενδείξεις ότι οι κάλπες έρχονται
  1. Επί ποδός πολέμου ο ΟΑΕΔ
  2. Θα προσλάβουν τηλεφωνητές-νοσηλευτές
  3. Προσλήψεις με απολυτήριο Λυκείου
  4. Ανοιγμα γραφείων ΑΝ.ΕΛ.
  5. Παροχές στο στράτευμα
  6. Πύκνωσαν οι εκδηλώσεις ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ
  7. Σχεδιασμός της κυβέρνησης για νέα επιδόματα
  8. Βρέχει διαγωνισμούς
  9. Επισπεύδουν το ΕΣΠΑ
  10. Ετοιμάζουν παροχές

  Ανώνυμος09 Ιουλίου, 2018 01:15
  ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ …ΦΥΓΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ…

  ΕΦ.ΣΥΝ. & ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
  https://www.youtube.com/watch?v=8FZoHZhH-uA

  (Το παραπάνω βίντεο του φριζύ σε συνδυασμό με το δικό σας προχθεσινό άρθρο , "Μήπως αρχίζετε να κατανοείτε σιγά σιγά ότι Τσίπρας, Μητσοτάκης, Γεωργιάδης, ΓΑΠ, Κοτζιάς, Μπουτάρης, Καμίνης κ.ά... δεν είναι πιόνια του εθνικιστικού Ισραήλ").

  .
  https://diodotos-k-t.blogspot.com/2018/07/9-1.html#comment-form
  .
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ ! ! !
  .
  .
  ΠΑΝΤΑ ΛΕΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΑΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ………………
  .
  ΜΕ ΑΠΛΑ ΟΜΩΣ ΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ,
  .
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ , ΕΛΛΗΝΕΣ , ΣΩΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ !
  .
  ΠΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
  .
  ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ; ; ; ;
  .
  .
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
  .
  .
  Η ΕΠΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΕΠΙΣΤΡΕΥΠΗ ΠΕΡΑΣΕΙ !
  .
  ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΑΠΑΝΤΕΣ ΛΙΓΟ Ή ΠΟΛΥ Ή ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ !
  .
  ΦΑΝΕΡΑ Ή ΚΡΥΦΑ ……………….
  .
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  .
  Ή ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ ΝΟΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ
  .
  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ,
  .
  ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ……………….
  .
  .
  ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ :
  .
  .
  ΜΑΚΡΥΑ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΕΚΑΕΤΕΙΩΝ
  .
  ΜΕ ΣΑΠΙΑ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ …………………..
  .
  ΜΑΚΡΥΑ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ……………..
  .
  ΜΑΚΡΥΑ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΑΡΑΚΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ……………….
  .
  ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ……………
  .
  ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ , ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ,
  ΚΟΥΛΗΣ , ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΡΙΖΑ , ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣ κ.τ.λ , κ.τ.λ , κ.τ.λ ,
  .
  ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΗΡΥΚΑΖΟΥΜΕ ,
  .
  ΑΥΤΟΙ ΑΥΤΟ ΘΕΛΟΥΝ , ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
  .
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ …………….
  .
  .
  ΕΛΕΟΣ ! ΕΛΕΟΣ ! ΕΛΕΟΣ !
  .
  .
  ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΓΝΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ .
  .
  ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ …………………
  .
  ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ !
  .
  ΒΡΕΙΤΕ ΤΡΟΠΟΥΣ……………..
  .
  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ !
  .
  ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΥΓΙΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ !
  .
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΥΘΜΕΝΗ ,
  .
  ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ,
  .
  ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΓΗΓΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  .
  ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ !
  .
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΜΟΣ ΟΛΩΝ …………….
  .
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ! ! !
  .
  .
  ΑΥΤΑ .
  .
  .
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ ….
  .
  ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΟΣΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ .
  .
  ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΜΑΣ .
  .
  ΛΕΥΤΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ .
  .
  ΕΧΕΤΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ……………….
  .
  ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ !
  .
  .
  .
  ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
  .
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή