" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Οἱ ...ἱερές ἀγελάδες κρατοῦν ἀπό πολύυυυυ παλαιά...« ἀνάστηθι, καὶ ἀλόα αὐτούς, θύγατερ Σιών, ὅτι τὰ κέρατά σου θήσομαι σιδηρᾶ καὶ τὰς ὁπλάς σου θήσομαι χαλκᾶς, καὶ κατατήξεις ἐν αὐτοῖς ἔθνη καὶ λεπτυνεῖς λαοὺς πολλοὺς καὶ ἀναθήσεις τῷ Κυρίῳ τὸ πλῆθος αὐτῶν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς». ( Παλαιά Διαθήκη,Μιχαίας 4.13)

Μή φοβᾶσαι,κὀρη μου Σιών,σήκω καί ἀλώνισέ τους.Τά κέρατά σου,σιδερένια θά τά κάνω ἑναντίον τους καί χάλκινες τίς ὁπλές σου. Μέ αὐτά θά λυώσῃς τά ἔθνη καί θά κονιορτοποιήσῃς πολλούς λαούς.Ἔπειτα θά ἀφιερώσῃς στόν Κύριόν σου,ὅλον τό πλῆθος καί τήν δύναμίν τους,στόν θεόν καί Κύριον ὅλης τῆς γῆς.

Ἀγελάδα ἡ Σ-ῑώ-ν. Ἀγελάδα ἡ Ἰώ.Ἀγελάδα καί ἡ Εὐρώπη...

Ὅλες ἔναν γῦρο ἀπό Φοινίκη,Αἴγυπτο... 

Ὅλες κουβαλήθηκαν,ἀμέσως ἤ ἐμμέσως,στήν ἑλλαδική...

« ἄπιστα μυθεῖσθ᾽, ὦ ξέναι, κλύειν ἐμοί,
 ὅπως τόδ᾽ ὑμῖν ἐστιν Ἀργεῖον γένος. 
Λιβυστικαῖς γὰρ μᾶλλον ἐμφερέστεραι  
γυναιξίν ἐστε κοὐδαμῶς ἐγχωρίαις.»

(Αἰσχύλου,Ἰκέτιδες στιχ. 277-280)

Αὐτά πού λέτε ἀπίστευτα φαίνονται, ξένες, πώς εἶναι ἀπό ἐδῶ, ἀπό τό Ἄργος, ἡ καταγωγή σας· γιατί περισσότερο μοιάζετε μέ γυναίκες τῆς Ἀφρικῆς καί καθόλου μέ τίς ντόπιες.

Αὐτές ἦταν οἱ Δαναΐδες πού κουβαλήθηκαν ἀπό τήν Αἴγυπτο στό Ἄργος. Καί βεβαίως ὄχι ἁπλῶς κουβαλήθηκαν ἐδῶ,ἀλλά στρογγυλοκάθησαν στόν βασιλικό θρόνον ἐς ἀεἰ...

Ὦ ναί,ἀπό τήν φυλή τοῦ Δαν-αοῦ !

Καληνύκτα πέρα γιά πέρα...

Ἡ Πελασγική


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου