" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Ἔρευνα-Δημοσκόπηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας : Οἱ συντριπτικά περισσότεροι πιστοί ψηφίζουν Χρυσῆ Αὐγή σέ ἀντίθεση μέ τούς συντριπτικά περισσότερους ἀθέους πού προτιμοῦν τό Ποτάμι

Γιά νά δεῖτε πόσο βρώμικο ρόλο παίζει τό κόμμα τῶν μεγαλοκαρχαριῶν - καναλαρχῶν,τό ποτάμι τοῦ ἀνηψιοῦ τῆς Δάφνης Σημίτη,παρατηρεῖστε τά ἀποτελέσματα μιᾶς ἔρευνας-δημοσκοπήσεως τήν ὁποῖα πραγματοποίησε τό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ἐξ' ἀφορμῆς  τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους καί τῆς ἐκθέσεώς τους σέ λαϊκό προσκύνημα. 

Ἐνῶ τό 46%,ἐπί τοῦ συνόλου δηλώνει πώς τοῦ ἔκανε θετική ἐντύπωση σέ σχέση μέ τό 33% πού δηλώνει ἀρνητική, ἀνἀμεσα στούς ψηφοφόρους τοῦ ποταμιοῦ τό 61% δηλώνει ἀρνητική ἐντύπωση ἐπί τοῦ γεγονότος! Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι πολύ ἁπλά 6,5 στούς 10 ψηφοφόρους του, εἶναι ἄθεοι !  Ποσοστό πού ὑπερβαίνει κατά πολύ ἀκόμη καί αὐτούς τοῦ δεδηλωμένου ἄθεου κόμματος τῶν κουκουέδων ( 52%) ! 


Τί σημαίνει αὐτό; Πώς οἱ συντελεστές τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ σχηματισμοῦ προωθοῦν τήν ἀθεΐα σέ μιά κοινωνία ἡ ὁποῖα κατά πολύ περισσότερο τοῦ 70% ἀποτελεῖται ἀπό πιστούς χριστιανούς ὁρθοδόξους. Καί τί ἔρχεται ὡς ἐπακόλουθο σέ μιά ἀθεϊστική κοινωνία; Ἡ ἀποδόμησή της φυσικά μέ ὅτι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει γιά τό ἀβέβαιο μέλλον της... Τό ποιοί βγαίνουν κερδισμένοι ἀπό τέτοιες κοινωνίες δέν εἶναι καί πολύ δύσκολο νά τό ἀντιληφθεῖ κανείς ἀρκεῖ νά δεῖ τούς "δημιουργούς" αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ σχηματισμοῦ καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀπομυζοῦν κάθε ὑλικό μέσο τό ὁποῖο ὑφίσταται γιά τήν καλύτερη βίωση μιᾶς κοινωνίας, ἐξαθλιώνοντας τούς συντριπτικά πολλούς τούς ὁποῖους χρησιμοποιοῦν γιά τήν δική τους "εὐδαιμονία" μέσα ἀπό ψευδαισθήσεις "προοδευτισμοῦ" καί "πολιτικῆς ὀρθότητος"...

Τί σᾶς κάνει ἐντύπωση λοιπόν ὅταν βλέπετε στίς μαϊμουδένιες δημοσκοπήσεις τους τήν καθιέρωση τοῦ ποταμιοῦ ὡς 3ης πολιτικῆς δύναμης πού παρακάμπτει τήν Χρυσῆ Αὐγή; 

Καί ἐδῶ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ πράγματος καθώς στήν παραπάνω ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας οἱ ψηφοφόροι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κατά ποσοστό 63,5% εἶδαν θετικά τό θέμα μέ τά ἅγια λείψανα ! Ἑνός κόμματος τό ὁποῖο μέ περίσσια άγωνία προσπάθησαν νά παρουσιάσουν ὡς εἰδωλολατρικό - σατανιστικὀ καί σίγουρα ἀντι-χριστιανικό, ἀποδεικνύεται πώς οἱ ψηφοφόροι του οὐδόλως ἔπεσαν στήν παγίδα αὐτή καί συνεχίζουν νά τό περιβάλλουν μέ ἐμπιστοσύνη ἀποδεικνύοντας μάλιστα ὅτι εἶναι καί τό μόνο κόμμα μέ τούς συντριπτικά περισσότερους πιστούς χριστιανούς ὁρθοδόξους ! 

Καθώς φαίνεται τελικῶς ἡ ἀγωνία μιᾶς ἐλεεινῆς προσπάθειας συκοφαντήσεως τοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου θά τούς μείνει...

Υ.Γ. Ἐπίσης ἐνδιαφέρον φαίνεται τό ποσοστό τῶν ψηφοφόρων τοῦ σύριζα πού βλέπει θετικά τό θέμα τῆς ἔρευνας 39,5% σέ σχέση μέ τό 33,5% πού τό βλέπει ἀρνητικά. Τί σημαίνει αὐτό γιά ἕναν χῶρο πού καί ὁ ἴδιος ὁ ἐπικεφαλῆς του δηλώνει ἄθεος; Πώς οἱ ψηφοφόροι του σέ μεγάλο βαθμό ἦσαν περιστασιακοί καί λίαν συντόμως θά τό ἐγκαταλείψουν ἀφοῦ γιά ἄλλα πήγαιναν καί ἄλλα τούς προέκυψαν... 

Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου