" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ἀπό τήν Φεντερασιόν τοῦ Ἀβραάμ Μπεναρόγια στόν Axel Chipra ἴδιο τό ...ὄνειρόν τους !
Στίς 24 Ἰουλίου,ἕναν χρόνο μετά τήν ἐπανάστασιν τῶν νεοτούρκων,ἱδρύεται στήν Θεσσαλονίκη,ἀπό ἑβραίους καί συγκεκριμένως τόν Ἀβραάμ Μπεναρόγια,ἡ Φεντερασιόν. Ἀλήθεια,σέ μία Θεσσαλονίκη καί Βόρειον Ἑλλάδα,στίς ἀρχές τοῦ 1900,γιατί ἔφτιαξαν ἐργατικούς συνδέσμους; Τί ἀκριβῶς ἤθελαν νά ἐξυπηρετήσουν μέ τήν ἵδρυσιν αὐτήν;

Πολλοί θά ἀπαντήσουν :μέσῳ αὐτῶν τῶν σωματείων,συνδικάτων,συνδέσμων,θέλησαν νά πάρουν τόν ἔλεγχο τῆς ἐργατικῆς τάξεως,στά Βαλκάνια τῆς γενικῆς ἀνακατατάξεως,μετά τήν πτώσιν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί τῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως πού διαφαινόταν.

Σωστά !

Γιατί ὅμως ἀπό ἑβραίους;

Καί πάλιν θά ἀπαντήσῃ κάποιος : διότι οἱ ἑβραῖοι ἔχουν τά πάντα στά χέρια τους καί φυσικά ἤθελαν καί τόν ἔλεγχο τῆς ἐργατικῆς δυνάμεως.

Καί πάλιν,πολύ σωστά !

Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι ἀκόμη πού ἴσως νά μήν τό ἔχετε λάβῃ ὑπ'ὅψιν,ὅσον θά ἔπρεπε. Μήπως,λέω μήπως,τό ὄνειρο καί ὁ διακαής πόθος τῶν ἑβραίων εἶναι ἡ κατάληψις ὁλοκλήρου τῆς ἑλλαδικῆς; Μήπως,λέω τώρα,τήν θεωροῦν δική τους,παλαιόθεν καί ἐπιζητοῦν τήν ἐκπλήρωσιν αὐτοῦ τοῦ ὀνείρου,ὡς σκοπόν ζωῆς,δι'αὐτούς;

Γιά σκεφτεῖτε αὐτή τήν ὑπόθεσιν.

Διότι,ὁ χῶρος τῆς ἑλλαδικῆς,γιά αὐτούς,σημαίνει πολλά...

Τώρα βεβαίως,μπορεῖ νά μοῦ πεῖτε πώς ἀφοῦ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἐξουσιαστῶν μας (κάθε εἴδους),εἶναι ἑβραιόσποροι,ὅπως καί ἐκεῖνοι πού κατέχουν τό χρῆμα καί ἀποτελοῦν τήν ἀστική καί μεγαλοαστική τάξιν,στήν οὐσίαν στά χέρια τους εἶναι ἡ ἑλλαδική ! Ἔ,ναί,ἀλλά προφανῶς θέλουν νά περάσουν καί στό τυπικόν μέρος τῆς ἐπισήμου κατοχῆς...


Το κτίριο του ( ἑβραϊκοῦ)μουσείου ανεγέρθηκε το 1904 και  ανήκει στην εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης . Είναι ένα από τα λίγα οικοδομήματα του κέντρου της πόλης που επιβίωσαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 και τις διαδικασίες ανοικοδόμησης που επακολούθησαν. Ήταν  μία από τις τυπικές  εμπορικές στοές που χτίστηκαν από το 1880 ως το 1910 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να στεγάσουν νέες επιχειρηματικές λειτουργίες. 
Στο κτίριο αυτό,  στεγάστηκαν κατά καιρούς η Τράπεζα Αθηνών  (1906-1925) και η εφημερίδα L’Independent , η οποία εκδιδόταν  στη Θεσσαλονίκη από το 1909 ως το 1941. Για τη διασκευή του κτιρίου σε μουσείο απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες, τις οποίες χρηματοδότησε ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Θεσσαλονίκη 1997». Επίσης, συνέδραμε και το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Για τη λειτουργία του μουσείου συνέβαλαν πολλοί δωρητές, οικογένειες και επιχειρήσεις, τα ονόματα των οποίων είναι καταγεγραμμένα σε επιγραφή αναρτημένη στην είσοδο του κτιρίου.
... Στον άνω όροφο, στην πτέρυγα Simon Marks παρουσιάζεται η διαρκής έκθεση «Θεσσαλονίκη Μητρόπολη του Σεφαραδισμού»- όμοιά  της λειτουργεί στο Κιμπούτς Μπεθ Λαχαμέι Αγκεταόθ του Ισραήλ-, που περιλαμβάνει στοιχεία για την ιστορία του εβραϊσμού στη Θεσσαλονίκη και τους τομείς των δραστηριοτήτων του... ( Δέν τά λέω ἐγώ,αὐτοί τά λένε,ἐδῶ) 

Ὅσο γιά τήν Φεντερασιόν :Γράφει για την Φεντερασιόν, ο διατελέσας προσωρινός Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ (1925-1926) και βουλευτής (1926-28), Ελευθέριος Σταυρίδης («Τα Παρασκήνια του ΚΚΕ»): 

 « …Αύτη ήτο η λεγόμενη «Σοσιαλιστική Φεντερασιόν», αποτελουμένη από υπέρ τας 2.000 μέλη, κατά 90% μορφωμένους Εβραίους, ταξιδεύσαντας εις την Ευρώπην και μορφωθέντας εκεί σοσιαλιστικώς. 

»Αύτη ήτο πολιτική οργάνωσις των Εβραίων κυρίως, αλλά σοσιαλιστική, με σοβαράν πολιτικήν δράσιν, ακόμα από της εποχής της Τουρκοκρατίας. Ήτο συνδεδεμένη με το διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα και απετέλει επισήμως τμήμα της Β΄Σοσιαλιστικής Διεθνούς της Βέρνης, εις τα συνέδρια της οποίας απέστελλε τακτικά τους αντιπροσώπους της. 

»Από το 1908 είχε συνεργαστεί με τους Νεοτούρκους, των οποίων το κέντρον ήτο η Θεσσαλονίκη, προς ανατροπήν του Σουλτάνου Χαμήτ, και πολλά μέλη αυτής, εν οις και ο γνωστός μετέπειτα Αβραάμ Μπεναρόγια, μετέσχον του αγώνος των Νεοτούρκων και εξεστράτευσαν εκ Θεσσαλονίκης κατά της Κωνσταντινουπόλεως και του Χαμήτ.»

Σύμφωνα με την κατάθεση του Ιωάννη Κούσκουρα, διευθυντή της εφημερίδας της Θεσσαλονίκης «Νέα Αλήθεια», η οποία πρωτοστάτησε με άρθρα της εναντίον του Μπεναρόγια και της Φεντερασιόν: 

 «Ο Μπεναρόγια ουδέν επάγγελμα εξασκεί εν τη πόλει ταύτη, υπάρχει υπόνοια ότι μισθοδοτείται υπό της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως διά να συντηρή το εν λόγω Κέντρον, όπερ κατά την αντίληψίν μου έχει μεταβληθή εις ανατρεπτικόν ως απέδειξεν η τελευταία απεργία των καπνεργατών την οποία απεπειράθη να χρησιμοποιήση προς διατάραξιν της δημοσίας τάξεως εν Θεσσαλονίκη, όπως αποδείξη ότι δεν υφίσταται ασφάλεια εν Θεσσαλονίκη. Επίσης ο Μπεναρόγια αποδεικνύει διά της στάσεώς του ότι ουδένα τρέφει σεβασμόν προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, διότι καίτοι του έγινον σχετικαί προτάσεις όπως αναρτήση την ελληνικήν σημαίαν επί της θύρας του Κέντρου, απέρριψε τας προτάσεις ταύτας περιφρονητικώς ειπών ότι ο Σοσιαλισμός ουδεμία σχέσιν έχει με την Ελληνικήν Κυβέρνησιν». (ἀπό ἐδῶ  )

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου