" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Αἴγινα ἡ ...σφηκοφωληά (μέρος γ΄)Πρίν δοῦμε τό σύμβολον, πού ὁ Καποδίστριας ἔθεσε στά πρῶτα νομίσματα τοῦ ὑπό ἀνασύστασιν ἑλληνικοῦ κράτους,νά πᾶμε χρονολογικά ἀρκετά πίσω, τότε πού ὁ Ἀπόλλων ἐμφανίζεται στήν νῆσο. Καί συγκεκριμένα τόν Ναό τοῦ Ἀπόλλωνος στήν Αίγινα. Περί τόν 6ο π. Χ. αἰ. κτίζεται ὁ περίπτερος ναός,στήν ἀρχαία Αἴγινα, σ’ἕναν λόφο πευκόφυτον στήν ΒΔ πλευρά τοῦ νησιοῦ, κοντά στό λιμάνι. Σήμερα ἔχει ἀπομείνει μόνον μία κολώνα ἐξ’ οὗ καί ἡ περιοχή πού ἀναφέρεται ὡς «Κολώνα». Ἐκεῖ βρέθηκε και ἡ «Σφίγγα τῆς Αἴγινας» (κεφάλη γυναικός,στῆθος καί φτερά ἀετοῦ, τό ὑπόλοιπον σῶμα σέ σχῆμα λέοντος  ) ἡ ὁποῖα,σημειῶστε, ὑπῆρχε πρίν την δημιουργία τοῦ Ναοῦ, πάνω σε μία κολώνα.

 Ἄν σᾶς πῶ τώρα πώς ὁ γλύπτης τῆς ἐν λόγῳ ἦταν ὁ Βοιωτός Κάλαμις ( Θῆβα,γεφυραῖοι,Κάδμος κ.λπ) τί θά πεῖτε; Λάβετε δε ὑπ’ὅψιν πώς ἡ Σφίγγα ἦταν κόρη τῆς Ἔχιδνας πού ἔσμιξε μέ τόν γιός της τόν δικέφαλο Ὄρθρη ἤ Ὄρθη πού τόν εἶχε γεννήσει μέ τόν γιό τῆς Γαίας, Τυφῶνα.

 Διαβᾶστε στις παρακάτω παραπομπές σχετικά μέ τόν Ἀπόλλωνα καί θά βρεῖτε ὅλα αὐτά τά …ὡραῖα Ὁ Αἰγύπτιος - Ἰουδαῖος - Ὦρος / Ἀπόλλων


Καί βεβαίως μήν ξεχνᾶτε τήν Σφίγγα τῆς Θήβας, ἔ ; Εἴπαμε, Κάδμος : Ἡ σχέσις τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θῆβας μέ τήν Αἴγυπτο


Ὁ Ἀπόλλων εἶναι σχετικά ὁ νεώτερος ἀπό τούς Θεούς τῶν ἑλλήνων. Τῶν ἑλλήνων; Γιά διαβᾶστε ἐδῶ : ἡ ἀρχή τῆς ἀπολλώνιας λατρειας στήν Ἑλλάδα
     Πιό πάνω ἀναφερθήκαμε στήν ἑβραϊκή συναγωγή πού ὑπῆρχε στήν Αἴγινα ὅπου ἡ παρουσία  τῶν ἑβραίων χρονολογεῖται  τοὐλάχιστον ἀπό τό 400 π.Χ. Ἡ Συναγωγή κατασκευάστηκε περί τό 350π.Χ. Εἴπαμε καί γιά τά πολλά «πορφυρεῖα» πού ὑπῆρχαν.  Ἡ συναγωγή αὐτή, λοιπόν, εἶχε κτιστεῖ δίπλα στόν ναό τοῦ Ἀπόλλωνος ! Ὑπάρχει ἕως σήμερα τό ψηφιδωτό της


Ἐκεῖ,  καί τό ἀρχαιολογικό μουσεῖον σέ κτῖσμα πού βρίσκεται στούς πρόποδες τοῦ λόφου καί εἶναι δωρεά Βαυαρῶν ἀρχαιολόγων πού …ἔψαξαν γιά τά καλά τήν νῆσον ! Τό πρῶτο κτῖσμα πού λειτούργησε ὡς ἀρχαιολογικό μουσεῖο ἦταν το Ἐϋνάρδειο Διδασκαλεῖον.  Τό πρῶτο νεοκλασσικό κτήριο τῶν ἀρχιτεκτόνων, Κλεάνθη- Σάουμπερτ,  πού λειτούργησε  ὡς διδασκαλεῖο μέ ἀπόφασιν Καποδίστρια τό 1828, ἀνεγέρθη  μέ ἔξοδα τοῦ τραπεζίτη καί φίλου τοῦ Κυβερνήτη, ἐλβετοῦ Ἐϋνάρδου.  Ἀπό το 1926 ἕως τό 1982 ἦταν τό ἀρχαιολογικόμουσεῖο τῆς Αἴγινας.


Πᾶμε  τώρα, στόν 1ον μ.Χ. αἰ. ,κατά  τήν 2η περιοδεία τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν Ἑλλάδα,ὅπου συναντᾶ τούς ἀνά τήν ἐπικράτειαν ἑβραίους (Βέροια,Θεσσαλονίκη,Φίλιπποι,Ἀθήνα,Κόρινθος) . Φυσικά σέ κάθε μία ἀπό αὐτές ὑπῆρχαν ἑβραϊκές συναγωγές καί ὄχι ἀπό μία μόνον!  Παραμένει πάντως ἡ ἀπορία μου: γιατί ὁ Παῦλος βλέπει τούς ἑβραίους; Κανονικά δέν θά ἔπρεπε νά συναντᾶ τους ντόπιους κατοίκους,ἕλληνες;  Ἡ ἀπορία μου γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη ὅταν ἱστορικῶς ὅλοι γνωρίζουμε πώς οἱ ἑβραῖοι εἶναι οἱ χειρότεροι ἐχθροί τοῦ Χριστιανισμοῦ,ἀπό πάντα.
 Ἄλλωστε αὐτοί σταύρωσαν τόν Χριστό. Καί γιά νά πηγαίνει στίς συναγωγές καί νά …κηρύττῃ, αὐτό, ἄν μη τι ἄλλο εἶναι …ὕποπτον! 
Σέ μία τέτοια συναγωγή,στήν Κόρινθο συγκεκριμένα,συναντᾶ τόν Κρίσπο,ἀρχισυναγωγό, πού εἶχε ἔρθει ἀπο τήν Ῥώμη,στήν Κόρινθο μετά τίς διώξεις, κατά τῶν ἑβραίων (51 μ.Χ.)ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κλαύδιο. Τόσο τόν …μάγεψε ἡ ὁμιλία τοῦ Παύλου,πού ἀμέσως ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισμό καί βαπτίστηκε μέ ὅλην την οἰκογένειά του!  Προσέξτε, ὁ Ἀρχισυναγωγός, ὄχι κάποιος τυχαίος ἑβραῖος…

Αὐτόν ὁ Παύλος τόν στέλνει στήν Αἴγινα καί τόν χρίζει και  Ἐπίσκοπο Αἰγίνης !   Σ ’ἔνα νησί τό ὁποῖον ἦταν εἰδωλολατρικό «δέν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας χριστιανός στό νησί» ! Ναί, ἀλλά ὑπῆρχαν πολλοί ἑβραῖοι,ὁμόφυλοί του,βεβαίως –βεβαίως ,ὅπως καί ἡ συναγωγή ! 


Ἡ Ἐπισκοπή Αἰγίνης,θεωρεῖται ἡ πρώτη ἐπισκοπή ἑλλάδος καί διατηρήθηκε ἕως τό 1852! Οἱ Αἰγινῆτες ἁγιοποίησαν τόν Κρίσπο (ποιοί Αἰγινῆτες ; Μά τούς ἑβραίους πήγαινε καί ἔβλεπε,ὅπως ὁ δάσκαλός του Παῦλος. Πάντως, ἁγιοποιήθηκε,ἄγνωστον γιατί  ! Δέν ὑπάρχει καμμία πληροφορία σχετικά μέ τό ἔργον του) Ἐκεῖ, στήν Αἴγινα, ἔχει καί ἐκκλησία στό ὄνομά του (τήν μοναδική στήν Ἑλλάδα)  στό χωριό,Ἅγιοι. 
Πᾶμε τώρα πάλιν, στόν Καποδίστρια καί τά νομίσματα πού ἔκοψε στό μηχάνημα τῶν Ἱπποτῶν τῆς Μάλτας.  Τί ἐπέλεξε ὁ Κυβερνήτης ὡς σύμβολον;  Ἔ, αὐτό τό ξέρουν πλέον ὅλοι ( φαντάζομαι …) τόν Φοίνικα ! Τό μυθικό αὐτό πουλί πού ἀναγεννᾶται ἐκ τῆς τέφρας του ! 


Ἔ, θά πῆ κάποιος,λογικό ἦταν νά τό ἰδῇ ἔτσι ὁ Καποδίστριας, ἀφοῦ ἐκ τῆς τέφρας της ἀναγεννᾶτο και  ἡ Ἑλλάς ! Ποιᾶς τέφρας της μωρέ ; Ἐκείνης πού ἄφησε ἡ ῥωμαιοκρατία; Ἐκείνης πού ΔΕΝ ἄφησε ἡ ἀνατολική "ῥωμαιο-χριστιανική" κατοχή ( Τό ἐθνικό μας σύμβολον, ὁ τριέλικτος ὄφις τῶν Δελφῶν καί ἡ ἱστορία του) ; προφανῶς ἐννοοῦσε ὁ Καποδίστριας τήν ἐσχάτη τέφρα της : τήν ἐκ τῆς Ὀθωμανοκρατίας .Ὁ Φοῖνιξ λοιπόν ! Ἄντε,διαβᾶστε καί αὐτό : Φοίνικας : τό μυθικό πουλί τῶν Ἑλλήνων 
(σ.σ. τῶν Ἑλλήνων ἤ τῶν "ἑλλήνων";)


Ὅμως, πρό τοῦ νομίσματος τοῦ Καποδιστρίου, ὁ Φοῖνιξ εἶχε ἐπιλεγεῖ ἀπό τούς Φιλικούς …
( διαβάστε τα σχετικά μέ τήν ...Φιλικήν Ἑταιρείαν,θέματα ΕΔΩ)


Τόν Φοίνικα, τόν ζωγράφιζε καί ὁ Θεόφιλος, μαζί μέ τό δίδυμο Φεραῖος - Κοραῆς καί φυσικά ὅλα τά μασονικά διακοσμητικά, κυρίως τόν πανεπόπτη ὀφθαλμόν ! 


 Καί ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης αὐτόν τόν Φοίνικα εἶχε στήν ἐμβληματική σημαῖα τῶν Ἱερολοχιτῶν ! 

φωτό

 Κάθε 500 χρόνια, λέει ὁ Ἡρόδοτος (ὅπως τόν πληροφοροῦν στήν Αἴγυπτον,αὐτός τό ξεκαθαρίζει πώς δέν τό πιστεύει ἀφοῦ δέν τό ἔχει 'δῆ), τὀ πουλί αὐτό ἔρχεται ἀπό τήν Ἀραβία (ὅπ ! Μεσοποτομία πάλι; ...) στήν Ἡλιούπολιν τῆς Αἰγύπτου ὅπου κάνει τήν διαδικασία τῆς ἀναγεννήσεως,προσέξτε : μέ τόν πεθαμένο πατέρα του. Ἔμ, τά πάτρεια ἀθάνατα πρέπει νά εἶναι ...


1 στι δ κα λλος ρνις ρός, τ ονομα φονιξ. γ μέν μιν οκ εδον ε μ σον γραφ· κα γρ δ κα σπάνιος πιφοιτ σφι, δι τέων, ς λιοπολται λέγουσι, πεντακοσίων· 2 φοιτν δ τότε φασ πεάν ο ποθάν πατήρ. στι δέ, ε τ γραφ παρόμοιος, τοσόσδε κα τοιόσδε· τ μν ατο χρυσόκομα τν πτερν τ δ ρυθρ ς τ μάλιστα· αετ περιήγησιν μοιότατος κα τ μέγαθος. 3 τοτον δ λέγουσι μηχανσθαι τάδε, μο μν ο πιστ λέγοντες· ξ ραβίης ρμώμενον ς τ ρν το λίου κομίζειν τν πατέρα ν σμύρν μπλάσσοντα κα θάπτειν ν το λίου τ ρ, 4 κομίζειν δ οτω· πρτον τς σμύρνης ᾠὸν πλάσσειν σον τε δυνατός στι φέρειν, μετ δ πειρσθαι ατ φορέοντα, πεν δ ποπειρηθ, οτω δ κοιλήναντα τ ᾠὸν τν πατέρα ς ατ ντιθέναι, σμύρν δ λλ μπλάσσειν τοτο κατ τι το ο κκοιλήνας νέθηκε τν πατέρα· σκειμένου δ το πατρς γίνεσθαι τυτ βάρος· μπλάσαντα δ κομίζειν μιν π Αγύπτου ς το λίου τ ρόν. τατα μν τοτον τν ρνιν λέγουσι ποιέειν.


 ( Ἠροδότου Ἱστορίαι. "Εὐτέρπη" κεφ. 73 1-4) 

 Ὁ Πλίνιος ὁ πρεσβύτερος γράφει ὅτι: «Ὁ Φοίνικας ζοῦσε 1.460 ἔτη καί οἱ ἐνδείξεις τῆς ἐπιστροφῆς του δίνονταν ἀπό τίς κινήσεις τῶν ἀστέρων».  Ἄαα ! Μά,τότε ἄν πᾶμε 1460 χρόνια πίσω, ἀπό τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, βρισκώμαστε ἐπί αὐτοκρατορίας τοῦ Ἰουλιανοῦ ! Πάλιν, ἐδῶ, βρεθήκαμε : Τό ἐθνικό μας σύμβολον, ὁ τριέλικτος ὄφις τῶν Δελφῶν καί ἡ ἱστορία του

Τί συμβαίνει μέ ἐμᾶς ; Πάλι κάτι ξένον πρός τά δικά μας,ἐμφανίζεται στό προσκήνιον... Ἄρα γέ, γιατί; Μήπως γιά νά δείξουν ἀκόμη μίαν φοράν ποιοί εἶναι οἰ πραγματικοί ἐλευθερωτές πού θά ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῆς ...ἀπελευθερωμένης νεοελληνικῆς μας ὑπάρξεως; ...

συνεχίζεται... 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου