" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Μπορεῖ νά τά κάνῃ αὐτά ὁ κάθε Φίλης διότι ἐσεῖς τοῦ δίνεται τό δικαίωμα,ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΜΟΙΡΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ...Μπορεῖ νά ἀρνεῖται τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,ὁ Φίλης καί νά τήν γλυτώνῃ μέ τήν προστασία τοῦ "συνταγματικοῦ τόξου".

Μπορεῖ νά ἀποφασίζῃ τήν ἀποτελείωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ κατάργησιν τῆς διδασκαλίας τῆς μητρικῆς μας γλώσσης,τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

Μπορεῖ νά κατασκευάζῃ ἄρθρα στήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος πού ὀρίζουν τόν διαχωρισμόν Κράτους -Ἐκκλησίας.

Μπορεῖ νά καταργῆ τήν προσευχή καί τά Θρησκευτικά ἀπό τά σχολεῖα.

Μπορεῖ σέ κάθε ἐκδήλωσίν του νά βγάζῃ τήν χολή του πρός κάθε τι Ἑλληνικό καί Ἐθνικό.


 Καί μπορεῖ νά παρουσιάζεται μέ μεγάλη εὐχαρίστησιν σέ θρησκευτικές ἐκδηλώσεις ἀλλοθρήσκων καί νά μιλᾶ μέ τόσιν ἀγάπη καί καλήν θέληση,νά τάζῃ,νά ὑπόσχεται γῆν καί ὕδωρ ! 

Καί μπορεῖ νά τά κάνῃ ὅλα αὐτά διότι ὑπάρχει ἕνα τετελεσμένο γεγονός : ἡ ψῆφος τῶν πολιτῶν τῆς ἑλλαδικῆς πού τόν ἐτοποθέτησαν στήν θέσιν αὐτήν καί πού φυσικά ἄν δέν γνώριζαν τώρα πού γνωρίζουν καλύτερα ἀπό ποτέ, δέν ἀντιδροῦν ! Δέν τόν παίρνουν μέ τίς λεμονόκουπες ( γιά νά μήν πῶ τίποτε ἄλλο), δέν τόν περιλαμβάνουν μέ καμμιά βρεγμένη σανίδα νά μήν μπορῆ νά σταθῆ πουθενά ! 

Καί ὅσο δέν γίνεται αὐτό,ὁ Φίλης καί ὁ κάθε Φίλης,θά τάζῃ μιναρέδες καί τζαμιά καί κέντρα φιλοξενίας λαθρμεταναστῶν σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος μέχρι νά ἐπιτύχουν τόν σκοπόν τους : τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων ! 

Τό θέμα εἶναι : Θά τούς περάσῃ ;

Υ.Γ. Πάντως αὐτό πού κυρίως μέ ἐνοχλεῖ,εἶναι πού πολλοί,δυστυχῶς πολλοί, δέν μποροῦν νά καταλάβουν πόσο ἐπιτακτική ἀνάγκη εἶναι νά ἑνωθοῦμε ὅσοι πονοῦμε ἀληθινά γιά τήν Πατρίδα καί τό Ἔθνος μας,γιά ν΄ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα αὐτά τά καταστρεπτικά τέρατα τῆς παγκοσμιοποιήσεως ! Δέν καταλαβαίνουν πώς ἡ δημιουργία διαφόρων κομματιδίων μέ ...πατριωτικές ἐτικέτες,ἕναν σκοπό ἔχουν : νά ἀνακόψουν τό ῥεῦμα πρός τήν ἑνωποίησιν τῶν ἐθνικιστικῶν δυνάμεων πού  ἐδῶ καί 6 χρόνια ἔχει ὄνομα : Χρυσῆ Αὐγή. Καί μόνον πού εἶναι ἀγκάθι στό σῶμα τῶν ἀνθελλήνων καί προδοτῶν,πρέπει νά συσπειρωθοῦμε ὅλοι μαζύ της ! Ἡ πολυδιάσπασις ( τῶν ἤδη λίγων πατριωτῶν ) εἶναι ἡ δοκιμασμένη καί προφανῶς ἐπιτυχής,συνταγή τοῦ Συστήματος. Καί ἔτσι οἱ κάθε φίληδες θά ...βασιλεύουν ! ! !

Διαβᾶστε : 
Γη και ύδωρ στους ισλαμιστές από τον Φίλη: Θα γεμίσουμε τον ουρανό των Αθηνών με μιναρέδες - Συγκλονιστικό φωτορεπορτάζ και βίντεο 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου